Mēneša arhīvs: October, 2013

Lapa 7 no 8

Paaudžu centrs Baltinavas vidusskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Paaudžu centra izveide Baltinavas novadā (2012-2013), E-veikala izveide Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai, popularizēšanai (2013), Baltinavas vidusskolas teritorijas zaļās zonas pilnveide (2013) un Paaudžu centra ģimeņu skola (2013).

 Mērķis: Izveidot Paaudžu centru Baltinavas novadā – daudzfunkcionālu  izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punktu novadā, kas pulcēs dažādu sociālo un vecuma grupu iedzīvotājus, nodrošinot saturīgu un mērķtiecīgu brīvā laika pavadīšanu, savu spēju un personības attīstīšanu.

Galvenie darbības virzieni:

Uz Baltinavas vidusskolas bāzes izveidots paaudžu centrs – veikta telpas renovācija, nodrošināšana ar mēbelēm, aprīkošana ar nepieciešamo inventāru un tehnoloģijām. Ar darbam nepieciešamo inventāru un materiāliem nodrošinātas vizuāli plastiskās mākslas, floristikas, tautas mūzikas apguves, etnogrāfiskās dejas apguves, kokapstrādes, aušanas, sporta aktivitāšu, datorprasmju, dzīvesziņas, novada vēstures mantojuma un angļu valodas mācību grupas.

Paaudžu centra darbības ilgtspēja tiek nvedota, sadarbojoties skolai, pašvaldībai, nevalstiskajām organizācijām un novada uzņēmējiem.

Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai un popularizēšanai ir izveidots e-veikals, kas apvieno amatniekus kopējai sadarbībai, veicina uzņēmējdarbību un stiprina sadarbības saites ar kaimiņu novadu amatniekiem, radot labumu vietējai kopienai.

Skolēni, jaunieši un visas kopienas iedzīvotāji iesaistās paši savu ideju īstenošanā, pilnveidojot Baltinavas vidusskolas teritorijas zaļo zonu.

Tiek sniegts atbalsts ģimenēm pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgai attīstībai un sagatavošanai skolai, paplašinot kvalitatīvu izglītības pakalpojumu pieejamību lauku bērniem un viņu ģimenēm un sniedzot atbalstu pirmsskolas vecuma bērnu vispusīgi attīstītas personības veidošanai un sagatavošanai skolai.

 

Kā atzīst projektu īstenotāji, Baltinava ir bagāta ar:

– cilvēkiem, kuri darbojas projektā;

– prasmi saglabāt un nest sava novada kultūrvēsturisko tradīciju mantojumu;

– prasmi sadarboties ar sava novada NVO organizācijām: „Sukrums”, „Vaivariņi”, „Jaunieši Baltinavai” un novada pašvaldību!

Partneri: biedrība „Sukrums”

Kontakti: baltinova@inbox.lv

Ērģemes, Kārķu, Ozolu un Vijciema pamatskolas kā daudzfunkcionāli kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centri

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Mācāmies, strādājam un dzīvojam kopā (2012-2013), Mazpulcēni Latvijas laukiem (2013), Krāsaini sporta laukumi Vijciema un Ozolu pamatskolās (2013) un Vecāku un bērnu skoliņa (2013).

Mērķis: Veicināt Valkas novada pagastu pamatskolu izveidošanos par daudzfunkcionāliem kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, sekmējot pagasta iedzīvotāju sociālo aktivitāti un pašnodarbinātību, veidojot partnerību starp skolu, pašvaldību, uzņēmējiem un nevalstiskā sektora organizācijām un nodrošinot jaunas iespējas apgūt praktiskās iemaņas dažādās latviskās dzīvesziņas jomās.

Galvenie darbības virzieni:

Piesaistot dažādu amatu meistarus, tiek organizētas praktiskas apmācības rokdarbos, kokapstrādē, floristikā, kulinārijā, mākslā un datorzinībās katrā no skolām, kā arī tematiskie pasākumi „Gadskārtas”. Darbības nodrošināšanai iegādāts nepieciešamais inventārs un materiāli mācību nodarbībām.

