Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

Mērķauditorija: Korģenes iedzīvotāji gan pieaugušie (t.sk. bezdarbnieki un darba meklētāji, jaunieši), gan ģimenes ar bērniem (t.sk. sociālā riska ģimenes), arī vecāka gada gājuma cilvēki, aktīvie pensionāri.

Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu kultūras, izglītības un sociālo centru „Korģene” uz reorganizētās Korģenes pamatskolas un pirmsskolas grupas bāzes, uzlabojot Salacgrīvas novada izglītības iestāžu filiāļu kvalitāti.

Aktivitātes:

Iepazīsim pasauli – publiskā bibliotēkas un publiskā interneta punkta atklāšana;

„Pelēnu skola” pirmskolas bērniem – pirmsskolas izveide jaunākā vecuma bērniem;

„Stipra ģimene – stipra valsts” – ģimenes atbalsta centra dibināšana;

Sporta deju studija – moderno deju studijas izveide;

Biedrības „Mēs – Korģenei” kapacitātes paaugstināšana – biedrības dalība projektos, trenažieru zāles iekārtošana;

Meistaro pats – esi palīgs savai skolai – kokamatniecības pulciņa izveide;

Darbs dara darītāju – mazpulka dibināšana.

Rezultāts: Centra izveide ir būtisks nosacījums pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika lietderīgai izmantošanai, lai Korģenes iedzīvotājiem, neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, būtu iespēja īstenot savas intereses kultūras, neformālās izglītības, arī brīvprātīgā darba u.c. jomās, kas ļautu neaktīvajai iedzīvotāju grupai iekļauties darba tirgū un veicinātu iedzīvotāju palikšanu pašvaldībā, kā arī uzturēt pozitīvus savstarpējos sociālos kontaktus.

Visi projekta jaunumi:

Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas iepazīstas ar Korģenes pieredzi

Šoreiz kārtējais Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs notika pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiālē. 25. janvāra semināru apmeklēja pirmsskolas skolotājas no Ainažu PII „Randa”, no Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām un no PII „Vilnītis” un filiāles Svētciemā un Korģenē. Semināra tēma aktuāla – Kustību rotaļu izmantošana integrēto rotaļnodarbību organizēšanā. Turpināt lasīt…