Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Visi projekta jaunumi:

Lapa 3 no 7

Dāvanu darbnīcai jau gadiņš – apliecinājums mazo darbu lielajam spēkam

OLYMPUS DIGITAL CAMERA14. augustā šaurā draugu lokā atzīmējām mūsu biedrības “Iespēju durvis” Dāvanu darbnīcas pirmo gadadienu. Ar kūku, vienu svecīti un darbnīcu bērniem, kuri no tukšām konservu kārbām tapināja groziņus, kuros pasniegt puķes mammām (ja jau reiz ir darbnīca kā telpas, tad jābūt arī darbnīcai kā darbībai). Patiesi, jau gads paskrējis kopš brīža, kad saņēmām draugu, atbalstītāju un sadarbības partneru laba vēlējumus jaunās aktivitātes uzsākšanai! Šī gada laikā esam uzkrājuši nenovērtējamu pieredzes bagāžu gan likumdošanas zināšanu, tirgzinības, sadarbības veidošanas un citās jomās, bet pati Dāvanu darbnīca izveidojusies par tādu dīvainu veidojumu, kura nozīmi varam paplašināt vai sašaurināt pēc vajadzības. Turpināt lasīt…

Pirmā svecīte Beverīnas Dāvanu darbnīcas tortē nopūsta

20140814_111128Sirsnīgā, darbīgā un jautrā gaisotnē 14. augustā tika nopūsta svecīte Beverīnas novada biedrības „Iespēju durvis” Dāvanu darbnīcas pirmās dzimšanas dienas tortē. Tieši pirms gada durvis vēra jaunās telpas pašā Trikātas centrā, lai būtu tikšanās vieta pašiem, iespēja izvietot daudzveidīgo darbu paraugus, kā arī uzņemt tuvus un tālus ciemiņus – un tas viss pa šo gadu arī noticis. Darbojas visi kopā, gan klātesot, gan savās mājas un darbnīcās – mammas, tēti, bērni, visi citi, bet pa vidu kā saistošais elements un garainītis, kas liek pieskatīt katliņu un palīdz būt kopā – biedrības vadītāja Linda Krūmiņa, kura arī uz jubileju bija paspējusi gan pati torti pagatavot, gan mākslas darbnīcai ideju un materiālus sagādāt un par iegūstamo rezultātu praktiski pārliecināties, procesu izmēģinot. Tā tikai liekas, ka skaistie puķu trauciņi tapa „no nekā” – viss bija sagādāts, par visu bija padomāts. Turpināt lasīt…

Kā vislabāk iepazīst sava novada ezerus un upes: Beverīnas pieredze

OLYMPUS DIGITAL CAMERATrikātas pamatskolā un Brenguļu sākumskolā par vasaru tika domāts jau ziemā, tādēļ Vides aizsardzības fondam tika iesniegts projekta pieteikums par bērnu nometni -vasaras superskolu ”Beverīnas ūdeņi”, kurā vēlējāmies iepazīstināt bērnus ar Beverīnas novada ūdeņiem. Bija patiess prieks saņemt vēsti, ka iecerētā ideja ir apstiprināta un sākt plānot paredzamās aktivitātes. Interese par nometni bija milzīga, tajā pieteicās bērni no Trikātas, Brenguļiem, Valmieras, Strenčiem, Mārsnēniem. Nometne norisinājās divas nedēļas ar iespēju katrā no tām darboties 20 bērniem. Iepazinušies ar nepieciešamo informāciju par novada ūdens tilpnēm, jaunie pētnieki devās ekspedīcijās uz Baznīcas, Atpiļu ezeriem, Abula upi. Turpināt lasīt…

Beverīnas stāsts: kā mēs pie Jāņa plānot braucām

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKādā saulainā un vēl ne tik traki karstā jūlija rītā biedrības “Iespēju durvju” meitenes no Beverīnas novada devās uz Krapes ūdensdzirnavām Ogres novadā pie visiem Pārmaiņu skolu ļaudīm labi pazīstamā konsultanta Jāņa Baltača, lai ar viņa atbalstu un palīdzību taptu biedrības tālākās darbības stratēģija. Visas bijām vienisprātis, ka biedrība nu jau ir pietiekami veca un gudra, lai beigtu lēkāt no projekta uz projektu, un beidzot sāktu īstenot dzīvē pašu tik bieži pieminēto Pārmaiņu skolu “mammas” Aijas Tūnas līdzību par ķieģeļiem un katedrāli – par to, ka nav jēgas pārnēsāt ķieģeļus no vienas kaudzītes uz citu, bet ka tie mērķtiecīgi jāizmanto katedrāles būvniecībai. Turpināt lasīt…

Beverīnas brīnumus skatot; par brīnumiem mums apkārt un mūsos pašos domājot

20140618_155133Beverīna daudziem asociējas ar senām teikām, vēsturi, patiesiem un izdomātiem nostāstiem par īstiem un iedomātiem varoņiem, taču īstā Beverīnas vērtība ir cilvēki, kuri tur dzīvo un strādā šodien. Viņi ir vislielākie un visvērtīgākie Beverīnas brīnumi, un par to pārliecinājāmies arī vakar, vedot uz Beverīnas novadu Gruzijas valsts institūciju un nevalstisko organizāciju delegāciju, kas bija ieradusies Latvijā sociālās uzņēmējdarbības piemēru iepazīšanai. Bijām lepni, ka varam iepazīstināt visus ar mūsu pašu Lindu Krūmiņu, kura ir sava novada pārmaiņu skolu urdītāja un lolotāja, kalēju Krišu, par kuru viens no gados jaunākajiem gruzīnu viesiem teica: „Es domāju, ka tādas vietas un cilvēki ir tikai pasakās”, Turpināt lasīt…

Beverīnieši rāda savas prasmes Valmierā

OLYMPUS DIGITAL CAMERA16. maijā biedrība “Iespēju durvis” kopā ar biedrību “Beverīnas amatnieki” un Beverīnas novada mazajiem uzņēmējiem – šokolādes darbnīcu “Rchocolate” un AS “Trikātas siers” piedalījās Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā. Prezentējām jauno, ar SFL atbalstu iegādāto biedrības stendu un informatīvus izdales materiālus par biedrības aktivitātēm un Beverīnas novada izglītības iestādēm. Pats svarīgākais bija tas, ka mēs tur bijām un sevi parādījām; kaut arī likās, ka apmeklētāju interese nebija gana liela, stends noteikti piesaistīja garāmgājēju uzmanību. Turpināt lasīt…

Traki karstā nedēļas nogale Beverīnā

OLYMPUS DIGITAL CAMERANedēļas nogale pašā maija viducī, 16.-18. maijā, izvērtās karsta gan tiešā, gan pārnestā nozīmē – laika apstākļi lutināja, un pasākumu piedāvājums Valmieras apkārtnē bija tik bagātīgs, ka, šķiet,  visā gadā vairs nebūtu citu nedēļas nogaļu, kad rīkot pasākumus! Uzņēmēju dienas, nakts iepirkšanās un Muzeju nakts pašā Valmierā, Plostnieku svētki Strenčos – un šim visam mudžeklim pa vidu padsmit sievas šuj, ka adatas zib vien. Pacietība un gribasspēks – un vienai otrai pieres lente otrās dienas beigās jau gandrīz tapusi gatava. Turpināt lasīt…

Beverīnas novada Skolu dienas – sirsnīgi stāsti

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVai zināt, kā īsti rit dzīve mūsu novada skolās? Ar ko dienas garumā aizņemti jūsu bērni, mazbērni vai kaimiņu bērni? Kādas iespējas viņiem piedāvā novada skolas, kādus talantus viņi tur attīsta, ar kādām metodēm un līdzekļiem apgūst programmā paredzēto mācību vielu? Vai savam pirmklasniekam esat izvēlējušies vispiemērotāko skolu? Ja nebijāt atnākuši uz Brenguļu sākumskolas, J. Endzelīna Kauguru pamatskolas un Trikātas pamatskolas kopā ar biedrību “Iespēju durvis” organizētajām Skolu dienām 25., 28. un 29. aprīlī un visu paši neizpētījāt klātienē, tad ar Skolu dienu stāstiem vēl varat iepazīties šeit: Turpināt lasīt…

Brenguļos talko ar prieku

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJaukā sestdienas rītā Brenguļu sākumskolas saime – skolotāji un skolēni kopā ar vecākiem priecīgi ķērās pie grābekļiem, ķerrām un zāģiem. Skaistā bērzu birzīte pie skolas mazliet aizaugusi, lapām piebirusi gaidīja talciniekus. Apņēmības pilni visi ķērās pie darba. Lielie ar grābekļiem rausa kopā vecās lapas, dažs mazāks talcinieks, kam vieglāk pieliekties, naski vāca sausos zarus. Martas tētis ar zāģi prasmīgi atbrīvoja bizīti no kritušajiem kokiem, savukārt Mika tētis braši nesa baļķēnus un krāva kaudzē. Mammas, skolotājas un auklītes ar grāciju gaiņāja lapas glītās kaudzēs. Mūsu brašie Aigars ar Jāni naski ķērās pie transporta līdzekļa – ķerras, lai tās aizvestu uz ugunskuru. Turpināt lasīt…

Beverīna aicina: radi savu tautastērpu!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPavasara saule un siltums iedvesmo darbiem un vedina gaidīt vasaru un saulgriežus, kad cilvēkos visbiežāk vērojama vēlme posties un sagaidīt sauli tieši tautastērpā. Tāpēc biedrība “Iespēju durvis” sadarbībā ar biedrību “Beverīnas amatnieki” aicina uz divu dienu tautastērpu gatavošanas meistarklasi pie meistares Matildes (Lauras Ikertes) no Rundāles: 17. maijā 12:00–16:00 un 19:00–21:00 Amatnieku namiņā, Valmieras muzeja teritorijā, Valmierā (vainagi un pastalas) un 18. maijā 12:00–17:00 Dāvanu darbnīcā, Trikātā (tautiskā blūze, vainagi, arheoloģiskais tērps). Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšēja pieteikšanās līdz 14. maijam ir obligāta, jo vietu skaits, kā varat iedomāties, ir ierobežots. Turpināt lasīt…