Druvienas pamatskola turpina veidoties par radošas, latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centru

Druvienas pamatskola sākusi jaunā projekta „Druvienas pamatskola – radošas, latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centrs” īstenošanu, drosmīgi turpinot 2010.gadā iesākto līdzdalību iniciatīvā „Pārmaiņu iespēja skolām”. Projekta rezultātā nostiprināsies Druvienas pamatskolas kā izglītības, mūžizglītības, kultūras un radošās attīstības centra loma vietējā kopienā, tai skaitā tiks sekmēta iedzīvotāju sociālā aktivitāte un radītas jaunas iespējas pašnodarbinātībai; nostiprināsies skolas kā daudzfunkcionāla centra darbība; Druvienas pamatskola veidosies kā pirmais tradicionālās kultūras un amatu prasmju centrs Gulbenes novadā, kur reizi mēnesī ikvienam interesentam tiks piedāvāta iespēja apgūt dažādas amata prasmes, praktiskās muzicēšanas meistarklases.

Projekta ietvaros tiks nodrošināta arī vasaras nometņu un radošo dienu organizēšanas nepārtrauktība. Nometnes pulcēs dalībniekus ne tikai no Gulbenes, bet arī no daudziem citiem Latvijas novadiem, jo no 2010.gada Druvienas pamatskola spējusi nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu vasaras nometņu piedāvājumu. Projekta ietvaros tiks īstenota Radošā mākslas nometne, Folkloras un latviskās dzīvesziņas nometne, Kokļu darbnīca. Paplašinot nometņu mērķauditoriju, folkloras un latviskās dzīvesziņas nometnē iesaistīsies ģimenes ar bērniem.

Savukārt pirmsskolas un  pamatizglītības programmu realizācijā pakāpeniski tiks integrēts saturs, akcentējot tradicionālo kultūras mantojumu, latvisko dzīvesziņu; tiks izveidots pieredzes materiāls. Kopumā ceram, ka iedzīvotājos veidosies izpratne par tautas tradicionālo svētku svinēšanu, to vērtības apziņa, kopā tiks organizēta tradicionālo latviešu svētku svinēšana: Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Miķeļi, Mārtiņi. Atdzims Līgo svētku tradīcijas Druvienā.

Kopīgi strādājot, Druvienas un apkārtējo pagastu bērniem un jauniešiem tiks nodrošinātas profesionālās ievirzes interešu izglītības pieejamība, iespēja lietderīgi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Bērni un jaunieši praktiskajās nodarbībās varēs darboties kopā ar vecākiem. Pieaugušajiem dzīvesvietā tiks nodrošinātas mūžizglītības, kā arī jaunu pamatprasmju apguves iespējas, lai veiksmīgi organizētu savu turpmāko karjeru, sekmētu pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības attīstību pagastā, novadā. Vietējā kopienā un Gulbenes novadā tiks sekmēta latvisko tradīciju atdzimšana, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana, radošums un iedzīvotāju iniciatīva.

Projekta kopējais budžets 14262,49 EUR. Esam priecīgi, ka tas tiks īstenots sadarbībā ar Gulbenes novada domi, Druvienas pagasta pārvaldi, Druvienas kultūras iestādēm, izglītības, mākslas un kultūras darbiniekiem, Druvienas attīstības biedrību „Pērļu zvejnieki”, uzņēmējiem.

Velga Černoglazova,  projekta direktore

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: