Pašvaldību vadītāji uzklausa pārmaiņu skolu pieredzi

14. jūnija sēdē Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdes darba kārtībā bija iekļauta iespēja iepazīties ar SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros paveikto un līdz šim atklātajiem šķēršļiem, kas traucē šādu pieredzi pārņemt plašāk. Projektu īstenošanas gaitā iezīmējušies trīs galvenie skolu darbības paplašināšanas virzieni:  dzīvesvietai tuvu izglītošanās iespēju piedāvāšana visas dzīves garumā,  saiknes stiprināšana starp interešu izglītību un nodarbinātību/ekonomisko aktivitāti un  skolas kā atbalsta punkta, vietējās identitātes un piederības sajūtas veidošanas vietas attīstīšana.Latvijā nobriedusi situācija, kad nepieciešams atzīt un iedzīvināt praksē, ka pašvaldība – un skola tajā – ir vieta koordinētu resursu un pakalpojumu  sniegšanai izglītotas, ekonomiski un sociāli aktīvas, iekļaujošas sabiedrības atbalstam. Mūžizglītības aspekts visas dzīves garumā kā atslēga indivīda vispusīgai attīstībai, nodarbinātībai, atstumtības mazināšanai, pilsoniskajai līdzdalībai. Šo jautājumu sakārtošanai kontekstā jāaplūko visas izglītošanās jomas, t.sk., profesionālā izglītība un pieaugušo izglītība, kā arī jāatrod mehānismi sadrumstalotības un pārklāšanās/neefektīvas līdzekļu izmantošanas novēršanai.

Tā kā līdzīgi jautājumi šogad tika diskutēti arī starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros, ar ziņojumu „Skolu loma pašvaldības ilgtspējīgai attīstībai” kopīgi uzstājās SFL iniciatīvas vadītāja Aija Tūna un UNESCO LNK izglītības sektora vadītāja Baiba Moļņika. Turpinot sadarbību, plānots izveidot informatīvo materiālu „Pašu skola pašu valdībā”, kurā būs apkopoti ieteicamie darbības virzieni skolas ilgtspējīgai attīstībai pašvaldībās.

Jau tagad ir skaidrs, ka nepieciešams izvērtēt, kā nodrošināt, ka likumiskais ietvars un administratīvās prasības ļauj skolai veikt papildus funkcijas, tai skaitā būt par saimnieku un koordinēt daudzveidīgu finanšu avotu piesaisti un apsaimniekošanu. Šajā ziņā pašvaldību redzējumam un lēmumiem ir būtiska nozīme, tāpēc inovatīvu risinājumu un labās pieredzes popularizēšana arī turpmāk paliek darāmo darbu saraksta pašā augšgalā.

Bijām gandarīti, ka LPS radīja iespēju uzrunāt tieši Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas dalībniekus, jo, kā tika teikts sanāksmē, izglītības darbiniekiem jāpalīdz paraudzīties ārpus savas tradicionālās darbības robežām un saskatīt resursus sevī un savā apkārtnē.

Pilna prezentācija pieejama LPS mājaslapā http://www.lps.lv/Komitejas/Regionalas_attistibas_un_sadarbibas_komiteja/?task=sessions&committee_id=1348

Aija Tūna

komentāri


Comments are currently closed.