Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 5 no 7

Mēs Brenguļos esam bagāti, jo

Ar pašu gatavotām vējdzirnaviņām Miķeļbākā…mums pieder viss, kas ar mums ir noticis! Tā mēs varam teikt, atskatoties uz pagājušajiem gadiem. Sākot no brīža, kad 1992.gada augustā Valmieras rajona tautas deputātu padomes priekšsēdētājs Andris Bērziņš parakstīja lēmumu par Brenguļu sākumskolas atvēršanu. Laikā, kad kolhozs „Vārpa” gribēja nodot kantora telpas privatizācijai, sarosījās iedzīvotāji un ziedoja pajas, lai ēka paliktu skolas un sabiedrības vajadzībām. Trūkstošo summu piemaksāja pašvaldība, un tika īstenots brenguliešu sapnis par skolu, kas mazajiem skolasbērniem atrastos tuvu mājām. Turpināt lasīt…

Kauguros ir pārliecināti – adīt ir forši!

2013-09-17 17.42.52wKad, gatavojot septembra nodarbību sarakstu projektā “Skola iziet Ciemā”, Kauguru pamatskolas direktore Iveta paziņoja, ka labās saimniekošanas prasmju nodarbībai skolotāja Ilva ir pieteikusies rādīt modernu rokdarbu prasmes, kuras esot apguvusi kādos speciālos kursos, visas saausījāmies. Tā kā nekas vairāk nebija zināms, tik vien, ka lieta saistīta ar adīšanu, izklausījās patiesi intriģējoši. Kā jau allaž, paziņojumu par nodarbību izlikām arī Trikātā – pieteicās gan meitenes no skolas, gan arī vairākas jau pieredzējušas adītājas. Tāpēc, kad skolotājas uzdevumā devos pirkt materiālu nodarbībai un uzzināju, ka jāpērk zeķu dzija, man dūša sašļuka, nodomāju – saaicināju adītājas ar stāžu, bet tagad būs jāmācās zeķi adīt. Turpināt lasīt…

“Grassrooti” rullē! – Beverīnā, Brocēnos, visā Latvijā

broceni4. septembrī grupa jauniešu un skolotāju (5 jaunieši no Trikātas pamatskolas, 4 jaunieši no Kauguru pamatskolas, 2 skolotāji un projekta vadītāja) kopā ar jauniešiem un skolotājiem no Valmieras 5. vidusskolas un no Zvārtavas pagasta ar autobusu devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Brocēniem. Piedaloties šī gada programmas “Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai” īstenošanā kopā ar vēl 17 citām Latvijas nevalstiskajām organizācijām, biedrība “Iespēju durvis” Beverīnas novadā īsteno mazo projektu “Lai mana balss top sadzirdēta! – līdzdalības motivācijas programma jauniešiem Beverīnas novadā”, tāpēc vizītes mērķis bija iepazīties ar jauniešu aktivitātēm un brīvprātīgā darba organizāciju Brocēnu novadā un vidusskolā. Turpināt lasīt…

Balsojiet par skaistāko Beverīnas foto!

Augustā noslēdzās Beverīnas novadā rīkotais fotokonkurss “Mans Beverīnas fotomirklis”, kurā varēja piedalīties visi novada iedzīvotāji un tie iedzīvotāji no kaimiņu novadiem, kuri apmeklēja projekta “Skola iziet Ciemā” ietvaros notiekošās fotonodarbības. No konkursam iesūtītajiem vairāk nekā 80 darbiem 20 fotogrāfijas tika izvēlētas ceļojošās fotoizstādes veidošanai, kas jau pavisam drīz būs apskatāma gan Trikātā, gan Brenguļos un Kauguros, un kur ikviens varēs balsot par savu favorītu. Bet visi tie, kas nedzīvo Beverīnas novadā, var apskatīt mūsu dalībnieku darbus un balsot par tiem biedrības “Iespēju durvis” lapā portālā draugiem.lv: www.draugiem.lv/iespejudurvis.

Lai arī Jums prieks par mūsu veikumu! Projekta direktore Linda Krūmiņa

Cik spēka un radošuma uzkrāts pārmaiņu skolās?

DSCN1534wRudens dzestrums jau sveicina rītus, ietinot tos baltos miglas mētelīšos. Latvijas iedzīvotāju liela daļa ar interesi seko līdzi melno stārķu „Dzīvības ceļam”, domājot, cik viņiem spēka un izturības, kāds izvēlētā mērķa saniedzamais ceļš? Domāju, ka līdzīgi ir ar projekta „Pārmaiņu skola”dalībniekiem, kuri, apzinoties savas stiprās puses, dodas pieredzes apmaiņā pie līdzīgi domājošajiem projekta dalībniekiem. Trešajā mācību gada dienā Brocēnu vidusskola jau bija atvērta viesiem no Zvārtavas, Valmieras, Kurmenes un Turpināt lasīt…

Kombains, ūdenslīdējs, zirgi un jaunsargs Trikātas pamatskolā

Ne jau katru dienu var pasēdēt īstā kombaināwTrikātas pamatskolas skolēniem un pirmsskolēniem jaunais mācību gads iesākās ļoti īpaši, jo pēc pirmās skolas dienas, kas bija svētku diena, sekoja adaptācijas diena ar sevišķām stundām, kuras tapa sarūpētas projekta “Skola iziet Ciemā” ietvaros. Visiem bērniem bija jauni mācību priekšmeti – Lauksaimniecība, Zirgkopība, Glābšana un Jaunsardze. Bija arī jauni skolotāji. Lauksaimnieks Viesturs Ciguzis uz mācību stundu skolas pagalmā ieradās ar kombainu Claas. Ugunsdzēsējs Kaspars Bašķis uzskatei bija sagatavojis daudz un dažādus glābšanai nepieciešamus piederumus, kā arī ūdenslīdēja tērpu, kura praktisko lietošanu demonstrēja Trikātas ezerā. Sporta zirgu saimnieces Marita un Madara Kreceres ieradās jāšus skaisto, stalto zirgu Kontūras un Karnevāla mugurās, savukārt Dzimtenes sargus pārstāvēja jaunsargu pavēlnieks Ojārs Ābols. Turpināt lasīt…

Beverīnā atvērta Dāvanu darbnīca un pirmais pircējs internetveikalam!

Picture 02714. augustā, Trikātas Kultūras nama telpās Nākotnes ielā 2 tika atklāta biedrības “Iespēju durvis” jaunizveidotā dāvanu darbnīca. Dāvanu darbnīcā ikvienam ir iespējams izvēlēties un pasūtīt Beverīnas novada amatnieku darinājumus – rotas, interjera priekšmetus, rotaļlietas, traukus, somas, cepures, zeķes un daudz ko citu – gan savam priekam un vajadzībai, gan mīļām dāvanām. Darbnīcā patlaban izvietojies arī biedrības birojs un plānots iekārtot vietu dažādu praktisku nodarbību organizēšanai. Turpināt lasīt…

Kā Smuku muižā gāja, kad bijām prom no mājām: atskats no Beverīnas

3Jaukā 19. augusta dienā mēs, biedrības “Iespēju durvis” pārstāves Sandra un Linda, kopā ar vairāk nekā 80 citiem kolēģiem no Latvijas mazajām skolām, ieradāmies dižciltīgajā Brocēnu novada Smuku muižā, lai piedalītos SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vasaras skolā „Skola – cilvēkam, kopienai, valstij, pasaulei”. Bijām bruņojušies ar darba sparu un mūs visus gaidīja atkalredzēšanās prieks: ar domubiedriem no visdažādākajām Latvijas vietām un brīnumjaukajiem projekta vadītājiem Aiju Tūnu, Ausmu Pastori, Valdi Kudiņu un Jāni Baltaču. Turpināt lasīt…

Raibā vasara Kurmenē

P6100681Jūnijā Kurmenes iedzīvotājiem tika organizētas dažādas aktivitātes, Pēterdienu gaidot. Divas nedēļas risinājās foto konkurss „Skats uz Kurmeni caur fotoobjektīvu”, kur tika fotografēti krāšņi pagasta dabas skati un populārākās ēkas Kurmenes pagastā. Konkursā piedalījās pieci aktīvi Kurmenes bērni un jaunieši – Dana Veismane, Enija Gulbe, Elmārs Kondrots, Nadīna Čudare un Marta Barbara Letkovska. Turpināt lasīt…

Vasaras darbi Beverīnas novadā

Dace ar zveriem wLai gan vasara parasti tiek pieteikta kā laiskas vaļošanās un atpūtas laiks, labi zināms, ka tas nu nepavisam tā nav – jāmarinē taču gurķi, jālasa ogas, jāgrābj siens, jāaizved bērni pie jūras un jāizdara vēl daudzi citi mazāki un lielāki svarīgi darbi, tāpēc arī mēs ar projekta nodarbībām esam drusku piebremzējuši, lai gan nekas no iepriekšminētā netraucēja apmēram 20 patiesiem fotografēšanas entuziastiem nupat, 16. jūlijā, pulcēties uz nodarbību, lai izmantotu unikālu iespēju – paklausīties ko par smalkiem skaistu bilžu uzņemšanas noslēpumiem stāsta viens no slavenākajiem Latvijas dabas un dzīvnieku fotogrāfiem Andris Eglītis. Esam arī izsludinājuši fotokonkursu novada iedzīvotājiem un nu ar nepacietību gaidām dalībnieku darbus. Turpināt lasīt…