Saldus novadā turpinām attīstīt sabiedriskos centrus

Mēs esam ļoti priecīgi par iespēju turpināt iesākto un uzsākt jaunas aktivitātes Sorosa fonda-Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2.kārtas projektā „Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā”. Piedalījāmies gan pirmajā darba seminārā Siguldā, gan ievadkonferencē Rīgā. Visas dienas bija ļoti piepildītas ar jaunām zināšanām, pozitīvām emocijām un jauniem draugiem, un nu esam gatavi kopīgi turpināt darbu pie tā, lai skolu ēkās Jaunaucē, Zaņā, Šķēdē un Sātiņos pulcētos dažādu paaudžu pagasta iedzīvotāji, brauktu ciemiņi un valdītu mājīga atmosfēra. Kopš 1. kārtas projekta īstenošanas beigām 2010.gada novembrī Zaņas, Jaunauces un Šķēdes pagastos skolu telpās darbu turpina pirmsskolas izglītības grupas, un katra vieta ir atradusi savu veidu, kā turpināt pastāvēt nu jau vairs ne skolai, bet sabiedriskajam centram savā pagastā.

Projekta koordinatore Jaunaucē Inguna Balcere saka: „Esošo aktivitāšu saglabāšanai, pilnveidei un jaunas iniciatīvas vietējās sabiedrības „iekustināšanā” jāizmanto trīs Jaunauces vērtības, kuras aptaujās ir norādījuši jaunaucnieki: jaunieši, Jaunauces pils un bagātais novadpētniecības materiālu klāsts, ko uzkrājuši bijušās skolas skolotāji, skolēni, vecāki. Izmantojot šos resursus, ir iespējams turpināt veidot izpratni par kopienas saliedētības nozīmi dažādu sociālo, mūžizglītības un kultūras problēmu risinājumā. Ir būtiski turpināt kopt un attīstīt dažādu paaudžu sadarbības iestrādnes.”

Zaņas pagastā projektu koordinēs Aiga Jurova. Šajā pagastā uzsvars būs likts uz nometņu organizēšanas iespēju papildināšanu. Skolas ēka pēdējos gados ir ieguvusi jaunu, mājīgu un ļoti patīkamu atmosfēru, pateicoties gan pagasta pārvaldes un iedzīvotāju ļoti aktīvam darbam un finanšu ieguldījumiem, gan dažādu projektu, t.sk. Sorosa fonda – Latvija 1.kārtas projekta finanšu līdzekļu piesaistei. Lai intensīvāk tiktu noslogotas Zaņas sabiedriskā centra telpas un varētu organizēt dažādas nometnes, (vasarā – bērniem un jauniešiem, rudens/ziemas/pavasara periodā – senioriem, interešu grupām, u.tml.), aktuāli nepieciešams uzlabot materiāli tehnisko bāzi.

Šķēdē jaunums būs dārzkopības nodarbības, kurās galvenais uzsvars būs likts uz dārzeņu un augļu pārstrādi ar žāvēšanu, kam nepieciešams iegādāties žāvēšanas iekārtu. Šķēdes pagastā ir daudz augļu un ogu dārzu, apgūtās zināšanas, kā mēs ceram un ticam, dos iespēju pagasta iedzīvotājiem uzsākt uzņēmējdarbību. 1.kārtā bija populāras, un priecājamies par iespēju atjaunot 2.kārtā, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanas nodarbības pie Naura Vaivada, kuras daudziem Šķēdes cilvēkiem, galvenokārt jaunajai paaudzei, deva iespēju pie zinoša skolotāja nodarboties ar sportu un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Šķēdē projektu, tāpat kā 1. kārtā, koordinēs Inta Švaža.

Jauna iespēja mūsu projektā ir Sātiņu skolas ēka Novadnieku pagastā. Rūpes par projekta aktivitātēm ir uzņēmusies Maija Šulce. Šeit ir svarīgi aktīvi turpināt iesākto darbu pie novadpētniecības materiālu krātuves veidošanas.

Visos četros pagastos notiks dažādas nodarbības visu paaudžu pagastu iedzīvotājiem – „Knēveļu skoliņa”, teātra, vizuālās mākslas studijas nodarbības Jaunaucē, radošās un sporta nodarbības Zaņā un Šķēdē, muzejnodarbības un lietišķās mākslas nodarbības Sātiņos. Šobrīd visas koordinatores kopā ar pagasta iedzīvotājiem aktīvi strādā pie aktivitāšu laika plānošanas un pirmo materiālu iegādes, nodarbību vadītāji veido savas autorprogrammas, lai janvāra mēnesī uzsāktu nodarbības. Aicinām pagastu iedzīvotājus izmantot jaunās iespējas, būt rosīgiem savas un sava pagasta dzīves aktivizēšanā un popularizēšanā!

Laine Blūma,projekta direktore, e-pasts: laine.bluma@saldus.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: