Tiek izsludināta SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām ” 2. kārta „Skola kā kopienas attīstības resurss”

Ar patiesu prieku darām zināmu, ka Sorosa fonds – Latvija (SFL) saņēmis apstiprinājumu projekta pieteikumam, kas paredz turpināt atbalsta sniegšanu mazo skolu pārveidei par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas centriem. Iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietvaros tiks sekmēta skolas kā intelektuāla un fiziska resursa pilnvērtīga un efektīva izmantošana Latvijas mazo skolu un pašvaldību iedzīvotāju izglītības, nodarbinātības un sociālo vajadzību atbalstam un pilsoniskajai līdzdalībai. Līdzdalībai iniciatīvas 2. kārtā atklāta konkursa kārtībā var pieteikties pašvaldības ar savām izglītības iestādēm, kas atbilst konkursa sludinājumā norādītajām prasībām.Iniciatīva „Pārmaiņu iespēja skolām” sākās 2009. gadā, iesaistot 53 Latvijas izglītības iestādes, kas veidoja modeļus skaitliski mazo skolu saglabāšanai un to darbības paplašināšanai vietējās sabiedrības interesēs. Arī iniciatīvas 2. kārtas mērķis ir veicināt mazo skolu attīstību par daudzfunkcionāliem kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem, rosinot pašvaldības un vietējo sabiedrību izmantot mazās skolas kā intelektuālu un fizisku resursu novada attīstības kontekstā, kas var nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību.

Iniciatīvas 2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” ietvaros SFL aicina pašvaldības un skolas iesniegt kopīgi izstrādātus projektus, kuros ietvertās darbības:

  • veicina iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos kopienas attīstībā;
  • veido stabilas partnerības starp pašvaldību, izglītības un kultūras iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvas grupām projekta darbību ilgtspējas nodrošināšanai;
  • atbalsta kvalitatīvas izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem Latvijas laukos;
  • sekmē inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām un izmanto vietējās kopienas resursus.

„SFL piešķir lielu vērtību tam, ka šī iniciatīva saņem atkārtotu atbalstu. Tas nozīmē, ka 1. kārtas īstenotājiem izdevies parādīt šāda darba nozīmību un vietu kopējā Latvijas politiskās, ekonomiskās, sociālās un pilsoniskās attīstības kontekstā,” uzskata SFL izpilddirektors Andris Aukmanis. „Jau 20 gadus SFL ir strādājis, lai sekmētu to, ka katrs Latvijas iedzīvotājs ir gudrs, kritiski domājošs, atbildīgs un aktīvs pilsonis, kas jūtas piederīgs savai valstij un kopienai un dzīvo cieņpilnu dzīvi, un Pārmaiņu skolu iniciatīva ir labs piemērs, kā iepriekšējā pieredze lieliski apvienojusies ar šī brīža aktualitātēm.”

„Iniciatīvu „Pārmaiņu iespēja skolām” var uzskatīt par vienu no tām melnajām svītrām, kas kļūst par skrejceļu, pa kuru pacelties jaunos augstumos,” atzīst iniciatīvas vadītāja Aija Tūna. „Sākusies krīzes pašā zemākajā punktā, tā ļāva Latvijas skolām kopā ar pašvaldībām un apkārtējās kopienas ļaudīm atrast jaunus spēkus, jaunus resursus un , pats svarīgākais, jaunas sadarbības formas, lai veidotu 21. gadsimtam atbilstošu skolu mūžizglītības, uzņēmīguma, radošuma un savstarpējās solidaritātes ietvarā.”

Projekti tiks īstenoti divās grupās: 1. grupā „Drošs turpinājums” tiks atlasīti pieteikumi no pašvaldībām, kuru skolas vai projekta ietvaros izveidotie kopienu centri īstenoja projektus SFL iniciatīvas 1. kārtā un kuras turpina atbalstīt un paplašināt skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību. Savukārt 2. grupā „Jauns sākums” tiks izskatīti pieteikumi no pašvaldībām, kuru teritorijā darbojas mazās skolas (~100 skolēni) un kuras plāno turpmāk uz skolas bāzes izveidot daudzfunkcionālu kopienas centru.

Projektu pieteikumu izvērtēšanā liela uzmanība tiks piešķirta tam, ko skola un pašvaldība jau darījušas, lai veidotu kopīgu redzējumu par kopienas attīstību un skolas vietu tajā, kā arī tam, kā turpmākās darbības plānos atspoguļojas vietējo iedzīvotāju izglītības, kultūras, nodarbinātības un sociālās vajadzības.

Līdzīgi kā iniciatīvas 1. kārtā, arī šoreiz katra skola īstenos savu vietējo projektu, saņems konsultatīvo atbalstu, kā arī piedalīsies tālākizglītības pasākumos ar vietējo un ārvalstu izglītības, kopienu sociālās attīstības un uzņēmējdarbības speciālistu līdzdalību.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2012. gada 9. novembris. Vairāk informācijas un pieteikuma veidlapas var atrast www.parmainuskolas.lv un www.sfl.lv

Iniciatīvu atbalsta LR Izglītības un zinātnes ministrija, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, UNESCO LNK, Latvijas Lauku forums, Britu Padome Latvijā.

Finansējuma kopējais apjoms 1,5 miljoni ASV dolāru piešķirti no Atvērtās sabiedrības fondiem (Open Society Foundations).

Pārmaiņu iespēja skolām-pieteikuma veidlapa

Pārmainu iespēja skolām_konkursa_sludinājums 2012

projekta kopejas izmaksas_budzets_3.11

Pārmaiņu iespēja skolām-informācija pieteikuma sagatavošanai

 

komentāri


Comments are currently closed.