Mēneša arhīvs: June, 2010

Iespēja piedalīties jauniešu vasaras skolā “Mediji, to veidošana un debates”

„Žurnālistika atrodas krustcelēs. Vieni tai pareģo nāvi. Otri uzskata, ka tā izdzīvos, bet pārvērtīsies. Mēs piederam otrajiem.” Tā apgalvo jauno žurnālistu vasaras skolas rīkotāji un aicina jauniešus, kuriem ir ko teikt, pieteikties unikālam pasākumam laikā no 16. līdz 30. augustam. Turpināt lasīt…

Dāvana skolai – lellu teātris

Es nezinu nevienu cilvēku, kam nepatiktu saņemt dāvanas. Galvenais, lai tās būtu sarūpētas no visas sirds, lai tās priecētu gan dāvanas saņēmēju, gan pašu dāvinātāju. Šķiet, ka tā noticis arī mūsu skolā, jo 14. jūnijā mēs saņēmām ļoti jauku, ļoti neparastu, ļoti lielu dāvanu, dāvinātāja izlolotu un savām rokām darinātu. Kas tas ir? Leļļu teātris! Turpināt lasīt…

Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē”

Ir noiets pirmais posms projekta „Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē” īstenošanā. Projekta  mērķis ir pārveidot Strenču vidusskolas Plāņu filiāli par daudzfunkcionālu izglītības iestādi ar Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Turpināt lasīt…

Iespēja saņemt materiālus starpkultūru izglītībai

Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS ar ES Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu izstrādājis un piedāvā skolām materiālus par tēmu „Starpkultūru izglītības iemaņas skolotājiem migrācijas kontekstā”. Pašlaik pieejami
materiālu komplekti 6 skolām; tos iespējams saņemt SFL birojā.
Ja tuvākajās dienās gadās būt Rīgā – ienāciet vai sazvanieties ar Sanitu un piesakiet, ka vēlaties saņemt šos materiālus.

Malienas centra darbība filmiņā.

Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbību arī esam iemūžinājuši filmiņā. Turpināt lasīt…

Lai nepaliktu pusceļā – aicinām balsot!

Lai viss nebeigtos novembrī, Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbinieki meklē ceļus kā darbību turpināt. Mūsu skolas absolvente Inga Bleijere centra vasaras darbībai ir ziedojusi 100Ls darba materiāliem.

Alūksnes novada pašvaldība līdzfinansē centra divas nometnes. Tomēr ļoti nepieciešana arī jūsu palīdzība. Turpināt lasīt…

Darbīgais Pužiņš

Ir aizskrējis kārtējais mācību gads Puzes pamatskolā, jau gandrīz mēnesi nenotiek stundas, eksāmeni ar jau beigušies un 9.klases pusaudži no mūsu skolas aizsteiguši tālākā dzīvē. Šis gads Puzes pamatskolas skolēniem ir bijis nedaudz savādāks kā iepriekšējie. Par prieku visiem Puzē dzīvojošajiem, projekts „Darbīgais Pužiņš” (2009-SMSC-20) bija to 53 laimīgo projektu starpā, kurus atbalstīja Sorosa fonds-Latvija, lai gan konkurence bija pietiekami liela – 323 pretendenti. Ar 2009.gada 8.novembri sākās lielā rosība . Turpināt lasīt…

Sveicieni no Makašāniem!

Par rozēm un cilvēkiem…

Šis gads manā dzīvē ir ļoti īpašs. Skolotājs savā dziļākajā būtībā ir ļoti līdzīgs vecākiem. Mūsu dzīvē ienāk bērni – katrs īpašs un neatkārtojams. Mūsu pienākums ir palīdzēt viņiem attīstīties, plaukt. Un mēs to darām, neskatoties uz to, ka ne vienmēr esam saprasti. Šogad man bija divas audzināmās klases – pirmā un devītā. Pirmie sniedza savas atvērtās sirdis un uzdeva neskaitāmos „Kāpēc ?”. Devītie daudz ņēma, bet tikpat daudz arī deva. Tagad viņi  jau absolventi. Nesen noskanēja pēdējais zvans, nu nosvinēts arī izlaidums.

Turpināt lasīt…

Ražīgas darbadienas Valtenberģu muižas parkā

— Sā­ku­mā uz Vi­des no­met­ni ai­ci­nā­jām 10. un 11., tad 9. kla­si… At­nā­ca arī brā­ļi un mā­sas — ta­pa no­met­ne no da­žā­da ve­cu­ma bēr­niem,— stās­ta sko­lo­tā­ja Ine­ta Mar­tin­so­ne. Tal­kā ai­ci­nā­ti arī ve­cā­ki un ci­ti ie­in­te­re­sē­tie. Ti­ka krā­sots dar­ba­rī­ku na­miņš, ve­lo­si­pē­du no­vie­to­ša­nas sta­tī­vi un at­kri­tu­mu tver­tnes, par­kā at­jau­no­ti un no jau­na bū­vē­ti til­ti­ņi, Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las priek­šā uz mū­ra pa­ma­tiem iz­vei­do­ti ko­ka so­li­ņi… Pa­gā­ju­ša­jā ne­dē­ļā no­met­nes die­nās pa­veikts vēl daudz ci­tu lie­lā­ku un ma­zā­ku dar­bu sko­las ap­kārt­nē. No­met­ne bi­ja tā ie­skrē­ju­sies, ka tās darb­die­na tur­pi­nā­jās vēl piekt­dien pēc ofi­ci­ā­lā no­slē­gu­ma — ta­pa ne­liels de­ko­ra­tīvs ba­seins sko­las priek­šā. Turpināt lasīt…