2011. gada bilance pārmaiņu skolā Riebiņos

Gada bilance nebija bezkaislīgu skaitļu rinda, tā bija skaista, emocionāla virtene, kā smaržīgas meža zemenes uzvērtas uz tikko pļavā noplūktas smilgas, kas savērta ar kopā ar partneriem, draugiem, atbalstītājiem. Par to stāstīsim šajā rakstā. Domājot par nākotni, redzam Riebiņu vidusskolu kā daudzfunkcionālu centru, kuru raksturotu vispirms atvērtība visam jaunajam, saglabājot īstās vērtības tālākajā, un tās pieejamība – laika, speciālistu, atbalsta ziņā – ikvienam apkārtnes cilvēkam. Bet tagad par visu pēc kārtas. Mums katram ir savs uzdevums: kādam mācīt un audzināt, citam mācīties un pilnveidoties, vēl citam strādāt un aprūpēt, jo visi vēlamies dzīvot gaišā un sakārtotā skolā. No ikviena darba un veiksmes top vārdu kopa «Riebiņu vidusskola».
Aizritējis vēl viens gads Riebiņu vidusskolas vēsturē. Skolā ir paveikti lieli darbi. Uzlabota skolas vide, izremontējot un labiekārtojot skolas ēdamzāli, dežūrtelpu, bijušās bibliotēkas telpas, paveicot citus remonta un labiekārtošanas darbus. Pamatīgs remonts ar skatu uz nākotni paveikts skolas saimniecības ēkā. Paši mazākie – pirmklasnieki – skolas gaitas uzsāka izremontētās un ar jaunām mēbelēm aprīkotās telpās. Turpinot Riebiņu novada domes projekta „Atjaunojamo energoresursu pielāgošanas iespējas Latgales reģionā, Utenas apriņķī un Paņevežas apriņķī” realizāciju, tuvākajā laikā pie skolas tiks uzstādītas hibrīda laternas, kas darbojas no saules un vēja enerģijas. Liels paldies Riebiņu novada domes priekšsēdētājam Ilmāram Meluškānam un mūsu Riebiņu pagasta saimniekam Voldemāram Adamovičam un viņu vadītajiem kolektīviem.

Skolai kopā ar pašvaldību veicama virkne uzdevumu, kas neietilpst noteiktas nozares ietvaros, bet lielā mērā nosaka skolas un pašvaldības dzīvotspējas saglabāšanu un tālāku attīstību. Skolai un lēmumu pieņēmējiem pašvaldības ietvaros jāizprot, ka atbilstoši mūsdienu uzstādījumiem, personības attīstība un izglītības iegūšana sākas no dzimšanas brīža, tāpēc nepieciešams atrast ikvienu bērnu, īpaši tos, kuri varētu būt pakļauti jebkura veida atstumtībai.
Paturot prātā, ka skolas galvenā funkcija ir kvalitatīvas izglītības nodrošināšana, svarīgs novērojums, ka, iesaistoties daudzveidīgākās norisēs un spēcinot saknes ar vietējo kopienu, vienlaikus notikusi arī pedagoga darba kvalitātes paaugstināšanās un personības pilnveidošanās. Iesaistoties dažādu vietējo norišu plānošanas, organizēšanas un īstenošanas pasākumos, strādājot ar daudzveidīgām auditorijām un paplašinot savu piedāvājumu klāstu ārpus mācību priekšmeta, pedagogs pilnveido sevi kā vispusīgu personību un profesionāli, kas, savukārt, pozitīvi ietekmē viņa saskarsmi un sadarbību gan ar skolēniem, gan viņu vecākiem, ģimenes locekļiem, gan plašāku sabiedrību.
Skolas telpu estētiskais noformējums, mājīgums un drošība skolā rada mācību procesam labvēlīgu vidi. Skolēnu mācību sasniegumu uzskaite notiek elektroniski ar e-klases palīdzību. Sadarbībā ar ideju grupu „Radošuma pils” skolā tiek realizēts projekts domāšanas pamatprincipu apguvei, aptverot kā kritisko un analītisko, tā arī radošo domāšanu. Turpinām darbu UNESCO un EKO skolu projektos. Vidusskolā īpaša uzmanība tiek veltīta zinātniskumam, kas ļauj vecāko klašu skolēniem savus izstrādātos pētnieciskos darbus piedāvāt un aizstāvēt starpnovadu zinātniski pētnieciskajās konferencēs.
Katrs no pulciņiem dara to labāko, ko nu var un spēj, un savu veikumu neslēpj. Katrs pulciņš ir kā mazs dimantiņš. Un šie dimantiņi iemirdzas spoži jo spoži skolas tradīcijās.
Latviskā kultūras mantojuma saglabāšanai tiek organizētas Latviešu valodas un literatūras nedēļas, Dzejas dienas, esam kopā ar starpnozaru mākslas grupu SERDE devušies lauka ekspedīcijā, lai apzinātu un apkopotu sava novada nemateriālās kultūras bagātības, jaunie folkloristi apgūst dziesmas, pasakas, mīklas, rotaļas un citus tautas mutvārdu daiļrades žanrus, popularizē savas prasmes, piedaloties konkursos un organizējot koncertlekcijas. Notiek Latvijas Republikas Neatkarības proklamēšanas gadadienas svinēšana ar ierindas skati, konkursiem un videofilmu demonstrēšanu par Latviju, organizējam tikšanās ar ievērojamiem un interesantiem mūsu novada ļaudīm. No latviešu gadskārtu svētkiem skolā tiek svinēti Miķeļi, Meteņi un Mārtiņi, iesaistot vietējās kopienas pārstāvjus, aicinot uz šīm svinībām arī citu tautību pārstāvjus, meklējot un atrodot kopīgo dažādu tautu kultūrās.
Par svarīgu skolas dzīves aspektu tiek uzskatīts mazākumtautības kultūras mantojuma saglabāšana un stiprināšana. Tikai tāds cilvēks, kurš zina un ciena savas tautas tradīcijas, var saprast un pieņemt citas tautas kultūru. Skola regulāri piedalās dažādās aktivitātēs: starptautiskajā konkursā „Krievu lācītis”, krievu kultūras un izglītības svētku „Tatjanas diena” ietvaros organizētajos konkursos.
Skolēni tiek iesaistīti arī dažādos citos pasākumos gan skolā, gan ārpus tās. Skolēniem ļoti patīk piedalīties pasākumos, jo viņiem ir iespēja parādīt savu iniciatīvu, fantāziju, radošumu. Vairākos pasākumos mēs iesaistām arī skolēnu vecākus, jo tas saliedē gan skolas kolektīvu, gan ģimenes. Vecāki redz savus bērnus kā patstāvīgas un radošas personības. Labus panākumus parādījuši skolas pašdarbnieki un sportisti. Mūsu darba mērs ir audzēkņi. Un ne tikai viņu panākumi – kaut arī sasniegumi ir svarīgi –, bet tas, par kādiem cilvēkiem viņi kļūst. Tieši skolā jaunieši gūst dzīves prasmes visai turpmākajai dzīvei. Par to saku lielu paldies savam brīnišķīgajam kolektīvam – visiem skolas skolniekiem, darbiniekiem, skolotājiem, vecākiem un draugiem.
Skolas aktivitātes joprojām atbalsta mūsu draugi un labdari. Esam priecīgi par sadarbību ar Sorosa fondu – Latvija, SIA „Agrofirma „Turība””, “Trīs vītolu staļļi” un SIA „Preiļu slimnīca”. Mūsu skolēnus ir atbalstījis veiksmīgs uzņēmējs Gvido Smiltiņš, palīdzību skolai organizē arī Latgales skolu atbalsta fonds ”Veronika”, Latvijas Sarkanā Krusta Preiļu komiteja, Zviedrijas baznīca “Jaunā dzīve”, fonds “Triumph des herzens”, biedrība “Aglona—Fatima”, Rīgas Rīdzenes Rotari klubs, Swedbank Preiļu filiāle. Paldies skolas padomes pārstāvei Verai Soboļevai par veiksmīgo sadarbību skolas labiekārtošanas darbos, Irēnai Norkārklei par ziedotajiem stādiem, Pēterim Pastaram par atbalstu skolēniem un skolotājiem, Aigaram Loginam par jauno televizoru, atbildīgajiem skolēnu autobusu šoferīšiem Jānim Litavniekam un Aināram Osmanim. Aicinām arī citus, vēl neuzrunātus uzņēmējus un aktīvus cilvēkus – ja esat ar mieru lauku bērnus atbalstīt – dāviniet būvmateriālus, krāsas, pārtiku, citas lietas. Varbūt varat piedāvāt darbu kādam no skolas vecākiem, kam darba nav?
Kādu redzam Riebiņu vidusskolu tuvākā un tālākā nākotnē? Gribētos, lai tā būs skola kā daudzfunkcionāls centrs, kuru raksturotu vispirms atvērtība visam jaunajam, saglabājot īstās vērtības tālākajā, pieejamība – laika, speciālistu, atbalsta ziņā. Lai skola rod aizvien jaunas pārmaiņas un darba kvalitātes paaugstināšanas iespējas ar ietekmi novada uzplaukumā!
Pietiek ar gandarījuma, prieka un sajūtu, ka ir izdevies. Gada bilance nebija bezkaislīgu skaitļu rinda, tā bija skaista, emocionāla virtene, kā smaržīgas meža zemenes uzvērtas uz tikko pļavā noplūktas smilgas.
Vēlu ikdienas sastapt iedvesmojošus cilvēkus, jo viņu nekad nevar būt par daudz. Lai mazāk mūsu novadā, mūsu valstī tādu cilvēku, kas skauž un nosoda, bet aizvien vairāk tādu, kas paši labu dara un par otra laimi priecājas!

Riebiņu vidusskolas direktore Ineta Anspoka

komentāri


Comments are currently closed.