Valkas novada Ērģemes pamatskolā izveidota „Vecāku un bērnu skoliņa”, lai veicinātu vispusīgu, harmonisku pirmsskolas vecuma bērnu emocionālo un fizisko attīstību, palīdzētu vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, sekmētu vecāku līdzdarbošanos kvalitatīvas bērnu mācīšanās un socializēšanās pieredzes iegūšanai un palīdzētu vecākiem un bērniem no mazaizsargātajām sociālajām grupām.

Vijciema pamatskolā iekārtots mazpulcēnu stūrītis, izgatavoti floristikas darbi un rokdarbi pārdošanai un izaudzēti truši un krūmpupiņas realizācijai, tādejādi palielinot Vijciema mazpulcēnu izpratni un prasmes par dažādām ražošanas iespējām laukos.

Zvārtavas un Vijciema pagastu vietējā sabiedrība tika iesaistīta  Ozolu pamatskolas un Vijciema pamatskolas sporta laukumu atjaunošanas darbos, lai kopīgi radītu drošu un patīkamu vidi sportošanai brīvā dabā  pagastu iedzīvotājiem un viesiem. Notikuši arī pieredzes apmaiņas pasākumi „Radošās vasaras nodarbības”, kuros piedalījās visu četru iesaistīto pagastu iedzīvotāji. Tiek palielināts to cilvēku īpatsvars, kas  sadarbojoties sniedz savu ieguldījumu pagastu  sabiedrības dzīves uzlabošanā un īstenotie projekti kalpo kā pozitīvs piemērs citu sabiedriskā labuma un pilsoniskās līdzdalības projektu īstenošanai novadā.

Valkas novada skolas lepojas ar spēju sadarboties un katras skolas īpašo „odziņu”:

Ērģemes pamatskola – pūces simbols, muzejs un vēsturiski bagāta un vizuāli pievilcīga apkārtne;

Kārķu pamatskola – zaļākās skolas nosaukums un būtība, 21 gada Mazpulku pieredze un vienīgā skolas bišu drava Latvijā;

Ozolu pamatskola – aktīvi dejotāji un darbs zinātniskajā jomā, ik gadu veidojot pētnieciskos darbus;

Vijciema pamatskola – skolas karogs jau kopš 1937. gada un aktīvi izmantots hokeja laukums.

 Partneri: biedrība „Atrodi lauku sev” un „Virdzenieces”

Kontakti: jana.putnina@valka.lv

Dekupāžas nodarbība Jersikā

dekupazaJersikas pamatskolā notika piektā radoša nodarbība – „Dekupāžas pamati”. Sorosa fonda – Latvija iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” projekta ietvaros, jebkuram nodarbības dalībniekam, neatkarīgi no viņa spējām, tika piedāvāta iespēja iejusties mākslinieka lomā. Dekupāža – tā ir māksla izgriezt un pielīmēt izvēlēto attēlu tā, lai tas izskatītos, kā uzgleznots. Turpināt lasīt…

Talka „Zaļajā klasē” pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas

Darbiņi lieliem un maziem.wTrīs dienas augustā pie Apes vidusskolas notika rosīga darbība, jo tika organizēta zaļās klases atjaunošana. Nedrošie, savu laiku nokalpojošie koka elementi tika nojaukti un sākti gatavot jaunie. Trešajā dienā pat bija jārūpē pankūkas vakariņās un jāmeklē vietējo iedzīvotāju atbalsts, lai visi talcinieki varētu baudīt tikko vārītu ievārījumu un svaiga piena krūzi. Ieceres bija grandiozas, tādēļ pietrūka spēka, laika un iespēju, lai to pabeigtu. Redzējām, ka nepieciešams turpinājums. Turpināt lasīt…

Enkaustika, simegrāfija un citi brīnumi Dravniekos

DSC05401Kad karstā vasara ir beigusies, un kokiem lapas sāk krāsoties jau rudenīgos – sarkanos, dzeltenos un oranžos – toņos, skolas gaiteņi ir pildījušies ar bērnu skaļajām balsīm, Dravniekos atsākas radošās nodarbes gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pēc vasarā notikušās nometnes ‘’Es vesels un videi draudzīgs!’’, bērniem ir ko pārspriest un dalīties pieredzē. Jaukas emocijas, radošs noskaņojums valda ikvakara nodarbībās, kad atkal tiek strādāts: ar enkaustikas gludekli – rudenīgos toņos top kļavu lapas, Turpināt lasīt…

Skrudalienā saldas pārdomas par pašu paveikto

DSCI456718. septembrī labiekārtotajā Skrudalienas pamatskolas apkārtnē visi projekta „Kopā darot, visu varam” dalībnieki, kā arī ciemiņi pulcējas, lai pārrunātu un dalītos iespaidos par paveikto darbu. Jāatzīst, ka par vasarā paveikto runāt gribējās ar salduma piegaršu gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Skolas aktu zālē tika demonstrēta filma, ko izveidoja projekta dalībnieki, lai parādītu sava veikuma galvenos tapšanas posmus, proti, strūklakas attīrīšanu, jaunu puķu dobju ierīkošanu, jaukā tauriņa izveidošanu. Tik patīkami bija redzēt pašveidotajā filmā sevi un citus projekta dalībniekus! Turpināt lasīt…

Miķeļdienas tirdziņš Vijciema pamatskolā

septembris2012 05427. septembrī Vijciema pamatskolā notika Miķeļdienas tirdziņš, kurā ar saviem rokdarbiem, konditorijas izstrādājumiem un izaudzētajiem stādiem piedalījās arī skolas mazpulcēni. Mazpulcēni šim pasākumam gatavojās nopietni, tika izgatavotas dažāda veida reklāmas ar informāciju, kāda veida izstrādājumi un produkcija būs nopērkami. Turpināt lasīt…

Dots devējam atdodas: Rugāju pieredze

rugaji_francija_v2.w Pulcējot ap skolu novada iedzīvotājus un iesaistot projekta piedāvātajās iespējās, paši esam piedzīvojuši negaidītu dāvanu. Rugāju novada nevalstisko organizāciju, skolas un pašvaldības partnerībai ir piebiedrojusies arī biedrība „Piena ceļš”, kuru vada Francijā dzīvojoša mūsu novadniece Anita Kļaviņš. Un piebiedrojusies ar negaidītu piedāvājumu 15 novada jauniešiem piedalīties starptautiskā jauniešu apmaiņas projektā, kurš sasaucas ar projektā „Mūsdienīga skola Rugāju novadā, izaugsmei un konkurētspējai” izvirzīto mērķi – karjeras izglītība. Turpināt lasīt…

Vijciemā top rudens modes

Fotoattēls-0085Vijciema pamatskolā septembrī atsākās floristikas nodarbības, kurās no kļavu lapām veidojām cepures. Nodarbību vadītājai Zeltītei šoreiz palīgos bija atnākusi mamma Alda un, abām piepalīdzot, tapa košas kļavu lapu cepures. Skatieties, mācieties un priecājieties līdz! Turpināt lasīt…

Paldies mūsu senioriem!

Tirza_29.05.13._pagalma sv.soc.nama.w1. oktobrī tiek atzīmēta Starptautiskā senioru diena, kad senioriem tiek veltīta īpaša uzmanība. Mēs pārmaiņu skolās esam atklājuši, ka daudz labāk senioru gudrību, pieredzi un zinātkāri saistīt ar skolas un kopienas ikdienas darbiem – cits citam kaut ko mācot, kopā strādājot, uzzinot par pagātni un kopīgi plānojot savas apkaimes izaugsmi. Mūsu pārmaiņu kopienu seniori aizvien drošāk jūtas interneta vidē, iepazīst mūsdienu tehnoloģijas, atsvaidzina vai no jauna apgūst svešvalodu zināšanas, atkal ceļo un, pats svarīgākais, jūtas labi kopā ar visu citu paaudžu ļaudīm. Lai šī diena ir vēl viens pamudinājums atcerēties un palīdzēt tiem, kuri paši netiek līdz skolai vai centram, ieklausīties ziņās, kuras viņi var mums pastāstīt kā laiku līkloču aculiecinieki, ienest viņu mājās un dzīves mūsdienu notikumus un jaunumus vai vienkārši pasēdēt blakus, raugoties gadalaiku maiņā un domājot par dzīves plūdumu. Mīļi sveicieni visiem mūsu senioriem!