Tirzas pamatskola kā daudzfunkcionāls izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pastāvēs, kas pārvērtīsies (2009-2010), Iespējas visiem (2012-2013), Jaunas uzņēmējdarbības izveidošana lauku tūrisma jomā Tirzas pagasta “ Kalnārēs” (2013), Es un mani kaimiņi (2013), Veikborda trases izveide Tirzas pagasta „Kalnārēs” (2013).

Mērķis: Izveidot skolu par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centru, kurā tiks nodrošināta daudzpusīgu, ilgtspējīgu izglītības pakalpojumu pieejamība, veicinot privātās publiskās partnerības attīstību, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Ir nostiprināti un attīstīti inovatīvi risinājumi mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, izmantojot novada un vietējās kopienas resursus un veicinot partnerību.

Tirzas pamatskolā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldību ir izveidots plašs piedāvājums kopienai, attīstot tās intelektuālu un fizisku resursu attīstību, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru. Ir pilnveidots profesionālās ievirzes un interešu programmu piedāvājums un īstenotas jaunas interešu programmas. Tike organizēti izglītojošie semināri un darbnīcas, līderības un pilsoniskās līdzdalības skola, dzīvesprieka skola aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšanai un pasākumi tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai

Skolā ir ieviesta uzņēmējdarbības pamatu apguves izglītības programma, dodot iespēju skolēniem apgūt praktisku biznesa izglītības programmu, nodibināt skolēnu mācību firmu un realizēt savas biznesa idejas, kā arī īstenots pasākums karjeras izvēles ievirzei uzņēmējdarbībā un nodarbinātības iespējām laukos. Ir veidots priekšstats par amatniecību un lietišķo mākslu kā uzņēmējdarbības formām, to attīstības iespējām un tika dota apgūt pirmās iemaņas metālapstrādē un rotu kalšanā, rokdarbos, kokapstrādē.

Piemājas saimniecībā “Kalnāres” izveidotas kabeļveikborda un ūdensbumbas atrakcijas, paplašinot tūristiem pieejamo pakalpojumu klāstu, kas ir unikāls pakalpojums novada mērogā un paplašina uzņēmējdarbības izmantošanu tūrismā.

Izveidota „Mazulīšu skola” – rotaļu grupa bērniem, kas neapmeklē pirmsskoliņu, uzlabojot kvalitatīvas mācīšanās un attīstības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām. Notikušas ģimeņu mācības un neformālās nodarbības, kā arī radošās darbnīcas pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm vasaras periodā.

Notikuši pagalma svētki dažādos pagasta ciemos un divas ekskursijas pa tuvējo apkārtni, īstenojot aktivitātes iespējami tuvu dzīves vietai un uzrunājot cilvēkus personiski, dodot iespēju labāk iepazīt līdzcilvēkus, savu pagastu un Gulbenes novadu.

 Partneri: biedrība „KāpNes”

Kontakti: svetlanaziepniece@inbox.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: