Riebiņu novadā spriež par skolu lomu kopienas attīstībā

Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Riebiņu novadā 3.maijā notika izglītības iestāžu darbinieku radošā diskusija „Savs ceļš, lai noturētos”, kurā tika apspriesti stratēģiski jautājumi novada attīstības modeļa kaldināšanai. Diskusijā piedalījās Riebiņu novada deputāti, izglītības un kultūras komitejas locekļi, pedagogi, skolu darbinieki. Kā labās prakses piemēri tika demonstrēti Riebiņu vidusskolas un Dravnieku pamatskolas projekti, kas tika īstenoti Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. 2011. gadā Starptautiskās nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros Latvijas mācību iestādes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un nozares institūcijas pievērsās un analizēja tematus par skolu lomu pašvaldību ilgtspējīgas attīstības veidošanā un īstenošanā. Kā piemērs skolu un pašvaldību sadarbībai nedēļas ietvaros tika apskatīta Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros iegūtā pieredze skolu pārveidē par daudzfunkcionāliem vietējās kopienas centriem. Kā liecina Baltijas Sociālo zinātņu institūta 2010. – 2011. gadā veiktais pētījums, kas tika prezentēts nedēļas „Izglītība visiem” ietvaros, liecina, ka 53 pašvaldību un skolu, tai skaitā Riebiņu novada skolu, kopīgi īstenoto projektu stratēģiju pamatā ir bijuši šādi aspekti:

–         maksimāla skolas esošo resursu, īpaši cilvēkresursu, izmantošana;

–         vietējās kopienas izglītības, kultūras un sociālo vajadzību izpratne un atbilstošas intervences iniciēšana;

–         tīklu veidošana starp skolu, vecākiem un vietējo kopienu, kur vecāki bieži vien ir medijs starp skolu un vietējiem iedzīvotājiem;

–         sistēmiska un stratēģiska skatījuma veidošana par skolas lomu vietējā kopienā, skolas iespējām un potenciālu.

Atbildot uz jautājumu “Kā jūties šī brīža situācijā ?” diskusijas dalībnieku domas bija šādas: labi, ļoti labi, jo mīlu savu darbu, nestabili, māku sameklēt tādas lietas, kas patīk un domāju pozitīvi, strādāju ar gandarījumu, interesanti un skaisti, kā “vāvere ritenī”.

Sniedzot atbildi uz jautājumu “Kas mums ir šī brīža situācijā ?” domas dalījās: iespējas, sociālo zinību priekšmets kā vērtību izglītotājs, starpkultūru komunikācija, daudzpusīga un mainīga izglītības sistēma, informatizācija laikmets, dabaszinātņu kabineti, marginālas grupas, e-klase, origami pulciņš, skolēni ir apmierināti ar dzīvi skolā, daudz “reformatoru”, sadarbība visos aspektos, Riebiņu vidusskola kā “ekselences” skola, tradīcijas, mājas sajūta, sakopta, tīra apkārtne, mācīt apkārtējiem novērtēt to, kas mums ir.

Sniedzot atbildi uz jautājumu “Kā mums nav šī brīža situācijā ?” atbildes bija šādas: neesam gājuši līdzi laikam, jāmaina metodes, lai ieviestu reformas, nav motivācijas konkurēt, darīt vairāk un labāk, neziņa par to, kā būs nākotnē, kādu profesiju izvēlēties, kur iet mācīties, augstskolās—maz budžeta vietu.

Secinājumi—pēc katra krituma nāk kāpumi, no katras bezizejas ir vismaz divas izejas.

Pozitīvās prakses piemēri Tālākās attīstības vajadzības
 • Iespēja novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu radošo spēju un talantu prezentācijā
 • Novada izglītības iestāžu efektīva sadarbība
 • Līdzekļu piesaiste ar projektu palīdzību izglītības iestāžu attīstībai
 • Iespēja skolēniem atrast sevi, izvēlēties ārpusstundu aktivitātes
 • Iespēja konkurēt un celt savu pašvērtējumu
 • Iespēja nodarboties ar labdarību
 • Sadarbība starp dažādiem vecumposmiem un nacionalitātēm
 • Atvērtā durvju diena Riebiņu vidusskolā
 • Kopīgi pasākumi novada iedzīvotājiem (Barikāžu atceres pasākums, „Vella rats” u.c), kuri tiek organizēti Riebiņu vidusskolā
 • Sadraudzības vakari ar citu  novadu skolām – Viļāni, Varakļāni, pieredzes apmaiņa, kopīgi pavadīts laiks
 • ZPD konference Viļānos
 • Skolēnu sadarbība ar skolotājiem, ģimenēm un novada domes pārstāvjiem
 • Skolas aktivitāte dažāda mēroga pasākumos
 • Skolotāju tālākizglītība (vieta – mācību iestāde)
 • Izglītības attīstības stratēģijas izstrāde novadā
 • Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana novadā
 • Energoefektivitātes paaugstināšana novada izglītības iestādēs
 • Iesaistīšanās projektos ar mērķi piesaistīt līdzekļus
 • Skolas reklāma (aktīva)
 • Intensīvs darbs ar vecākiem
 • Sporta skolas, mūzikas skolas, mākslas skolas filiāles
 • Sadarbība ar sociāli nelabvēlīgo ģimenēm
 • Sociālais pedagogs skolā
 • Skolēnu piesaistīšana novada skolām
 • Kabinetu aprīkošana ara modernajām tehnoloģijām
 • Vakarskola, neklātiene pie Riebiņu vidusskolas
 • Pilnveidot savas prasmes

Skolēni-apmeklējot pulciņus un piedaloties konkursos

Skolotāji-apmeklējot seminārus, tāklākizglītojoties

Skola-piedaloties projektos un tos īstenojot

 • Pilnveidot sporta MTB Riebiņu vidusskolā – hokeja laukums, sporta zāles remonts

komentāri


Comments are currently closed.