Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Gintermuiža” (30)

Mērķauditorija: Galvenie ieguvēji būs ilgstoši slimojošie bērni psihoneiroloģiskajā slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā.

Ieguvēji būs arī pedagogi un medicīniskais personāls, jo projektā iegūtā darba pieredze, atziņas, vērojumi, secinājumi un rekomendācijas tiks apkopotas un izmantotas darbā ar izglītības iestāžu pedagogiem, atbalsta personālu un bērnu vecākiem. Atspoguļojot projekta aktivitātes masu medijos, ieguvēja būs arī sabiedrība, kura tiks informēta par ilgstoši slimojošo bērnu attīstību, viņu interešu aizstāvību, atbalsta nepieciešamību slimo bērnu ģimenēm un integrāciju sabiedrībā.

Mērķis: Nodrošināt mācību procesu (A, B un C apmācības līmeņi) un rehabilitācijas darbu ilgstoši slimojošiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem viņu ārstēšanās laikā psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”.

Aktivitātes: Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atbilstoši speciālās pamatizglītības programmām 1.-9. klašu skolēniem tiks organizētas mācību nodarbības. Rehabilitācijas darba sekmīgai norisei pedagogi kopā ar ārstniecības iestādes bērnu nodaļas speciālistiem izstrādās individuālos plānus slimo bērnu iemaņu, prasmju un spēju attīstībai. Mācību un rehabilitācijas nodarbībās tiks ņemts vērā katra bērna veselības stāvoklis un attīstības īpatnības. Lai sekmīgi noritētu mācību un rehabilitācijas darbs, tiks pilnveidota un uzlabota mācību un nodarbību telpu materiāli tehniskā bāze: iegādāts inventārs un izglītības programmas prasībām atbilstošas mācību grāmatas un darba burtnīcas. Darba sekmīgai organizēšanai pedagogi un speciālisti varēs izmantot mūzikas centrus, portatīvo datoru un projektoru, dažādas attīstošās spēles. Visā mācību un rehabilitācijas darba procesā tiks veikta ilgstoši slimojošo bērnu veselības stāvokļa, psihiskās attīstības, komunikāciju prasmju un iemaņu izpēte. Izpētes rezultāti tiks dokumentēti bērnu medicīniski pedagoģiskajos raksturojumos.

Rezultāts: Projekta realizācijas laikā ilgstoši slimojošiem bērniem, atrodoties psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā, tiks nodrošināts jau izglītības iestādēs uzsāktā mācību un rehabilitācijas darba turpinājums, kā rezultātā bērni tik ļoti neizjutīs problēmas izglītības turpināšanā, atgriežoties savās izglītības iestādēs pēc ārstēšanās slimnīcā.

Visi projekta jaunumi:

Projekta noslēguma aktivitātes Jelgavā

„Necīnies, lai izvairītos no pārmaiņām, jo pārmaiņas ir neizbēgamas. Visam ir savs laiks. Pārmaiņas ir vienīgais, par ko cilvēks var būt drošs. Pretestība pret pārmaiņām nes tikai ciešanas. Kosmosā viss kustas. Kosmosā viss ir ciklisks. Saprast un pieņemt to ir pirmais solis ārā no ierobežojumiem.” Larss Mūls Turpināt lasīt…

Jelgavā vērtē projektā padarīto

Šā gada 16. novembrī “Ģintermuižas” bērnu nodaļā pulcējās visi projektā iesaistītie speciālisti un pieaicinātie darba kolēģi, lai izvērtētu projekta aktivitātes, riskus un ieguvumus, kā arī plānotu kopējo speciālistu sadarbību nākotnē mācību un rehabilitācijas darbā ar ilgstoši slimajiem bērniem, kuriem ir psihiskās attīstības traucējumi.
Vienlaicīgi tika organizēta arī ilgstoši slimojošo bērnu radošo darbu izstāde.

Turpināt lasīt…

Jelgava: Mīlestība un rūpes

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?” Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuižas” kolektīvs dod slimnīcā nonākušajiem bērniņiem savu mīlestību un rūpes, kuri to nav saņēmuši savās ģimenēs. Ikvienam semināra dalībniekam bija iespēja apskatīt  bērnu  darinātos darbiņus, kas savu pasaules redzējumi pauž caur saviem darbiem.  www.youtube.com/watch?v=kCeZCzliTGc

Ar jaunām zināšanām sākam jauno mācību gadu

Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas bērnu nodaļa piedalās SFL iniciatīvā, īstenojot projektu „Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”. Aizvadītajā vasarā projekta īstenotāji piedalījušies vairakos pasākumos, kuru laikā gūtas jaunas zināšanas un nodibināti jauni kontakti , kas ļaus pilnveidot tālāko darbu. Starptautiskā konference par iekļaujošu izglītību, SFL organizētā vasaras skola. Turklāt abos pasākumos tika eksponēti un lielu interesi izpelnījās Ģintermuižas bērnu radošie darbi. Turpināt lasīt…

“Ģintermuižā” bērni ne vien ārstējas, bet arī mācās

Viens SFL finansētajiem projektiem palīdz sekmīgi norisināties mācību un rehabilitācijas darbam tiem bērniem, kuri ilgstoši vai atkārtoti atrodas slimnīcā „Ģintermuiža”. Projekta aktivitātēs iesaistīti vairāk nekā 110 dažāda vecuma bērni, kuri tagad slimnīcā var gan mācīties, gan attīstīt savas radošās spējas un labi pavadīt laiku. Liels ir mazo pacientu prieks par iegādātajām attīstošajām spēlēm, krāsainajiem materiāliem mājturības nodarbībām, jaunajām enciklopēdijām.

Ar mūsu bērnu radošo darbu izstādi varēs iepazīties Rīgā starptautiskās konferences „Iekļaujoša pieeja bērnu un jauniešu ar speciālajām vajadzībām izglītībā” laikā šī gada 11. – 14. jūlijā.

attēls attēls

attēls attēls

attēls attēls