Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem (40)

Mērķauditorija: Pirmskolas vecuma bērni, sākumskolas skolēni, pamatskolas skolēni – pusaudži, bērni, kuri neturpina mācības pēc pamatskolas beigšanas, jaunās māmiņas, darba meklētāji un ilgstošie bezdarbnieki, sociālā riska ģimenes, pirmskolas iestādes un pamatskolas pedagogi, pensionētie pedagogi, pagasta skolēni, kas turpina mācības vidusskolās, arodskolās, skolēnu vecāki un vecvecāki.

Projekta mērķis: Daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centra izveide un labiekārtošana skolēnu, viņu vecāku, ģimeņu izglītošanai, informēšanai, atbalstīšanai, iesaistīšanai pagasta kultūras dzīvē sekmējot saikni dažādu paaudžu starpā.

Aktivitātes: Nodarbību ciklu organizēšana svešvalodā, datorapmācībā, psiholoģijā, saskarsmes kultūrā skolēniem, viņu vecākiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem, atbalsta grupu un individuālo konsultāciju (logopēda, psihologa) organizēšana skolēniem, ģimenēm, interešu  nodarbības un tikšanās ar dažādu jomu (folklora, dzīvesziņa, dabas pētniecība, veselīgs uzturs) speciālistiem, kopēju pasākumu bērniem, vecākiem, skolotājiem, interesentiem organizēšana (ģimeņu dienas, sadziedāšanās, gadskārtu svētki), sporta aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai bērniem kopā ar vecākiem, dienas  nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšana.

Rezultāts: Projekta realizācijas gaitā būs cēlies skolas prestižs, jo parādīsies izglītības iespēju dažādība.

Visi projekta jaunumi:

Rudens – ražas laiks

Latviešu dzīvesziņā rudens tiek uzskatīts par pašu bagātāko uz pasaules. Tas arī rāda, kāda padevusies gada raža. Un tieši šoruden noslēdzās Sorosa fonda – Latvija finansētās programmas „Pārmaiņu iespējas skolām” projekta „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” darbība, kas noritēja vesela gada garumā Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā.

Projektu izloloja un tā īstenošanu vadīja psiholoģe Ilona Ausēja-Rudzāte un skolas direktore Līga Bergmane. Par godu projektam tika izdots avīzes „Rudentiņš” speciālizlaidums. Avīzīti veidoja skolas jaunie korespondenti, fotografēja un viņiem palīdzēja skolotājs Eduards Skabis.

Turpināt lasīt…

Vasarā mums patīk nākt uz skolu

„Ļoti patīk!” – tā atbildēja visi sākumskolas bērni, kuri piedalījās vasaras nometnē „Vasaras skoliņa”. Tā ir vēl viena SFL projekta „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” programmas sastāvdaļa Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā jūnijā. Pāris nedēļās bērni profesionālas psiholoģes Ilonas Ausējas-Rudzātes un skolas direktores Līgas Bergmanes vadībā gan labāk iepazina sevi, gan prata sastrādāties komandā, gan apguva dažādas dzīves zinības.

Turpināt lasīt…

Skolai jākļūst par centru visiem pagasta iedzīvotājiem

Tāda ir devīze SFL projektam „Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem” Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā. Plašā projekta realizācija aizsākās jau pērn, un pasākumi notiek regulāri, tie ir iedzīvotāju pamanīti, labi apmeklēti un kļuvuši jau populāri. Nodarbības notiek dažāda vecuma interesentiem – gan vismazākajiem pirmsskolniekiem, gan Ģimenes dienas pasākumspamatskolas audzēkņiem, gan skolotājiem un vecākiem, gan pārējiem kabilniekiem. Ikviens var mācīties – gan iepazīstot sevi, gan apgūstot dzīvesziņu un latviskās tradīcijas.

Turpināt lasīt…