Sikšņu pamatskola – izglītība visām paaudzēm

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Sikšņu pamatskola-izglītība visām paaudzēm (2009-2010), Sikšņu pamatskola-izglītība visām paaudzēm II (2012-2013), Nometnes „Gribu un varu dzīvot zaļi!” (2013), Forums „Skola kā kopienas centrs” (2013).

Mērķis: Izveidot un attīstīt un pilnveidot Sikšņu pamatskolu kā vietējās sabiedrības izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, paplašinot darbības sfēras atbilstoši kopienas vajadzībām.

 Galvenie darbības virzieni:

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem iespēju darboties drošā, estētiskā vidē, pieaugušo uzraudzībā. Veikts pirmsskolas vecuma bērnu nodarbību telpu kosmētiskais remonts, darbībai vasaras periodā izveidota bērnu rotaļu grupa, dodot iespēju vasarā vecākiem, kuri strādā, vai kuriem ir nepieciešamība uz dažām stundām atstāt drošībā savu pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu. Notikušas ritmikas un dziesmu nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – vairojot bērnu fiziskās aktivitātes, ritma izjūtu, uzlabojot stāju, veselību.

Radīt  uz sabiedrības vajadzībām balstītu mūžizglītības piedāvājumu: Web lapu (blogu, forumu utt.) veidošana, foto un video apstrāde ar datoru, mūzikas apstrāde ar datoru, „Aklais raksts”, biznesa iespējas interneta vidē, mazā biznesa uzsākšana, biznesa idejas attīstīšana, angļu valoda, datorkursi, floristika, rokdarbi, pērļošana, kokapstrāde un projektu vadības kursi.

Dot iespēju bērniem apgūt jaunas prasmes un iemaņas, mācīties sadzīvot ar citiem bērniem, esot diennakts nometnē, gūt jaunu pieredzi. Nedēļu garu nometņu organizēšana skolēnu brīvdienās bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem, izmantojot Sikšņu pamatskolas nepieciešamos telpu, teritorijas un cilvēkresursus.

Palielināt iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi un organizēti pavadīt brīvo laiku, izmantojot skolas infrastruktūru.

Stiprināt Virešu pagasta ģimenes, organizējot Ģimeņu dienu, Māmiņu skolu, dodot iespēju māmiņām gan iemeslu iznākt no mājas, gūt jaunas zināšanas, iespēju savstarpēji komunicēt. Ģimenes dienā vecāki var  pavērot savu bērnu mācību darbu, veidotos darbus, kad ir iespēja gūt jaunas zināšanas par bērnu audzināšanu, kopīgi pavadīt laiku ar bērniem radošās nodarbēs, kopīgi svinēt svētkus.

Notikušas diskusijas par tēmu „Skola kā kopienas centrs”, dalot iedzīvotājus nelielas grupās, apkopojot foruma rezultātus, ir izstrādāts Sikšņu pamatskolas kā pārmaiņu skolas attīstības plāns 2014.-2019.gadam, kas balstās uz kopienas vajadzībām.

 Partneri: biedrība „Pagasta attīstības grupa „Vireši””

Kontakti: unre@inbox.lv

komentāri


  • Ar 2009. gada janvāri SIA “Biznesa augstskola Turība” darbu ir sākusi Mūžizglītības nodaļa. Tās mērķis ir sekmēt mūžizglītības procesa īstenošanu un Latvijas iedzīvotāju intelektuālā potenciāla izaugsmi atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas mūžizglītības politikas pamatnostādnēm un stratēģijai.

Tavs viedoklis ir svarīgs: