Jauns atbalsts pārmaiņu kopienām

Augusts nāk ar labām ziņām: ar ievadsemināru 2. augustā Siguldā sāksies projekta „Kā apvienot indivīda vajadzības un kopienas labsajūtas pieaugumu: atbalsts vietējo nevalstisko organizāciju lomas spēcināšanai” īstenošana, kurā piedalās 12 kopienu nevalstiskās organizācijas – tai skaitā 8 pārmaiņu skolu kopienas. Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju un vietējo nevalstisko organizāciju sadarbību pašu dzīves kvalitātes uzlabošanai, ar nelielu ārēju atbalstu darīt lietas, ka pašiem vajadzīgas, pašiem patīk un ko kā labums visiem kopienā. Projektu finansē Atvērtās sabiedrības fondu Izglītības atbalsta programma kā daļu no plašākas iniciatīvas, kurā piedalās arī Ungārijas, Vācijas un Horvātijas kopienu pārstāvji.Projekts ilgs no 1.augusta līdz 31.oktobrim, un tajā piedalīsies ļoti daudzveidīgas iedzīvotāju grupas, tai skaitā jauniešus, seniorus, ģimeņu apvienības, pārstāvot visus Latvijas reģionus. Kopienās notiks dažādas aktivitātes, kas tieši izaugušas no vietējās kopienas iedzīvotāju vajadzībām. Piemēram, Balvu novada Briežuciemā esošā biedrība „Saulessvece” plāno rīkot talku pagasta centra sakopšanai, izveidot rotaļu un attīstības istabu, kā arī piedāvāt radošās darbnīcas „Dzīves pieredzes skola”. Savukārt Aizputes novada Kazdangas biedrība „Kodols” plāno sakārtot laivošanai piemērotu Alokstes upi 10 km posmā Kannenieki –Kazdangas dīķis, turklāt darot šo darbu tiks veicināta kvalitatīva iedzīvotāju aktīvu brīvā laika pavadīšana un iesaistīšanās tūrisma un sporta aktivitātēs, kā arī paaudžu sadarbība un kopīga strādāšana pašu labumam. Dagdas novada Upmalas biedrība „Nākotne” par mērķi izvirzījusi aktivizēt kopienu iedzīvotājus, apzināt viņu radošo potenciālu un iepazīstināt citu kopienu darbu un pieredzi. „Parunājot ar cilvēkiem, mums radās ideja projekta laikā pagatavot liturģijai nepieciešamās altāra segas 1805. gadā celtajai Beresnes Svētās Annas Romas katoļu baznīcai, uz kuru dodas vietējie iedzīvotāji,” stāsta uz bijušās skolas bāzes izveidotā Brīvā laika pavadīšanas centra „Upmalas” darbību koordinētājas Viktorija Roščupkina un Žanna Ļaha.

No pārmaiņu skolām/kopienām projektā piedalīsies arī Allažu attīstības biedrība, Brocēni ar ģimeņu biedrību „Ligzda”, biedrība „Kurmenes viļņi”, kas turpina Kurmenes pamatskolas projektā iesākto darbu, Kazdangā aktīvi strādājošā biedrība „Kodols”, Beverīnas novadā esošā biedrība „Iespēju durvis”, ap Vīpes pamatskolu augošā biedrība „Dzirnakmens” un Dagdas novada Brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmalas” esošā biedrība „Nākotnei”. Visiem mūsējiem padomā ļoti interesantas darbības, par kurām ceram lasīt arī šajā lapā.

Projekta pieteicēja un darbību koordinēšanas pienākumus uzņēmusies asociācija „Cerību spārni” no Siguldas, kura kļuvusi par labu pārmaiņu skolu draugu. „Cerību spārni īstenos arī savas darbības, piemēram, organizēs radošās darbnīcas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un/vai viņu vecākiem. Tajās tapušie darbi tiks pārdoti biedrības „Cerību spārni” labdarības tirdzniecības stendā tirdzniecības centrā „Šokolāde” un izbraukuma tirdzniecībā dažādos pasākumos vai tirdziņos. No labdarības tirdzniecības gūtie ienākumi tiks ieguldīti projekta Kopienas „Cerību sēta”, kurā dzīvos un būs nodarbināti jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem, īstenošanā.

Projekta mērķis ir veicināt ilgtspējīgu sadarbību dažādu vietējās sabiedrības organizāciju starpā, kā arī popularizēt jaunas darba un sadarbības formas vietējās kopienās. Laikā, kad Latvijas lauku kopienu nākotne kļuvusi par īpašu aktuālu jautājumu gan valsts, gan pašvaldību un indivīdu līmenī, svarīgi apzināt un mobilizēt tos resursus un pozitīvos piemērus, kas Latvijā jau darbojas. Turpinot 2009. – 2010. gadā ar Sorosa fonda – Latvija (SFL) atbalstu īstenotās iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” darbu Latvijas lauku kopienu aktivizēšanā un 2011. gadā Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotā ES finansēto projekta „Eiropas iedzīvotāji kopienu labsajūtai” iestrādnes, šis projekts palīdzēs padarīt redzamāku kopienās esošo enerģiju un radošumu, kas balstās to iedzīvotāju daudzveidībā un ļauj saskatīt un efektīvāk izmantot jau esošos resursus. Arī šī projekta saturiskajā īstenošanā atbalstu sniegs SFL un IAC eksperti.

Redzot, ka darītajam ir jēga, mainās cilvēki un vieta, paši vietējie iedzīvotāji sāk aizvien vairāk uzņemties atbildību par savā kopienā notiekošo, atraisās viņu talanti un potenciāls, un Latvijas lauki veido savu 21. gadsimta seju.

Aija Tūna, projekta konsultante

Vairāk informācijas par projekta norisēm aija.tuna@sfl.lv vai ceribu_sparni@inbox.lv

komentāri


Comments are currently closed.