Sabiedrības atbalsta centra izveide Mazsalacas vidusskolā

Mērķauditorija: Skolēni, Mazsalacas vidusskolas visu klašu skolēni, skolēnu ģimenes, Mazsalacas novada pieaugušie, arī tādi, kuru ģimenē nav skolēns un kuriem nav tiešas saistības ar skolu.

Mērķis: Izveidot sabiedrības atbalsta centru Mazsalacas vidusskolā – daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punktu novadā, kas pulcēs gan bērnus, gan pieaugušos.

Aktivitātes: Interešu izglītības iespēju dažādošana bērniem un pieaugušajiem: „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”, skolēnu līdera personības un mērķtiecības izaugsmes veicināšanas apmācības kurss. Teātra studijas, lietišķās jaunrades darbnīca, zviedru valodas apmācība, norvēģu valodas apmācība, psihologa lekciju cikls vecākiem, „Stājas projekts”, nūjošanas nodarbības, vides izglītības nometne. Projektu un mūžizglītības iespēju apmācības cikls „Projektu laboratorija”.

Rezultāts:

Izveidots sabiedrības atbalsta centrs – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punkts Mazsalacas novadā.

Sniegts atbalsts skolēniem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un daudzpusīgas interešu izglītības iespējas.

Sniegts ieguldījums bērnu, un viņu ģimeņu izglītības un sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Stiprināta sadarbība starp skolu un novada nevalstiskajām organizācijām.

Visi projekta jaunumi:

Jauniešu enerģija pārmaiņu veidošanai: Harijs no Mazsalacas

„Ja Latvijas pašvaldības veidotu savu rekordu grāmatu, Mazsalacas novads tajā noteikti iekļūtu ar jaunāko domes priekšsēdētāju – Harijam Rokpelnim ir 26 gadi,” raksta laikraksts Diena. Domes izpilddirektors Ritvars Sirmais tāpat pārstāv jaunāko paaudzi – viņam ir 27. Mums īpašs prieks, jo Harijs ir viens no mums – pārmaiņu skolu un kopienu veidotājiem. Tad nu izmantosim savu resursu – ja nepieciešams cilvēks savu jauniešu iedvesmošanai, tālu nav jāmeklē. Lūk, ko Harijs pirms pāris gadiem teica mūsu vasaras skolā: https://www.youtube.com/watch?v=YFtilXeAk2g

Mazsalaca: Latvija – vieta, kur mājo sirds

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?” Mazsalaciešiem Latvija ir vieta kur atgriezties, vieta kur mājo sirds. Tā ir dzimtā vieta, daba, skastie pavasara rīti, sniegotās ziemas, cilvēki, ģimene, draugi …www.youtube.com/watch?v=YFtilXeAk2g

Ražīgas darbadienas Valtenberģu muižas parkā

— Sā­ku­mā uz Vi­des no­met­ni ai­ci­nā­jām 10. un 11., tad 9. kla­si… At­nā­ca arī brā­ļi un mā­sas — ta­pa no­met­ne no da­žā­da ve­cu­ma bēr­niem,— stās­ta sko­lo­tā­ja Ine­ta Mar­tin­so­ne. Tal­kā ai­ci­nā­ti arī ve­cā­ki un ci­ti ie­in­te­re­sē­tie. Ti­ka krā­sots dar­ba­rī­ku na­miņš, ve­lo­si­pē­du no­vie­to­ša­nas sta­tī­vi un at­kri­tu­mu tver­tnes, par­kā at­jau­no­ti un no jau­na bū­vē­ti til­ti­ņi, Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las priek­šā uz mū­ra pa­ma­tiem iz­vei­do­ti ko­ka so­li­ņi… Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā no­met­nes die­nās pa­veikts vēl daudz ci­tu lie­lā­ku un ma­zā­ku dar­bu sko­las ap­kārt­nē. No­met­ne bi­ja tā ie­skrē­ju­sies, ka tās darb­die­na tur­pi­nā­jās vēl piekt­dien pēc ofi­ci­ā­lā no­slē­gu­ma — ta­pa ne­liels de­ko­ra­tīvs ba­seins sko­las priek­šā. Turpināt lasīt…

Vide veido cilvēku, cilvēks veido vidi!

Šodien 7.jūnijā Mazsalacas vidusskolā sākās Vides nometne. Pirmā diena noritēja visnotaļ darbīgi un padarīts tika gana daudz! Kopā tika pulcināts krietns pulciņš mazsalaciešu – piedalījās gan atbildīgi jaunieši, gan arī pieaugušie.
Mazsalacas vidusskolu dēļ tās zaļās apkārtnes var apskaust ikviena lielpilsētas skola, tomēr pat viskaistākā vieta prasa nepārtrauktas rūpes un arī zināmus finanšu ieguldījumus. Tādēļ Vides nometnes ietvaros esam apņēmušies padarīt skolas apkārtni vēl skaistāku un sakoptāku. Nometnes ietvaros spēlējam spēli – labojam un sakopjam visu ap skolu, kas vien ir gadu gaitā jauši vai nejauši saplīsis, sabojāts vai pazudis… Interesanti. Pamēģiniet jūs arī!

Turpināt lasīt…