Sunākstes pamatskola kā daudzfunkcionāls centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus: Sunākstes pamatskola – daudzfunkcionāls centrs ikvienam (2012-2013), Nāc un piedalies!  (2013).

 Mērķis: Projekta mērķis ir attīstīt Sunākstes pamatskolu kā daudzfunkcionālu izglītības, sociālo un kultūras pasākumu centru ikvienam kopienas loceklim. Stiprināt vietējo kopienu, piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgāku izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu klāstu, motivēt vietējos iedzīvotājus palikt esošajā dzīves vietā un veidot pievilcīgu dzīves vidi sev un savai ģimenei.

Galvenie darbības virzieni:

Sunākstes pamatskola ir izveidota kā multifunkcionāls centrs, paplašinot skolas cilvēkresursu un funkcionālo pielietojumu, ir akcentēta skolas atvērtība un pieejamība dažādām iedzīvotāju vecuma un interešu grupām. Centra darbības nodrošināšanai, ir paplašināta un atjaunota skolas materiāli tehniskā bāze, kā arī ieviests veļas mazgāšanas pakalpojums.

Tiek organizēta informācijas tehnoloģiju, angļu valodas, grāmatvedības pamatu, mājturības, kokapstrādes, telpu remontprasmes un materiālu apguves nodarbības. Fiziskās aktivitātes nodrošina sporta pulciņš  un deju nodarbības, savukārt dzīves gudrības iespējams apgūt veselīga dzīvesveida un uzturmācības un latviskās dzīvesziņas nodarbībās. Notikušas arī psihologa, logopēda un fizioterapeita nodarbības.

Izveidots un darbojās vietējās kopienas attīstības vadības centrs, iesaistot kopienas pārstāvjus pagasta dzīves plānošanā un darba organizācijā. Nozīmīgs projekta ieguvums ir vietējās kopienas stiprināšana, sadarbības veicināšana starp dažādām iedzīvotāju grupām, paaudzēm, skolu un pagasta pārvaldi, pašvaldību, saieta namu, projekta aktivitātes pulcina vienkopus dažādu vecumu, interešu grupu iedzīvotājus, tādējādi veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu, nodrošinot kopā darbošanās pieredzi. Daļa aktivitāšu paredz ģimeņu iesaistīšanu, kas nostiprinās ģimeniskumu un piedāvās iespējas vairāk laika pavadīt ģimenēm kopā.

Iesaistot un sadarbojoties vietējās kopienas iedzīvotājiem, biedrībām, skolai, pašvaldībai un uzņēmējiem, tika labiekārtots Sunākstes pamatskolas sporta laukums 4000 kvadrātmetru platībā, kā rezultātā radīta droša un sakopta vide sporta nodarbībām brīvā dabā vietējās kopienas iedzīvotājiem.

Partneri: Biedrība „Stendera klubs”

 Kontakti: veldes@inbox.lv

Visi projekta jaunumi:

Mazie sunākstieši mācās, sporto, dejo un atpūšas Mazajā skoliņā

IMG_3183wKādreiz Sunākstes pagastā bija bērnudārzs – liels un plašs. Diemžēl   bērnu skaits   pagastā  strauji samazinājās, bērnudārzs tika slēgts, bet mazie sunākstieši,   sasnieguši piecu gadu  vecumu,  zinības apgūt  devās  uz Sunākstes pamatskolas Mazo skoliņu. Ir pagājuši daudzi gadi  kopš tā brīža, bet mazuļi joprojām  kopā ar lielajiem brāļiem un māsām katru rītu labprāt mēro ceļu uz skolu un lepni saka „mūsu skola”. Turpināt lasīt…

Sunākstē notikusi nometne „Mācāmies darot un domājot”

Vasaras pilnbriedā, kad skolas gaitas jau piemirstas, divdesmit Sunākstes pamatskolas skolēni pulcējās skolā uz dienas nometni. Kopā pavadītas 11 jaukas un interesantas dienas. Katrs šajā laikā ir guvis ko jaunu – prasmes, idejas vai vienkārši labi atpūties. Nometnes laikā bērni darbojās radošās darbnīcās, brauca ekskursijā  uz Likteņdārzu, Vīgantes parku, maizes ceptuvi “Liepkalni”, ādas pārstrādes darbnīcu, Sēlijas muzeju, ugunsdzēsēju depo, Jūrmalu, gāja pārgājienā, Draudzības dienā uzņēma viesus no sadraudzības skolas Lietuvā,  lasīja ogas skolas kopgaldam, Turpināt lasīt…

Rosība vietējā kopienā Sunākstē

Sunākstes pamatskolas projekts patiesi ir izrādījies pārmaiņu iespēju sākums skolai un visai vietējai kopienai. Ar satraukumu sirdī tika sagaidīts katras jaunas projekta aktivitātes sākums. Un tā pamazām, saskaņojot nodarbību interesentu vēlmes un iespējas, ievērojot projekta laika grafiku un izvēloties piemērotākās telpas nodarbību norisei, esam uzsākuši projekta īstenošanu visās plānotajās aktivitātēs. Visnepacietīgāk tika gaidītas šūšanas prasmju apguves nodarbības. Katra dalībniece izvirzījusi mērķi – apgūt noteiktas prasmes. Vērojot nodarbību vadītājas un dalībnieču darbošanos, rodas pārliecība – izdosies! Turpināt lasīt…