Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 7 no 7

Kā skolas kļūst pa dzīves skolām Beverīnas novadā

„Projektā iesaistītās skolas tiek pie skaistām klašu telpām, bet aktīvie iedzīvotāji – pie dažādiem labumiem,” tā varam sākt savu stāstu par Beverīnas projektā „Dzīves skola” jaunākajiem notikumiem. Remonts skolās, mazo projektu konkurss – tas viss izraisījis lielu interesi  vietējo iedzīvotāju vidū. Turpināt lasīt…

Beverīna: kas man ir Latvija?

Pirms vasaras skolas projektu īstenotāji meklēja atbildi uz jautājumu „Kas man ir Latvija un ko es varu tai sniegt?”. Lūk,  atbilde no Beverīnas novada:   www.youtube.com/watch?v=ad_mMf0nRnw

“Dzīves skola” atgriežas darba ritmā

Klāt ir 1. septembris, dārzos vēl gana krāšņi kuplo rudens ziedi un arī Sorosa fonda-Latvija finansētais projekts “Dzīves skola” Beverīnas novadā atsāk savu darbošanos pēc tāda kā pieklusuma brīža vasaras svelmē. Šoreiz – ar vienotā stilā gatavotām puķu instalācijām pie katras novada skolas. 30. un 31. augustā floristikas lietu zinātājas – Aiga Gartmane, Aiga Blumberga un Ilona Salna kopā ar saviem čaklajiem palīdzētajiem pie katras skolas uzbūra kādu telpisku, no ziediem un dabas materiāliem veidotu tēlu.

Turpināt lasīt…

Projekts “Dzīves skola” vasarā – darīt kaut ko labu sev un savējiem

Vasara ir laiks, kad gribas nedomāt par darbu, atpūsties un, tā teikt, pašam sev kaut ko labu izdarīt. Tādēļ arī  Sorosa fonda – Latvija finansētajā projektā “Dzīves skola” Beverīnas novadā jūnija pasākumi ir tādi, kuros iegūtās zināšanas izmantojamas savam un savas ģimenes lutināšanas priekam, lai vasaras saulgriežu gaidīšanas laiks top interesantāks un savādāks. Veiksmīgas uzņēmējdarbības piemēru iepazīšana, siera siešana un alus darīšana, zālīšu vākšana un rituālu apgūšana – tas viss un vēl vairāk noticis un notiek Beverīnas novadā. Turpināt lasīt…

Beverīnas novadā top veseli trīs mužizglītības centri

Beverīnas novadā projekta “Dzīves skola” ietvaros veselas trīs vietējās skolas – Kauguru un Trikātas pamatskolas un Brenguļu sākumskola – pamazām top par mūžizglītības centriem, piedāvājot vietējiem iedzīvotājiem tieši to, kas nepieciešams ikdienā, un tad pamazām ceļot vēlmju un vajadzību latiņu mazliet augstāk. Alus darināšanas, sieru siešanas, dārzeņu audzēšanas, dzīvokļa vai mājas remontdarbu zinības un prasmes – tās ir tikai dažas no tēmām, kas aktīvi tiek apgūtas Beverīnas novadā.

Turpināt lasīt…

Beverīnas projektā „Dzīves skola” jūnijs ir tautas gudrību mēnesis

SFL finansētais projekts “Dzīves skola” Beverīnas pašvaldībā aicina jūnijā apmeklēt dažādus aroda meistarus mūsu novadā, lai uzzinātu vairāk par alus darīšanu, sieru siešanu, zālīšu lasīšanas un lietošanas gudrībām. Turpināt lasīt…