Pieteikumi uz iniciatīvas 2. kārtu gaida vērtēšanu

9. novembrī beidzās pieteikumu iesniegšanas termiņš līdzdalībai Sorosa fonda – Latvija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtā „Skola kā kopienas attīstības resurss” par Latvijas skolu un pašvaldību iespēju piedalīties iniciatīvas 2. kārtā, kas turpina iesākto darbu pie skolu kā daudzfunkcionālu vietējās kopienas veidošanas īpašu vērību veltot mazo, lauku teritorijās esošo skolu atbalstam. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt gan kvalitatīvas formālās izglītības pieejamību, gan mūžizglītības un mūžmācīšanās iespējas visā cilvēka dzīves laikā, kas vienlaikus veicina iedzīvotāju nodarbinātības potenciālu, labklājības un labsajūtas pieaugumu un pilsoniskās līdzdalības aktivitāti.

Kā jau varēja prognozēt pēc aktīvās intereses un daudzajiem jautājumiem projektu sagatavošanas periodā, interese par iespēju iesaistīties iniciatīvā ir liela, jo vajadzībā pēc atbalsta lauku teritorijās joprojām ir aktuāla. Rezultātā SFL saņēmis 110 projektu pieteikumus, no kuriem 48 ir 1. grupā „Drošs turpinājums”, bet 62 pieteikumi 2. grupā „Jauns sākums”. Projekta pieteikumus iesniegušas 69 pašvaldības, kas uzskatāms par augstu rādītāju. 34 no tām nebija pārstāvētas iniciatīvas 1. kārtā un vēlas tai pievienoties no jauna. Vairumā projektu projekta aktivitātes plānotas uz vienas skolas bāzes, taču ir arī projekti, kuros iecerēta vairāku skolu sadarbība un aktivitāšu koordinēšana novada ietvaros.

Projektu izvērtēšana notiks pēc iepriekš apstiprinātiem kritērijiem. Galvenā uzmanība tiks pievērsta pretendentu spējai pamatot plānoto darbību atbilstību vietējām vajadzībām, precīzi nodefinējot arī vietējās kopienas iespējas un resursus, kas var tikt izmantoti izvirzīto mērķu sasniegšanai, kā arī projekta rezultātu ilgtspējas potenciālam. Būtiski, lai projekta īstenošanas laikā veiktie ieguldījumi spēcinātu vietējās kopienas fiziskos un intelektuālos resursu un turpinātu darboties arī pēc projekta beigām.

Konkursa 1. grupā „Drošs turpinājums” pretendentiem bija jādemonstrē 1. kārtas projektu ieviešanas laikā veikto darbību ilgtspēja, savukārt 2. grupas „Jauns sākums” pretendentiem bija jāapliecina izpratne par skolas kā daudzfunkcionāla centra darbības principiem un jāpiedāvā iespējamie modeļi savai konkrētajai situācijai. Būtiska vērība tiks piešķirta tam, lai projekta darbībās tiktu iesaistītas daudzveidīgas iedzīvotāju grupas, tai skaitā tiek, kuri parasti tiek uzskatīti par neaktīviem.

Konkursa rezultātus paredzēt publiskot nākamo divu nedēļu laikā. Savukārt decembra sākumā jau plānota grantu līgumu parakstīšana, iniciatīvas 2. kārtas atklāšanas konference un pirmais seminārs projektu dalībniekiem. Jāpiebilst, ka projekta granta saņēmējs ir novada pašvaldība, bet īstenotājs – skola vai uz skolas bāzes izveidotais daudzfunkcionālais centrs. Līdzšinēja pieredze apliecinājusi, ka šāds darbība modelis veicina ciešāku skolas un pašvaldības sadarbību, efektīvāku resursu izmantošanu un inovatīvu risinājumu atrašanu tālākajam darbam vietējās kopienas interesēs.

komentāri


Comments are currently closed.