Daudzpusīgas un aizraujošas aktivitātes Jaunannā

Jaunanna - nod. uzņēmējiem un pašnod.Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā turpinās SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietvaros atbalstītā projekta „Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā” īstenošana. Jau no janvāra iedzīvotājiem tiek piedāvāts apgūt un pilnveidot prasmes mākslā, mūzikā un citās jomās, pavisam kopā 18 aktivitātēs. Nodarbībās iesaistījušies dažāda vecuma kopienas iedzīvotāji. Nupat ir noslēdzies nodarbību cikls uzņēmējdarbībā, kura ietvaros pasniedzējas Evi Bondares vadībā tika apgūti lietvedības pamati, bet pasniedzējas Evas Aizupes vadībā notika nodarbības personālvadībā. Rudenī šai grupai nodarbības turpināsies projektu rakstīšanas pamatu apguvē. Šobrīd uzsāktas nodarbības arī aktivitātē „Aktiermeistarības skola”, kur pagasta pieaugušo un bērnu teātru kolektīvu dalībnieki mācās pilnveidot savu meistarību režisores Daigas Bēteres vadībā. Tāpat nodarbības turpina keramiķi, mūziķi, pirmskolas vecuma bērni, jaundibinātā vokālā ansambļa dziedātājas un citu aktivitāšu dalībnieki. 10.maijā pagasta Tautas namā notika Mātes dienai veltīts koncerts, kurā projekta ietvaros apgūtās prasmes rādīja visu veidu nodarbību dalībnieki un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi, kā arī plašā izstādē varēja aplūkot mākslas programmu dalībnieku – gan bērnu, gan pieaugušo – paveikto. Projekta ietvaros apgūtās prasmes tika demonstrētas arī 18.maijā notikušajā koncertā Ipiķos, kur devās dejotāji, ansambļa dziedātājas, ģitāras un sitaminstrumentu spēles programmas dalībnieki un citi pašdarbnieki.

Bez tam ir iegūts papildus atbalsts vēl divās jomās: 500 eiro projekta komponentē „Pilsoniskās līdzdalības veicināšana un prasmju attīstīšana”, kura ietvaros 11.maijā tika rīkota iedzīvotāju talka  atpūtas vietas Jaunannas Zaķusalā sakopšanai un  sporta laukuma elementu atjaunošanai, kā arī 1000 eiro tika iegūts projekta komponentē: „Atbalsts pirmskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm”.  Šeit projekta ietvaros paredzēts iegādāties mācību materiālus un attīstošās spēles pirmskolas grupas bērnu vajadzībām, organizēt dažādas nodarbības bērniem un viņu vecākiem, kā arī sniegt atbalstu bērnu ģimenēm, piedāvājot psihologa un citu speciālistu konsultācijas.

Vasarā lielākajā daļā izglītības programmu būs pārtraukums, lai rudenī varētu nodarbības atkal turpināt, taču drīzumā  sāksies citas aktivitātes – lai bērni un jaunieši saturīgi pavadītu brīvo laiku, tiks uzsākta programmas „Aktīvais sports” realizācija. Pasniedzēja Raimonda Siliņa vadībā tiks uzsākti treniņi futbolā, volejbolā un skriešanā, notiks nodarbības ielu vingrošanā un Ingūnas Dovgānes vadībā varēs apgūt mūsdienu deju mākslu. Programmas „Tūrisms” dalībnieki piedalīsies nometnē Salacgrīvā. Uz šīm nodarbībām laipni aicināti arī citi interesenti! Nodarbības ir bez maksas.

Projekts darbosies līdz 1.decembrim, bet tā noslēgumā 18.novembrī Tautas namā plānots plašs koncerts un darbu izstāde, kur tiks prezentēts projekta gaitā paveiktais.

Esam pateicīgi SFL un Alūksnes novada pašvaldībai par sniegto atbalstu mūsu kopienai!

Vija Zaķe, Annas, Jaunannas, Kalncempju pagastu teritorijas attīstības speciāliste

darbu glazēšana Jaunanna - aktiermeistarības skola 1 vokālais ans.koncerts Ipiķos Rujienas nov 18.05.2013 Jaunanna - aktiermeistarības skolas 2

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: