Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotājas iepazīstas ar Korģenes pieredzi

Šoreiz kārtējais Salacgrīvas novada pirmsskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs notika pirmsskolas izglītības iestādes „Vilnītis” Korģenes filiālē. 25. janvāra semināru apmeklēja pirmsskolas skolotājas no Ainažu PII „Randa”, no Liepupes vidusskolas pirmsskolas grupām un no PII „Vilnītis” un filiāles Svētciemā un Korģenē. Semināra tēma aktuāla – Kustību rotaļu izmantošana integrēto rotaļnodarbību organizēšanā.

Semināra dalībnieces priecājās un guva pieredzi, iepazīstoties ar PII „Vilnītis” Korģenes filiāles jaukta vecuma bērnu grupas „Pelēni” mūsdienīgi iekārtotajiem mācību centriem, kas tapuši Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” īstenotā projekta „Daudzfunkcionālais centrs „Korģene”” ietvaros. Mācību centru aprīkojums paver Korģenes bērniem daudzpusīgas iespējas sevi pilnveidot, patstāvīgi darbojoties ar attīstošiem mācību materiāliem. Attīstošai videi ir būtiska loma izglītības reformu īstenošanā. „Pelēniem” izveidojusies laba sadarbība ar blakus telpā esošo bibliotēku. Bērni tur ir bieži viesi. Pēcpusdienās viņi labprāt izmanto bibliotēkas telpās izveidoto skatuvīti, lai kopā ar skolotāju izkoptu radošās spējas, bet kopā ar vecākiem bērni ierodas bibliotēkā, lai izvēlētos jaukas bērnu grāmatas lasīšanai mājās. PII „Vilnītis” vadītāja Baiba Kotāne priecājas, ka viņas vadītajā projektā „Daudzfunkcionālais centrs „Korģene” lolotās idejas pamazām īstenojas, piepildās. Bez pirmsskolas grupas un bibliotēkas šeit darbu uzsāks medpunkts, frizētava, mājīgas telpas iemantojusi biedrība „Mēs Korģenei”. Bijusī Korģenes pamatskola pārtop daudzfunkcionālā centrā, kur pulcēties vietējās kopienas ļaudīm.
Grupā „Pelēni” tika organizēta atklātā integrētā rotaļnodarbība, kuru sadarbībā ar mūzikas skolotāju Ināru Rozmisu meistarīgi vadīja pieredzējusī pirmsskolas skolotāja Ilga Ūdre. I.Ūdre ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” ietvaros ieguvusi trešo profesionālās darbības kvalitātes pakāpi un labprāt dalās savā pieredzē. Atklātā nodarbība bija spožs labo darbu paraugs. Nepiespiesti un brīvi bērni ar lielu prieku lasīja, rēķināja, stāstīja, dziedāja, vingroja, to visu veicot caur kustību rotaļu. Nodarbības analīzes laikā kolēģes atzina, ka guvušas daudz interesantu ideju darbā ar jaukta vecuma bērniem.
Noslēgumā pirmsskolas skolotājas tika iepazīstinātas ar aktualitātēm izglītības jomā, ar Izglītības un zinātnes ministrijas plānotajiem pasākumiem izglītības reformas realizēšanā. Semināra dalībnieces saņēma divus apjomīgus metodiskos materiālus: Ligitas Dambes sagatavoto un apkopoto kustību rotaļu aprakstu krājumu, kur kustību rotaļas sistematizētas pēc to grūtības pakāpes un  pamatkustību veida un izmantojamas kvalitatīvu sporta nodarbību vadīšanā, kā arī Jeļenas Šaškeles pa mācību tēmām apkopotās kustību rotaļas integrēto rotaļnodarbību organizēšanai.
Līdz ar gatavošanos izglītības reformai valstī, kas paredz bērniem skolas gaitas uzsākt no 6 gadu vecuma, un līdz ar integrētās programmas 6-gadīgajiem ieviešanu dzīvē, ievērojami palielinājies mācību un audzināšanas uzdevumu apjoms pirmsskolas izglītībā. Jaunajā programmā akcentēta bērnu intelektuālā darbība, runas attīstība, matemātisko priekšstatu veidošana, bet salīdzinoši maz vietas atvēlēts tēlojošajām darbībām, mūzikai un bērnu fiziskajām aktivitātēm. Fiziskā aktivitāte pirmsskolā ir būtisks faktors bērna veselības nostiprināšanā, muskulatūras stiprināšanā, koordinācijas veidošanā, bērna fiziskās attīstības nodrošināšanā kopumā. Pirmsskolas skolotājām jāpārdomā, kā aktualizēt bērnu fizisko aktivitāti un efektīvi integrēt kustību rotaļas ikdienas pedagoģiskajā procesā.

Ligita Dambe

komentāri


Comments are currently closed.