Dunavas pamatskolā rosība nerimst arī vasarā

Projekta Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru” ietvaros 6. jūlijā tika uzsāktas praktiskās apmācības, kurās varēja pieteikties ikviens Dunavas pagasta iedzīvotājs. Apmācībās skolotāja U. Auzāna, kurš sastādīja apmācību programmu, vadībā iedzīvotāji apgūst mājokļa remontam nepieciešamo darbu iemaņas. Projekta gala rezultātā tiks izveidots un labiekārtots Sabiedrisks resursu Centrs, lai sniegtu atbalstu vietējās kopienas stiprināšanai izglītībā un nodarbinātībā. Mācības notiek šajā jaunizveidojamā Centrā, uz kuru pēc apmācību pabeigšanas tiks pārvietota Dunavas bibliotēka.

Šāds risinājums ir laba iespēja aktivizēt iedzīvotājus un iesaistīt viņus Centra veidošanā. Īstenojot apmācības programmu, tiek veikta griestu, sienu un grīdas virsmas sagatavošana krāsošanai, krāsošana, grīdas seguma nomaiņa, citi apdares darbi. Paredzēts iegādāties jaunus apgaismes ķermeņus visām Centra telpām. Apmācībās piedalās 20 dalībnieki, kuri strādā 4 apakšgrupās. Lai šo aktivitāti varētu īstenot, ir iegādāti nepieciešamie materiāli, darbarīki un instrumenti.

Projekta īstenošanas komanda ir gandarīta par projektā sasniegtajiem rezultātiem, kurus izjūt un jau izmanto daudzi Dunavas pagasta iedzīvotāji. Grāmatu papildinājums un intelektuālās spēles, iegādātais sporta inventārs, datorkomplekts ar programmatūru, multifunkcionāla iekārta, fotoaparāts, mēbeļu komplekts Centra aprīkošanai ir projekta labumu taustāmā daļa, bet svarīgs un būtisks ieguvums ir iedzīvotāju apmācības, kuras uzlabo cilvēku zināšanas un pieredzi, kā arī veicina savstarpējo komunikāciju, sadarbību, izpratni. Vasaras akadēmija bērniem un jauniešiem pulcēja interesentus ne tikai no Dunavas ciema centra, bet arī no attālākām viensētām. Dalībnieki mācījās, semināros, iepazina apkārtni un tās vērtības, izmantoja projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu un citus labumus.

Projekta īstenošana ir uzlabojusi sadarbību starp iedzīvotāju grupām, pakalpojumu sniegšanā tiek iesaistīti vietējie uzņēmēji. Arī projekta ieviešanas personāls mācās un ir apgūtas jaunas prasmes. Projekta sanāksmēs termini specifikācija, auditējamā vērtība, aktivitāšu atbilstība laika grafikam vairs neprasa skaidrojumu, ir uzlabojusies komandas savstarpējā uzticēšanās, atbildība par sasniedzamo rezultātu, bet iegādātās lietas ļauj strādāt efektīvāk, piemēram, datorkomplekta un multifunkcionālās iekārtas iegāde pilnībā nodrošina nepieciešamās dokumentācijas savlaicīgu sakārtošanu. Esmu pārliecināta, ka šis projekts Dunavas iedzīvotājiem ir laba iespēja izpausties, celt savu pašapziņu, radīt jaunas vērtības. Pateicoties idejām šajā projektā, tiek ir uzsākta Lauku atbalsta dienesta administrēta projekta īstenošana programmā „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, kura rezultātā tiks uzlabota sporta un kultūras infrastruktūra un Dunavas pamatskola patiešām kļūst par daudzfunkcionālu centru ar īpašu nozīmi vietējās sabiedrības dzīvē.

Projekta direktore G. Dimitrijeva

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: