Par mums

Ja jūti gaisā ceļamies pārmaiņu vēju, necel sienu, aiz kuras paslēpties. Cel vējdzirnavas!

 Silva Jeromanova-Maura, SIA SilJa valdes priekšsēdētāja

Kas šeit darbojas?

SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām” darbojas 53 pašvaldību – skolu komandas no visas Latvijas, kas kopīgi meklē jaunus, radošus un efektīvus veidus, kā izmantot esošos resursus, pārveidojot un atdzīvinot skolas, lai tā kļūtu par satikšanās un darbošanās vietu visiem vietējās kopienas iedzīvotājiem.

Vairāk informācijas par katru no projektiem atradīsiet šīs lapas sadaļā “Projekti”.

Iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” komanda:

Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” koordinatore, kas ar prieku uzklausa un tālāk izplata labās pieredzes stāstus un palīdz izaicinājumus pārvērst jaunās iespējās; arī konsultante un nodarbību vadītāja, kuras īpašās tēmas ir atbalsts ģimenei un bērniem, pedagogiem un pilsoniskā līdzdalība kā atslēga labākas dzīves veidošanai.

Tālākai saziņai: aija.tuna@sfl.lv

Liesma Ose, SFL Cilvēktiesību un etniskās saskaņas programmas direktore, iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” līdzautore un pirmā koordinatore; allaž dāsni dalās ar savu pieredzi un atbalsta inovatīvus risinājumus.

Sanita Upīte, SFL administratīvā asistente; veido efektīvu un patīkamu saikni starp projekta īstenotājiem un pārējo komandu, sniedz atbalstu gan administratīvo, gan citu jautājumu risināšanā.

Konsultanti – eksperti:

Ausma Pastore, lieliski padodas iesaistīt cilvēkus domāšanas un lēmumu pieņemšanas procesos, izzināt cilvēku vajadzības un viņu talantus, vadīt ideju ģenerēšanas procesus vajadzību īstenošanai un spēj cilvēkus motivēt uzņemties atbildīgus lēmumus.

Jānis Baltačs, vienmēr aktīvs sabiedriskajos un vietējās attīstības procesos, tagad dalās pieredzē un mudina darboties arī projektu īstenotājus; lieliski prot iedvesmot lietot moderno tehnoloģiju piedāvātās iespējas un sākt uzņēmējdarbības apgūšanu ar ideju un prasmju inventarizāciju, nevis grāmatvedības kursu.

Valdis Kudiņš, uzskata, ka katras vietas kvalitāti veido stipra kopiena un kopienas attīstība ir ļoti nozīmīga lauku attīstības daļā; uzkrāta liela pieredze, kas tagad ļauj ar pārliecību uzrunāt un atbalstīt citus.

Kas šeit notiek?

Reaģējot uz globālās finanšu krīzes radītajām sekām Austrumeiropas un Vidusāzijas reģiona valstīs, Dž. Soross piešķīris vienreizēju atbalstu 100 miljonu dolāru apmērā divarpus gadu periodā valstīm, kuras krīze skārusi vissmagāk. Lēmumus par atbalstāmajām programmām un piešķiramo finanšu apjomu pieņem Atvērtās sabiedrības institūta (Open Society Institute) konsultatīvā padome.

Sorosa fonds – Latvija (SFL) jau sekmīgi iesniedzis un guvis apstiprinājumu vairākām iniciatīvām, tai skaitā atbalstam Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību atbalstam iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Šīs iniciatīvas īstenošanai piešķirti 1,3 miljono eiro, kas ļauj radīt piemērus sekmīgai mazo skolu darbības saglabāšanai vai pārstrukturēšanai, paplašinot savas darbības spektru, aktīvāk reaģējot uz vietējās sabiedrības vajadzībām un iedzīvinot praksē mūžizglītības principus.

Iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” mērķis ir veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem, veidojot partnerības starp pārvaldes, izglītības, uzņēmējdarbības un nevalstiskā sektora organizācijām.

Līdzdalībai iniciatīvā tika izsludināts projektu konkurss, kuram kopumā pieteicās 323 pretendenti; otrajai kārtai tika izvirzīts 151 Latvijas reģionu pašvaldību un skolu pieteiktais projekts, no kuriem ieviešanai tika apstiprināti 53 projekti. Būtisks kritērijs pieteikumu izvērtēšanā bija vietējās pašvaldības veiktā analīze un izpratne par iedzīvotāju sociālajām un izglītības vajadzībām, efektīvu un ilgtspējīgu risinājumu piedāvāšana, kā arī daudzveidīgu vietējās sabiedrības grupu līdzdalības sekmēšana.

Gan vietējie gan ārvalstu eksperti atzīst, ka Latvijas reģionu mazajām skolām ir augsts potenciāls būt konkurētspējīgām un sniegt augstvērtīgu izglītību, ja tās reaģēs uz vietējās sabiedrības vajadzībām un mainīsies līdzi laikam. Paraugoties uz dažādu iedzīvotājiem nepieciešamu funkciju veikšanu kopumā, mazajām skolām  ir vērā ņemams attīstības potenciāls, jo tās atrodas tuvāk iedzīvotājiem, spēj elastīgi reaģēt uz viņu vajadzībām un pārmaiņām apkārtējās vides nosacījumos. Nelielais skolēnu skaits rada iespējas personiskākam darbam ar bērniem un jauniešiem, kas kopā ar atbalstu pedagogiem un jauno tehnoloģiju piedāvātajām iespējām, rada pievienoto vērtību šādām izglītības iestādēm.

Iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” vērsta uz kopienās un mazajās skolās esošā potenciāla un resursu izmantošanu, palīdzot un mudinot tās pārveidoties par kopienas centriem, kas reaģē uz ikviena vietējās sabiedrības locekļa vajadzībām.

53 projekti darbību uzsāka 2009. gada nogalē un tiks īstenoti līdz 2010. gada beigām. Viens no projektu uzdevumiem un mērķiem ir šī gada laikā atrast labākos darbības moduļus, sadarbības partnerus un kopumā radīt priekšnoteikumus projekta darbību ilgtspējai nākotnē.

Turpmākai saziņai un informācijai:

Sorosa fonds Latvija, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67039241; E-pasts: sfl@sfl.lv;

www.sfl.lv