Mēneša arhīvs: October, 2013

Lapa 6 no 8

Neparastā Miķeļdiena Vijciema pamatskolā

septembris2012 077wVijciema pamatskolā 27.septembrī notika Miķeļdienas pasākums, kas sākās no rīta ar tirdziņu, kura laikā varēja gan pirkt, gan pārdot dažādus pašu gatavotus labumus: dzērvenes pūdercukurā, medu, kūkas, pīrādziņus, puķu un garšaugu stādus, virtuves koka dēlīšus, izšūtus spilvenus u.c lietas. Bērni šim tirdziņam bija gatavojušies jau savlaicīgi, protams, iesaistot arī vecākus. Tālāk notika ceļošana pa 9 neparastām stacijām, kurās katram bija jāveic dažādi uzdevumi.  Turpināt lasīt…

Kusā kaimiņi satikušies un turpina darboties

Varētu teikt, ka Kusā veiksmīgi īstenots projekts “Satiec savu kaimiņu Aronas pagastā!”, taču man pat gribētos teikt, ka nekas nav beidzies, jo darbošanās notiek joprojām, cilvēki aktīvi iesaistās vēl citu darbu darīšanā. Piemēram, šodien pēc kolēģes Ivetas ierosinājuma un puķu stādu atvešanas no sava dārza, mūsu skolas apkārtnē pa ceļam ejot uz MC “1. stāvs” izveidojām vēl vienu dobi. Piektdien jaunieši turpinās darbu pie tās, pievedīs vēl klāt zemi; varētu teikt – pilsoniskā līdzdalība turpinās! Mums ļoti veiksmīgi izdevās sarunāt arī divas  melnzemes kravas – mums tās sarunāja divi skolas puiši: vienam vectētiņam pieejama zeme, bet otram vectētiņam pieejams transports; līdz ar to par zemi nebija jāmaksā un ietaupījās līdzekļi, kurus jau zinām kā izlietot. Turpināt lasīt…

Miķeļdienas Umurkumurs Izvaltā!

MikeldienaSeptembris ir viršu, brūkleņu, dzērveņu un pīlādžu laiks. Šis ir laiks, kad kokiem dzeltē lapas, lido gājputni un čūskas lien zemē. Šis ir laiks, kad tiek svinēta Miķeļdiena. Līdz Miķeļiem visām labībām jābūt zem jumta, jo Miķelis var uzsūtīt sniegu un salu. 27. septembrī projekta „Soli tālāk!” ietvaros Izvaltas pamatskola pulcināja skolēnus, pagasta iedzīvotājus, kaimiņu pagastu ciemiņus: Sauleskalna sākumskolas un Šķeltovas pamatskolas draugus uz Miķeļdienas Umurkumuru. Turpināt lasīt…

Rubenes pamatskola kā multifunkcionāls kopienas centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektu Rubenes pamatskola – multifunkcionāls kopienas centrs (2012-2013).

 Mērķis: nodrošināt Rubenes pamatskolas izveidi par ilgtspējīgu, multifunkcionālu vietējās sabiedrības jeb kopienas koordinācijas centru.

Galvenie darbības virzieni:

Multifunkcionālā kopienas centra pamatā paredzētas dažādas aktivitātes, kas secīgi viena pēc otras veido pilnvērtīgu iedzīvotāju apmācības ciklu, orientējoties uz dažādu vecumu un dzimumu iedzīvotāju vajadzībām un pieprasījumu. Nepieciešamie kursu temati sastādīti izvērtējot Kocēnu novada nozaru attīstības programmas izpētes rezultātus, Kocēnu novada sociālā dienesta ieteikumus un vietējo iedzīvotāju pausto viedokli iedzīvotāju sapulcēs, kā arī kursu tēmas ilgtspējas potenciālu un līdzšinējās iestrādnes. Tādejādi kopienas centrā plānoti telpu kosmētiskie remontdarbi, inventāra un aprīkojuma iegāde nodarbību nodrošināšanai. Aktivitātēs paredzēts:

–  Pamatprasmes iekštelpu remontdarbu veikšanai;
–  Amatniecība, mēbeļu restaurācija;
–  Florisitika;
–  Mūsdienīgi rokdarbi;
–  Efektīgs datorprasmju pielietojums;
–  Mūzikas spēles pamati;
–  Foto pasaule;
–  Vingrošana;
–  Radošās domāšanas skola;
–  Organizētā brīvā laika pavadīšana ģimenē;
–  Īsais kurss uzņēmējdarbības uzsākšanai;

–  Skolēnu praktiskās pētniecības nodarbības.

Kontakti: Ivars.adamsons@kocenunovads.lv

Daudzfunkcionāls centrs Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektu

Klāt pulkstens trīs un otrā elpa (2012-2013).

 Mērķis: daudzfunkcionāla kopienas centra izveidošana Atašienes vidusskolas telpās iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības, mūžizglītības un nodarbinātības veicināšanai un resursu lietderīgai izmantošanai pēc mācību stundām.

Galvenie darbības virzieni:

Daudzfunkcionāla kopienas aktivitāšu centrā tiek nodrošinātas mūžizglītības iespējas vietējiem iedzīvotājiem, organizējot rokdarbu nodarbības gan vīriešiem, gan sievietēm, datorzinību apmācības un deju nodarbības, nodrošinot arī kokgriešanai, aušanai, šūšanas u.c. nodarbībām nepieciešamo aprīkojumu un inventāru. Tiek organizētas nodarbībās izveidoto darbu izstādes.

Aktivitāšu centrā vietējās kopienas iedzīvotājiem ir iespējams lietderīgi pavadīt brīvo laiku, spēlējot novusu, galda tenisu, dambreti un citas galda spēles, kā arī organizējot dažādu sporta spēļu treniņnodarbības un turnīrus.

Projekta laikā paveiktās aktivitātes tiks apkopotas un ievertas 2014. gada kalendārā, lai iedvesmotu turpināt aktīvu darbošanos arī pēc projekta noslēguma.

 Kontakti: ddzelme28@inbox.lv

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola kā daudzfunkcionālu izglītības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus: Esi aktīvs! Esi radošs! Līdzdarbojies! (2012-2013), Apes novada NVO forums  (2013).

 Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu izglītības centru uz Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas bāzes, aptverot dažādu bērnu un vietējās sabiedrības iedzīvotāju vecuma grupu intereses un veicinot jaunu risinājumu meklēšanu, pilsonisko līdzdalību un aktīvu iesaistīšanos kopienas attīstībā.

Galvenie darbības virzieni:

Kustību un deju nodarbību organizēšana pirmskolas vecuma bērniem, veicinot mazo novada iedzīvotāju fiziskās aktivitātes, savstarpējo sadarbību un iesaistīšanos kopienas kultūras aktivitātēs, kopā ar ģimenēm.

Mājsaimniecības nodarbību organizēšana dažādu vecumu bērniem kopā ar ģimenes locekļiem, radot iespēju apgūt ēst gatavošanas „knifiņus” un jaunākās šūšanas tehnoloģijas, veicinot paaudžu savstarpējo sadarbību, mājsaimniecības ekonomiskāku organizēšanu un mājamatniecības uzsākšanu.

Angļu valodas nodarbību organizēšana divos līmeņos (iesācēju un ar pamatzināšanām), radot iespēju uzlabot savas svešvalodas zināšanas pilsētas (novada) iedzīvotājiem, īpaši 30-40 gadīgiem. Rezultātā viņiem ir radīta iespēja iesaistīties projektos, komunicēt ar cittautiešiem un gūt pieredzi ārpus valsts robežām.

Ārstnieciskās un veselības vingrošanas nodarbību organizēšana, piedāvājot dažāda līmeņa un veida fiziskās aktivitātes. Nodarbību ietvaros ir izveidotas interešu grupas, kuras darbosies ilgtermiņā, veicinot kopienas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Kokapstrādes apmācību organizēšana ar uzsvaru uz mēbeļu atjaunošanu. Rezultātā ir dažādots jau esošais piedāvājums Apes D.Ozoliņa vidusskolas kokapstrādes centrā, veicinot apgūt jaunas prasmes kokapstrādē, radot iespēju atvieglot mājsaimniecības budžetu, turklāt uzņēmīgākajiem tas varētu kļūt par uzņēmējdarbības pamatu.

Vasaras periodā tika organizētas tematiskās dienas ar apmācībām – Veselības dienas, Vecvecāku dienas un Ģimenes dienas, kurās tika piedāvātas tematiskās lekcijas, iespēja sadarboties un dalīties dzīves pieredzē dažādām paaudzēm, ģimenes vienosies kopīgā darbā, atjaunojot pie skolas esošo zaļo klasi.

Apes novada NVO foruma organizēšana, veicinot Apes novada nevalstisko organizāciju savstarpējo atpazīstamību, sadarbību un arī ar Apes novada domi mūžizglītības jomā. Apes novada nevalstisko organizāciju veikuma un nākotnes plānu, izstrādājot kopīgu biedrību un pašvaldības sadarbības memorandu, ko tās var darīt mūžizglītības un citās jomās.

Partneri: biedrības „Apes attīstības atbalsta klubs” un „Apes Jauniešu klubs „Sliedes”

 Kontakti: dinamei@inbox.lv

Sunākstes pamatskola kā daudzfunkcionāls centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus: Sunākstes pamatskola – daudzfunkcionāls centrs ikvienam (2012-2013), Nāc un piedalies!  (2013).

 Mērķis: Projekta mērķis ir attīstīt Sunākstes pamatskolu kā daudzfunkcionālu izglītības, sociālo un kultūras pasākumu centru ikvienam kopienas loceklim. Stiprināt vietējo kopienu, piedāvāt pēc iespējas daudzveidīgāku izglītības, sociālo un kultūras pakalpojumu klāstu, motivēt vietējos iedzīvotājus palikt esošajā dzīves vietā un veidot pievilcīgu dzīves vidi sev un savai ģimenei.

Galvenie darbības virzieni:

Sunākstes pamatskola ir izveidota kā multifunkcionāls centrs, paplašinot skolas cilvēkresursu un funkcionālo pielietojumu, ir akcentēta skolas atvērtība un pieejamība dažādām iedzīvotāju vecuma un interešu grupām. Centra darbības nodrošināšanai, ir paplašināta un atjaunota skolas materiāli tehniskā bāze, kā arī ieviests veļas mazgāšanas pakalpojums.

Tiek organizēta informācijas tehnoloģiju, angļu valodas, grāmatvedības pamatu, mājturības, kokapstrādes, telpu remontprasmes un materiālu apguves nodarbības. Fiziskās aktivitātes nodrošina sporta pulciņš  un deju nodarbības, savukārt dzīves gudrības iespējams apgūt veselīga dzīvesveida un uzturmācības un latviskās dzīvesziņas nodarbībās. Notikušas arī psihologa, logopēda un fizioterapeita nodarbības.

Izveidots un darbojās vietējās kopienas attīstības vadības centrs, iesaistot kopienas pārstāvjus pagasta dzīves plānošanā un darba organizācijā. Nozīmīgs projekta ieguvums ir vietējās kopienas stiprināšana, sadarbības veicināšana starp dažādām iedzīvotāju grupām, paaudzēm, skolu un pagasta pārvaldi, pašvaldību, saieta namu, projekta aktivitātes pulcina vienkopus dažādu vecumu, interešu grupu iedzīvotājus, tādējādi veicinot zināšanu un pieredzes apmaiņu, nodrošinot kopā darbošanās pieredzi. Daļa aktivitāšu paredz ģimeņu iesaistīšanu, kas nostiprinās ģimeniskumu un piedāvās iespējas vairāk laika pavadīt ģimenēm kopā.

Iesaistot un sadarbojoties vietējās kopienas iedzīvotājiem, biedrībām, skolai, pašvaldībai un uzņēmējiem, tika labiekārtots Sunākstes pamatskolas sporta laukums 4000 kvadrātmetru platībā, kā rezultātā radīta droša un sakopta vide sporta nodarbībām brīvā dabā vietējās kopienas iedzīvotājiem.

Partneri: Biedrība „Stendera klubs”

 Kontakti: veldes@inbox.lv

Tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Tautskola un brīvā laika centrs Kusas pamatskolā (2012-2013), Ģimenes skola (2013), Satiec savu kaimiņu Aronas pagastā  (2013), Veselīgais našķis (2013).

 Mērķis: Izvērst Kusas pamatskolas izglītojošo darbību, aktualizējot kopienas ilgtspējai būtiskās vērtības. Palīdzēt vietējiem cilvēkiem justies laimīgākiem, attīstot Kusas pamatskolu kā daudzpusīgu mūžizglītības un kultūras centru, veicināt pilsonisko līdzdalību apkārtnes sakopšanā, uzlabot saskarsmes iespējas ģimenē un veicināt uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Galvenie darbības virzieni:

Izveidota tautskola visu vecumu iedzīvotājiem viņu vispārējā intelekta, praktisko iemaņu, radošās brīvības un pašapziņas celšanai, organizējot neformālas, uz praktisko darbību orientētas nodarbības visiem interesentiem tematiskos blokos: ģimenes godi, tradīcijas, kulinārija, veselīgs uzturs, praktiskās datorzinības, kokapstrāde, floristika, gleznošana un māla keramika.

Izveidots multifunkcionāls brīvā laika pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai, piedāvājot galda spēles, videofilmu uzņemšanu, muzicēšanu un mūzikas klausīšanos, rokdarbus, tējas galda klāšanu un aktivitāti „Nedēļas viesis”. Centrā izveidots rotaļu stūrītis (istabas) pirmsskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm brīvā laika pavadīšanai, kā arī tiek organizētas nodarbības, piedāvājot vecākiem iespēju vecākiem izprast bērnu un arī pieaugušo vecumposma īpatnības, apgūt dažādus praktiskus vingrinājumus, kas nepieciešami bērna vispārīgai attīstībai, kā arī rūpēties par bērnu veselību, radot iespēju atstāt mazuļus, kamēr māmiņas darbojas kādā no nodarbībām. Multifunkcionālā centra apmeklētājiem – jauniešiem – ir iespēja pieaugušā vadībā strādāt kā brīvprātīgajiem – apgūt iemaņas mazu bērnu pieskatīšanā.

Uzlabota mājturības darbnīcas materiālā bāze mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai un tautskolas apmeklētāju praktiskajam darbam. Mājturības darbnīcā ir uzstādītas vairākas mūsdienīgas kokapstrādes mašīnas un uzlabots nodrošinājums ar elektriskajiem un mehāniskajiem rokas  instrumentiem.

Stiprināt kopienas iedzīvotāju vienotību un gatavību iestāties par kopējām pozitīvām vērtībām, mazinot sociālo diskomfortu un negatīvismu savstarpējā saskarsmē.

Uz esošās piemājas saimniecības bāzes uzsākta ogu pārstrādes uzņēmuma veidošana, iegādājoties augļu ogu žāvētāju, kas dehidratē ogas pie zemas temperatūras.  Žāvētas ogas saglabā visus vitamīnus, tās var uzglabāt ilgāk, realizēt   pakāpeniski. Ir paplašināta ogu audzēšana un tiek radītas arī jaunas darba vietas.

Izveidotas un tiek uzturētas trīs košumdobes dažādās vietās Aronas pagastā, kā arī notikusi „Kaimiņu diena”, tādējādi veicinot vietējo Aronas pagasta iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību apkārtnes sakopšanā un veidojot ciešāku starppaaudžu sadarbību starp pagasta centru Kusā un pagasta apdzīvotām vietām Zelgausku un Lauteri.

 

Partneri: biedrība „Aronas pīlādzis”

 Kontakti: agrissar@inbox.lv

Jersikas un Rožupes pamatskola kā kopienu vienojošais elements

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Ar jaunām idejām uz pārmaiņām (2012-2013), Sociāli iekļaujošu aktivitāšu īstenošana Rožupes un Jersikas pagasta iedzīvotājiem (2013).

 Mērķis: Stiprināt Līvānu novada kopienu saikni starp skolu kā kopienu vienojošo elementu.

Galvenie darbības virzieni:

Realizēta ideja par ekskursiju kā kopienas iedzīvotāju starppaaudžu saikņu, līdzdalības, savstarpējās komunikācijas un sociālās aktivitātes stiprināšanas līdzekli, vienlaikus palielinot to cilvēku un jauniešu skaitu, kas dodas savu brīvo laiku pavadīt uz Līvānu pilsētu vai citiem apkārtesošajiem novadiem.

Iedzīvotāju apmācības – moderno tehnoloģiju priekšrocības ikdienas dzīvē – saziņa interneta vidē, interneta bankas izmantošana maksājumu veikšanai, obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) iegādes iespējas internetā, bilžu ielāde datorā (no fotoaparāta) un video konference – iespēja neklātienē piedalīties speciālistu nodarbībās.

Informatīvi izglītojošu un radošu nodarbību organizēšana iedzīvotāju dzīves vides kvalitātes uzlabošanai un pašapziņas celšanai – vecāku nodarbību pēcpusdienas, radošās darbnīcas, tematiskās nodarbības un izglītojošu lekciju organizēšana.

Speciālistu konsultatīvā atbalsta nodrošināšana cilvēka labsajūtas veicināšanai – psihologa un sociālā darbinieka un fizioterapeita konsultācijas, kā arī iekārtotas telpas konsultāciju norisei.

Sadraudzības pasākumu organizēšana savstarpējās komunikācijas uzlabošanai – izstāžu organizēšana, ģimenes dienas organizēšana, kausa izcīņa pasākumā „sportojam Jersikā”.

 Partneri: biedrība „Stagars”

Kontakti: baiba.vucenlazdane@livani.lv

Daudzfunkcionāls lauku vides saglabāšanas centrs „Zemdars” Bērzgales pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus:

Lauku vides saglabāšanas centra „ Zemdars” izveide un darbības nodrošināšana Nautrēnu vidusskolas struktūrvienībā Bērzgales pamatskolā (2012-2013),  un Diskusijas neformālā vidē – Bērzgalē skolai būt! (2013).

 Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu lauku vides saglabāšanas centru „Zemdars” iedzīvotāju izglītības, nodarbinātības un sociālo dzīves apstākļu uzlabošanai.

Galvenie darbības virzieni:

Lauku vides saglabāšanas centrā „ Zemdars” labiekārtotas trīs darba telpas, lai nodrošinātu kvalitatīvu lauku vides attīstības nodarbību organizēšanu, sociālo palīdzību, ideju inkubatora un semināru telpu, kā arī iegādātas darba materiālus un modernizēt iekārtas darba nodrošināšanai.

Centrā tiek piedāvāts atbalsts skolēnu un pieaugušo karjeras attīstībai, organizētas izglītojošas nodarbības skolēniem dažādu lauku videi atbilstošu profesiju iepazīšanai, kā arī tiek organizēti semināri bezdarbniekiem, vietējiem uzņēmējiem, skolēnu vecākiem u.c. interesentiem.

Neformālā gaisotnē – izbraukumos, sakopjot Bērzgales pagasta kultūras, vēstures objektus, saliedējas kopienas dažādu grupu cilvēki, iesaistot Bērzgales pamatskolu un Bērzgales pagasta nevalstiskās organizācijas arī kopienai svarīgu jautājumu apspriešanā un risinājumu izstrādē.

Partneri: Nautrēnu vidusskolas atbalsta fonds

 Kontakti: anita.zogota@saskarsme.lv