Ražīgas darbadienas Valtenberģu muižas parkā

— Sā­ku­mā uz Vi­des no­met­ni ai­ci­nā­jām 10. un 11., tad 9. kla­si… At­nā­ca arī brā­ļi un mā­sas — ta­pa no­met­ne no da­žā­da ve­cu­ma bēr­niem,— stās­ta sko­lo­tā­ja Ine­ta Mar­tin­so­ne. Tal­kā ai­ci­nā­ti arī ve­cā­ki un ci­ti ie­in­te­re­sē­tie. Ti­ka krā­sots dar­ba­rī­ku na­miņš, ve­lo­si­pē­du no­vie­to­ša­nas sta­tī­vi un at­kri­tu­mu tver­tnes, par­kā at­jau­no­ti un no jau­na bū­vē­ti til­ti­ņi, Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las priek­šā uz mū­ra pa­ma­tiem iz­vei­do­ti ko­ka so­li­ņi… Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā no­met­nes die­nās pa­veikts vēl daudz ci­tu lie­lā­ku un ma­zā­ku dar­bu sko­las ap­kārt­nē. No­met­ne bi­ja tā ie­skrē­ju­sies, ka tās darb­die­na tur­pi­nā­jās vēl piekt­dien pēc ofi­ci­ā­lā no­slē­gu­ma — ta­pa ne­liels de­ko­ra­tīvs ba­seins sko­las priek­šā.

Sa­dar­bī­bā ar «So­ro­sa fonds Lat­vi­ja» re­a­li­zē­tais pro­jekts fi­nan­sē arī Vi­des no­met­ni — lī­dzek­ļu pie­ti­cis vēl ko­šum­krū­mu un pu­ķu stā­du ie­gā­dei, lai at­jau­no­tu un pa­pil­di­nā­tu ap­stā­dī­ju­mus mui­žas par­kā un sko­las tu­vu­mā.

At­sau­cī­gi bi­ju­ši sko­las dar­bi­nie­ki, sko­lo­tā­ji, pil­sē­tas ie­dzī­vo­tā­ji, arī Ka­nā­das lek­tors Toms Bart­lejs ar dzī­ves­bied­ri Gun­tu. Šis pro­jekts do­māts sa­bied­rī­bas at­bal­stam, un tā lī­dzek­ļi pa­re­dzē­ti, lai pul­ci­ņu no­dar­bī­bās, lek­ci­jās un šā­dās no­met­nēs ie­sais­tī­tu ap­kārt­nes sa­bied­rī­bu.

— Bi­ja aiz­kus­ti­no­ši vē­rot bēr­nus, cik vi­ņi ir ini­ci­a­tī­vas ba­gā­ti. Vi­si bi­ja vie­nā­di čak­li un aiz­rau­tī­gi. Ja kā­dam vei­cās grū­tāk, cits pa­lī­dzē­ja. Ne­trū­ka hu­mo­ra, pie­ti­ka gan dar­ba mī­les­tī­bas, gan prie­ka par pa­da­rī­to. Tas bi­ja ide­āls darbs sa­vai sko­lai,— par no­met­nes ra­žī­ga­jām darb­die­nām gan­da­rī­ta ir Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las di­rek­to­re Ine­se Bēr­zi­ņa. Dar­ba bi­jis daudz, ta­ču at­li­cis lai­ka arī uz­spē­lēt vo­lej­bo­lu, gal­da te­ni­su un bad­min­to­nu, kā arī po­pu­lā­ro in­ter­na­ci­o­nā­lo spē­li, ko maz­sa­la­cie­šiem mā­ca Toms Bart­lejs, viņš arī dā­vi­nā­jis sko­lai vai­rā­kus šīs spē­les kom­plek­tus.

— No­met­nes vai­na­go­jums bi­ja lai­vu brau­ciens pa Sa­la­cu — no mui­žas par­ka Drau­dzī­bas pļaviņas līdz Ra­ma­tas pa­gas­ta «Puņņ­mu­tēm», kur ie­kār­to­ta lai­vo­tā­ju at­pū­tas vie­ta. Dzir­dē­ju brau­cē­ju cil­di­no­šas at­sauk­smes gan par skais­to da­bu, gan par lie­lis­ko at­pū­tu pēc no­met­nes darb­die­nām,— at­ce­ras di­rek­to­re.

No­met­nes lai­kā at­brau­ku­sī So­ro­sa fon­da ko­mi­si­ja bi­ju­si ap­mie­ri­nā­ta ar Vi­des no­met­nes ro­sī­bu. Ar kon­sul­tā­ci­jām un ie­tei­ku­miem pa­lī­dzē­ju­si gan ai­na­vu ar­hi­tek­te Zen­ta Skras­ti­ņa, gan pil­sē­tas dārz­nie­ce An­tra Aiz­pu­rie­te. Sa­vu vie­dok­li iz­tei­ku­ši arī no­met­nes da­līb­nie­ki: mei­te­nēm gri­bē­jies zie­du skais­tu­mu un plauk­sto­šo jas­mī­nu smar­žu tu­vāk so­li­ņiem, tu­vāk sko­las lo­giem.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: