Mēneša arhīvs: April, 2010

Lapa 6 no 7

Kokapstrādes darbnīcas izveidošana Zilupes mūzikas un mākslas skolā

Mērķauditorija: Skolēni, pedagogi, bērnu vecāki un pagasta iedzīvotāji.

Mērķis: Izveidot kokapstrādes amatniecības centru, veicināt jauniešu interesi par tradicionālām amatniecības nozarēm, vissenāko tradicionālo amatu saglabāšana, kas ietekmē dzimtās puses un sabiedrības attīstību, saudzējot Latgales tautas nacionālas vērtības, kā arī izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mācību priekšmeta ”Darbs materiālā” piedāvājumu un iespēju paplašinājums.

Aktivitātes:

Nodrošināt iespēju apgūt praktiskās iemaņas kokapstrādē;

Nodrošināt Zilupes mūzikas un mākslas skolas telpās plašai sabiedrībai pieejamu kvalitatīvu radoša procesa uzturēšanu un inovāciju ievešanu;

Izstāžu ierīkošana;

Pieredzes popularizēšana.

Rezultāts: Ar vien lielāka mērķauditorija tiek iepazīstināta ar Latgales mākslas tradīcijām, tādējādi, uzturot dzīvu saikni ar pagātnes kultūras mantojumu, kas veido un ietekmē katra indivīda pašapziņu, nacionālo identitāti. Tam visam ir būtiska iezīme, kas ļauj būt vērtīgiem, saglabāt latvisko identitāti, esot pilntiesīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem.

Salnavas pamatskola kā daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Jaunas atspēriena iespējas Salnavas pamatskolā (2009-2010), Vietējās kopienas saliedēšana Salnavas pamatskolā` (2012-2013), No senču gudrībām līdz biznesa idejām (2013), Rota savam ciemam (2013).

Mērķis: aktivizēt vietējās kopienas vēlmi kopīgi darboties sevis izglītošanā, tautas gudrībās, fiziskajās aktivitātēs, izmantojot skolu kā daudzfunkcionālu mācību centru, veicinot pilsonisko līdzdalību vietējās kopienas attīstībā.

Galvenie darbības virzieni:

Veicināt uz aptaujas rezultātu balstītu interešu programmu veidošanu Salnavas pamatskolā un iedzīvotāju iesaistīšanu pagasta sabiedriskajā dzīvē un meklēt efektīvi praktisku risinājumu , lai saglabātu vietējās reģiona kultūras vērtības, nododot tās nākamajām paaudzēm. Jauno reportieru skola, kurā veidoti apraksti „Kas mūs iepriecina Salnavā”, intervijas ar Salnavas pagasta dažādu paaudžu un profesiju cilvēkiem par tēmu „Salnavas vēsture, kultūra, cilvēku likteņi”, tikšanās ar radošajiem cilvēkiem, sirmgalvju liecību apzināšana par dažādām jomām, video stāsta izveidošana par Salnavas vēsturi u.c.

Nodrošināt kvalitatīvas izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem un viņu vecākiem Salnavas pamatskolā – spēļu istaba ”Cālīši pulciņā”, organizējot pirkstiņdarbus, pasaku pēcpusdienas, spēles u.c. aktivitātes. „Skola pēc stundām” – darbošanās interešu grupās (datori, muzicēšana un folklora, sporta spēles, rokdarbi, floristika, kulinārija). Nodarbības aicināti piedalīties Salnavas pagasta iedzīvotāji, kuri vēlas apgūt ko jaunu, iemācot citiem savas zināšanas un prasmes dažādās jomās. Katram darbības mēnesim tiek izvirzīts noteikts moto un dalībnieku aktivitātes vairāk vai mazāk tiek pakārtotas  moto.

Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem meklēt inovatīvus risinājumus nodarbinātības un sociālās jomas uzlabošanai. Praktiskā uzņēmējdarbība – mācību ekskursijas pie vietējiem uzņēmējiem, tikšanās skolā ar dažādu profesiju pārstāvjiem, amatniekiem, mājražotājiem. Vides mācība (mazdārziņš), rokdarbi, kulinārija.

Dot veselīga dzīvesveida modeli un parādīt ceļus tā realizācijai. Popularizēt veselīga, fiziski un garīgi pilnvērtīga dzīvesveida priekšrocības – nūjošanas, volejbola, futbola, hokeja, stafešu, pludmales volejbola, florbola, kustību rotaļu nodarbības. Teorētiskas un praktiskas nodarbības par veselību. Akcentēt  aktuālākās problēmas mūsdienu sportā: pārlieku liela komercializācija, jauniešu aizsardzības trūkums ar viņu veselību un izglītību saistītos jautājumos sportā.

Padarīt pagasta iedzīvotājiem pieejamu aktuālo un viņu pilsoniskajai līdzdalībai nepieciešamo informāciju, veidojot dialogu ar sabiedrību, iesaistot iedzīvotājus visu to lēmumu un likumu apspriešanā, kas reāli ietekmē sabiedrības vai atsevišķu tās daļu dzīvi. Noorganizēt Salnavas iedzīvotāju un novadnieku tikšanos-konferenci.

Motivēt iedzīvotājus sakopt savas mājas pagalmus līdz Salnavas pamatskolas 500 gadu svinībām,  rīkojot akciju „Durvis uz pašu mājām” , sarūpējot simboliskas praktiskas balvas oriģinālākajiem risinājumiem. Veicināta arī privātuzņēmēju, Kārsavas novada pašvaldības un sabiedrisko iestāžu darbinieku iesaistīšanās, nodrošinot materiālus, tehniku, transportu u.c.  Pēc labi padarīta darba pie kopīga ugunskura un zupas katla skolas bērni iedzīvotājus priecēja ar koncertu.

Aktivizēt un iedrošināt vietējos pārtikas ražotājus, sadarbojoties ar Kārsavas novada tūrisma centru, piedāvāt savu produkciju(bioloģiski audzētus produktus, sierus, sukādes, žāvētus augļus, zāļu tējas, pirtsslotas. Attīstīt  infrastruktūru l/s produktu ražošanai un pārstrādei, tai skaitā,  produkcijas iepakošana, marķēšana(uzlīmes, etiķetes)- zāļu tējām, žāvētiem augļiem, skābētiem kāpostiem, sieriem utt.

Partneri: biedrība „Kūzuls”

Kontakti: gradela@inbox.lv

Daudzfuncionāls sabiedrisko resursu centrs Nagļu pagastā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Daudzfunkcionāla sabiedrisko resursu centra izveide un darbības nodrošināšana Nagļu pagastā (2009-2010), Daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu centra attīstība Nagļos (2012-2013), Talka „Pārmaiņu pavasaris” (2013).

Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu sabiedrisko resursu centru iedzīvotāju izglītības un sociālo dzīves apstākļu uzlabošanai, veselīga dzīvesveida nodrošināšanai un konsultāciju sniegšanai.

saglabāt skolas telpas pieejamas visai sabiedrībai, sekmējot iedzīvotāju izglītības un sociālo dzīves apstākļu uzlabošanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un konsultāciju sniegšanu.

Galvenie darbības virzieni:

Palielināta sporta

Radīta iespēja maznodrošinātajām ģimenēm un vientuļajiem veciem cilvēkiem saņemt palīdzību ikdienas sadzīves jautājumu (personīgā higiēna, veļas mazgāšana, apģērba un citu izstrādājumu labošana u.c.) risināšanā, kā arī kontaktēšanās iespēja;

Nodrošināta pulciņu darba bāze un programmas, kur ieinteresētie pagasta iedzīvotāji apgūs kokapstrādes, dažādu rokdarbu un šūšanas prasmes, kā rezultātā būs radīts pamats tālākai amata apguvei un savas uzņēmējdarbības izveidei, kā arī uzlabosies sadzīves apstākļi un  uzņēmīgākie ar saviem darbiem varēs piedalīties izstādēs- pārdošanās, tādējādi uzlabojot ģimeņu materiālo stāvokli

Paplašinātas iespējas attīstīt muzikālās dotības gan individuālajiem interesentiem, gan muzikālajām pagasta ģimenēm. Īpaši liela nozīme tam, ka mūzikas apguve būs pieejama skolas vecuma bērniem, kuriem ir interese un muzikālās dotības, bet vecāki finansiālās situācijas dēļ nevar atļauties bērnu sūtīt mūzikas skolā. Izveidotais ģimeņu ansamblis stiprinās paaudžu saikni un ģimenes.

Dažādots sportisko aktivitāšu piedāvājums, kas iedzīvinās veselīga dzīvesveida tradīcijas pagasta iedzīvotāju ikdienā.

Nodrošināta tūrisma pakalpojumu pieejamība gan sava pagasta interesentiem, gan tūristiem no Latgales un pārējiem Latvijas reģioniem

 Partneri: biedrība „Baltā skola”

Kontakti: inesebenjava@inbox.lv

Ulbrokas vidusskolas kapacitātes veicināšana “Izglītotai un konkurētspējīgai sabiedrībai” un “Brīvprātīgo omīšu dienests”

Projekta mērķis: Izglītot Stopiņu novada iedzīvotājus un padarīt konkurētspējīgus darba tirgū, tādejādi stiprinot Ulbrokas vidusskolas kapacitāti, kā arī mazināt mazu bērnu vecāku un pensionāru sociālo izolētību, paplašinot Stopiņu novada sociālā atbalsta tīklu.

Aktivitātes: Projektā ir paredzēts izglītot Stopiņu novada iedzīvotājus tautsaimniecībai nozīmīgās nozarēs: komercpakalpojumi un izglītība, kā arī izveidot un attīstīt sociālo pakalpojumu tīklu. Projekta laikā divos dažādos apguves līmeņos cilvēki apgūs angļu valodu. Cilvēku grupai, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, notiks latviešu valodas apmācība. Uzņēmējdarbības un mārketinga pamatzināšanas un pamatelementi. Pašražošanas prasmes (interjera priekšmetu izgatavošana, dažādu materiālu apgleznošana un apdruka, filcēšana, rotaslietu izgatavošana). Projekts tieši sekmēs tā dalībnieku karjeras attīstības atbalstu.

Projekta otra daļa „Brīvprātīgo omīšu dienests” tiks realizēts sadarbojoties Stopiņu novada domei ar Ulbrokas vidusskolu, pirmsskolas izglītības iestādēm, Stopiņu novada pensionāru biedrību un dienas centriem. „Brīvprātīgo omīšu dienesta” mērķis ir piesaistīt desmit brīvprātīgos (pensionārus – auklītes) , ar potenciālu to paplašināt, kas varētu veikt mazu bērnu pieskatīšanu, laikā, kad viņu vecāki izglītojas vai ir darba meklējumos. Brīvprātīgajiem tiks nodrošinātas supervīzijas. Katrai ģimenei tiks palīdzēts atrast uzticamāko bērniņa pieskatītāju un risinātas neskaidrības, kā arī konfliktsituācijas, kas varētu rasties starp pakalpojuma saņēmēju un sniedzēju.

Rezultāts: Netiešais projekta labuma ieguvējs, laikā, kad projekta realizācija jau būs beigusies, būs Stopiņu novads, tā iedzīvotāji, it īpaši Ulbrokas vidusskola. Apgūstot uzņēmējdarbības pamatprincipus un realizējot izveidotos biznesa plānus, mazināsies bezdarbs un izveidosies jaunas darba vietas. Apgūstot valodas un praktiskās prasmes iedzīvotāji kļūs konkurētspējīgāki darba tirgū.

Izveidotā brīvprātīgo kustība kļūs par nozīmīgu sociālā atbalsta tīklojumu Stopiņu novadā, kā arī labās prakses piemērs līdzīgu problēmu risināšanā citām pašvaldībām. „Brīvprātīgo omīšu dienests” nav alternatīva bērnudārzam vai algotai auklītei. Tas ir īslaicīgs atbalsts mazu bērnu vecākiem uz dažām stundām nedēļā, kas balstās uz ģimenes, omītes (aukles) un „Brīvprātīgo omīšu dienesta” sadarbības līgumu.

Daudzfunkcionālais izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centrs Skrudalienas pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centra izveidošana Daugavpils novada Skrudalienas pamatskolā (2009.-2010.), Skrudalienas pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbības attīstība (2012.-2013.), Kopā darot, visu varam  (2013.)

 

Mērķis: paplašināt Skrudalienas pamatskolas daudzfunkcionālā centra darbību, paaugstinot iedzīvotāju intelekta līmeni, attīstot kultūras un sociālā atbalsta centru, nodrošinot fizisko pilnveidi un mudinot pielietot apgūtās praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Galvenie darbības virzieni:

Labiekārtota atpūtas vieta pie Skrudalienas pamatskolas, veicinot kopienas iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības prasmes. Vietējās sabiedrības pārstāvji guva pieredzi , kā turpmāk organizēt iedzīvotājus kopīgu vajadzību apmierināšanai. Atpūtas vieta ir pieejama arī plašākai Daugavpils novada sabiedrībai un bagātina apkārtnes kopējo vizuālo tēlu.

Pilnveidotas valodu zināšanas un kompetences kā personības garīgās, intelektuālās attīstības un pašrealizācijas līdzeklis daudzkultūru sabiedrībā – latviešu un angļu valodas kursi.

Paplašinātas piedāvātu fizisko aktivitāšu iespējas, lai uzlabotu vietējo iedzīvotāju veselības stāvokli un veicinātu sociālo mijiedarbību, paaugstinot iedzīvotāju fiziskās aktivitātes līmeni fitness nodarbības un koriģējošā vingrošana.

Iedzīvotājiem pieejamas psihologa konsultācijas, lai mazinātu spriedzi un veiksmīgi risinātu sociālās problēmas Skrudalienas pagasta teritorijā.

Tālākizglītības datorzinības kursos pilnveidotas iedzīvotāju datorprasmes, lai veiktu aprēķinus, iegūt informāciju, kā arī ar interneta starpniecību kārtot informatīvus un finansiālus darījumus.

Radošu aktivitāšu iespējas, lai pilnveidotu jauniešu, pieaugšu un bērnu  jaunrades un radošās izpausmes iespējas, kuras viņi turpmāk spētu pielietot darba tirgū. Radošās darbnīcas: floristika, dekupāža tehnika, dāvanu saiņošana, adīšana, tamborēšana, lentīšu izšuvumi, pērļošana. Radoši izglītojošais bērnu un vecāku klubs pieaugušajiem un bērniem no 3 – 6 gadiem, kā arī ģimeņu aktivitāšu darbnīcas „Radu – darot, darot – radu” vasaras laikā pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem no 7 – 15 gadiem.

Logopēda konsultācijas skolēniem, lai veiktu izglītojamo valodas traucējumu cēloņu profilaksi, izpēti, diagnostiku un korekciju.

Partneri: Biedrība „ Dzidra straume”

Kontakti: eldano2006@inbox.lv

Jaunpiebalgas novada Pētera pamatskolas daudzfunkcionālā centra izveide

Mērķauditorija: Galvenā mērķauditorija ir bērni, jaunieši un pieaugušie.

Projekta mērķis: Pētera pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu, ilgtspējīgu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru Zosēnu pagasta teritorijas bērniem, jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Aktivitātes: Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes iedalītas vairākos atšķirīgos blokos:

Bērnu un jauniešu centra izveide – ietver sporta un trenažieru aktivitātes, kokapstrādes darbnīcas aktivitātes, datortelpas pieejamību, attīstošo spēļu un rotaļu istabas pieejamību, video un foto apstrādes pulciņu, gleznošanas pulciņu, filcēšanas pulciņu, floristikas darbnīcu un pērļošanas pulciņu;

Jaunpiebalgas novada domes Reģionālās Tautskolas filiāles izveidošana – semināru, tematisku pasākumu norise;

Sociālās pašpalīdzības centra izveide, kas darbosies pastāvīgi – ietver lietoto mantu apmaiņas punktu, veļas mazgātuvi un žāvētavu, dušas telpas pieejamību un kapelas izveidi.

Rezultāts: Organizējot pieaugušo mūžizglītības pasākumu ciklu, tas palīdzētu veidot uzņēmējdarbības vidi. Piedāvāto nodarbību rezultāts, varētu būt papildus ienākumu avots (mājražošana, filcēšana, pērļošana, aušana, klūdziņu pīšana, adīšana, rotaļlietu gatavošana). Piedāvātie psiholoģiskie sevis izzināšanas kursi palīdzēs iedzīvotājiem līdzsvarot attiecības, pieņemt pašreizējos apstākļus, dot cerības staru un rast vidi vietējiem iedzīvotājiem socializēties un nenorobežoties no apkārtējiem cilvēkiem.

Naukšēnu novada “Skola visiem”

Mērķauditorija: Projekta realizācijā netiešie ieguvēji būs visi Naukšēnu novada iedzīvotāji – kopskaitā 2316, tiešie ieguvēji – skolas vecuma bērni, jaunieši vecumā no 18 – 26 gadiem, iedzīvotāji no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām un pedagogi.

Mērķis: Projekta Naukšēnu novada „Skola visiem” mērķis ir nodrošināt daudzpusīgas izglītības iespējas novada bērniem un skolu skolēniem, sekmēt dažādu sociālo grupu iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā, veicināt krīzes pārvarēšanu, mācīt problēmu risināšanu un mērķu sasniegšanu.

Aktivitātes:

Sniegt psihologa konsultācijas skolēniem un vecākiem;

Organizēt logopēda nodarbības bērniem, kuriem ir runas attīstības traucējumi;

Organizēt veselīga dzīvesveida nodarbības bērniem personīgās higiēnas zināšanu un praktisku iemaņu apgūšanā;

Organizēt rokdarbu darbnīcas un pēcpusdienas skoliņu bērniem un vecākiem saturīga brīvā laika pavadīšanai;

Organizēt lekcijas par sociālo iekļaušanos atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām;

Organizēt uzņēmējdarbības pamatu apguves un mērķa sasniegšanas nodarbības bezdarbniekiem un lauku iedzīvotājiem 1 reizi mēnesī;

Organizēt vakarēšanas, ekonomiskas mājsaimniecības un „garšu laboratorijas” nodarbības krīzes pārvarēšanas nolūkā ekonomiski mazaizsargātām iedzīvotāju grupām;

Organizēt veselīga dzīvesveida, sadziedāšanās un sporta nodarbības lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;

Sadarboties ar biedrību „Ķoņu kalna dzīves skola” pieaugušo nodarbību organizēšanā.

Rezultāts: Tiks nodrošināta daudzveidīga un kvalitatīva izglītība visiem novada skolēniem, jauniešiem, tiks pilnveidota tālākizglītība novada iedzīvotājiem no visdažādākajām sociālā riska grupām; tiks nodrošināta abu skolu pastāvēšana un to pilnvērtīgs darbs.

Ideju, iniciatīvu un kultūras centrs Kurmenes pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Ideju, iniciatīvu un kultūras centrs Kurmenes pamatskolā (2009-2010), Kurmene ar skatu uz nākotni (2012-2013), Kurmītis (2013), Kvalitatīvas mācīšanās pieredzes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem un atbalsts ģimenēm Kurmenes pagastā (2013).

Mērķis: veicināt un attīstīt Kurmenes pagasta iedzīvotāju pašiniciatīvu, veidojot pagasta kultūras un sociālo vidi, kā arī meklējot jaunus risinājumus uzņēmējdarbības attīstībai – jaunu darba vietu radīšanai, individuālai darbībai.

Galvenie darbības virzieni:

Ideju, iniciatīvu un kultūras centrā Kurmenes pamatskolā tika piedāvātas dažādas aktivitātes – mācības vecākiem par bērnu apmācību un izglītojošas nodarbības pirmsskolas un jaunāko klašu skolēniem, angļu, lietuviešu valodas nodarbības, logopēdijas nodarbības vecākiem un konsultācijas pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem, medicīnas lekciju cikls, radošo darbnīcu cikls, datorapmācības nodarbības, kursi „Pasākumu organizēšana”, šūšanas nodarbības, tematiskie ēst gatavošanas pasākumi, bērnu teātris, folkloras kopa, uzņēmējdarbības nodarbību kurss un atbalsta pasākumi.

Iniciatīvu centrs tika aprīkots ar sporta inventāru bērnu sporta aktivitātēm, organizēti arī āra pasākumi, piemēram, ģimenes sporta diena, kā arī nodrošināts personāls, lai ikdienā bērni un jaunieši saturīgi varētu pavadīt laiku.

Projektu ietvaros organizētas izstādes, Vecumnieku novada bērnu teātra svētki „Mazie spēlmaņi”, Maratons „Kurmenes skrējiens”, sporta diena bērniem, fotokonkurss „Uzsmaidi pasaulei un pasaule uzsmaidīs tev” un pieredzes apmaiņas brauciens uz kādu no iniciatīvas 2.kārtas „pārmaiņu skolu”.

Bīstamo atkritumu izvešanas akcija „Sakop savu sētu”, kurā iedzīvotāji varēja nodot bīstamos atkritumus – televizorus, ledusskapjus, tosterus un citas mājsaimniecības elektroierīces. Bērni un jaunieši apkopoja informāciju par bīstamo atkritumu ietekmi uz vidi, lai izveidotu nelielu informatīvu izdales materiālu iedzīvotājiem.

Atjaunotas skolas dušas, uzstādīta veļas mašīna un Kurmenes pagastā nodrošināta aprūpe mājās.

Kurmenes pamatskolas ēdnīcā tiks izveidots stabils pārtikas ražošanas uzņēmumu, kas sākotnēji piedāvā produkciju vietējā mērogā, vasarā tiktu nodrošināti ēdināšanas pakalpojumi tūristiem, tiktu organizēta arī izbraukuma tirdzniecība gan Kurmenes pagastā, gan citur. Sākotnēji tas tiks izveidots kā uzņēmējdarbības „inkubators”, kas balstītās uz sociālās uzņēmējdarbības principiem, lai iedzīvotājus iesaistītu un iedrošinātu kļūt ekonomiski aktīviem.

 īstenotāji: biedrībaKurmenes viļņi”

Kontakti: kristine.jansone@inbox.lv

Brocēnu vidusskola kā kopienas attīstības resurss

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Mācīsimies dzīvot, izmantojot savas iespējas (2009.-2010.), Mēs cits citam Brocēnos (2012-2013), Smeļam sapratnes avotā (2013).

Mērķis: veidot Brocēnu vidusskolu kā kopienas attīstības resursu, lai pilnvērtīgi un efektīvi sekmētu kopienas iedzīvotāju izglītību, nodarbinātību, veicinātu iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un sniegtu atbalstu sociālajām vajadzībām; sociālās atstumtības riskam pakļauto Brocēnu novada jauniešu un viņu ģimeņu iekļaušanās līdzsvarotā kopienas sabiedrībā veicināšana.

Galvenie darbības virzieni:

Lai dokumentētu projekta norisi un mudinātu iedzīvotājus ieraudzīt, novērtēt un izvērtēt to, kas īpašs ir kopienā – iedzīvotāji apmācīti filmu veidošanā un, lai ilglaicīgi uzturētu interesi par notiekošo kopienā, izveidots iedzīvotāju blogs un vēsturiskā fotoizstādi.

Stereotipi, nezināšana un maldi par notiekošo pašvaldības iestādēs kliedēti, organizējot atvērtās durvju dienas pašvaldības iestādēs. Iedzīvotājiem bija iespēja ne tikai iepazīties ar iestādes darbu, bet arī izteikt savus priekšlikumus un saņemt atbildes uz saviem jautājumiem. Sabiedrības dienā Brocēnu vidusskolā kopienas iedzīvotājiem bija iespēja iepazīties ar jaunumiem skolas dzīvē, apmeklēt integrētās priekšmetu darbnīcas, lai iepazītos ar jaunākajām mācīšanas un mācīšanās metodēm.

Pilnveidojot neklātienes un tālmācības programmu, 21 brocēniekam dota iespēja saņemt kvalitatīvu vidējo izglītību un 6 ārzemēs dzīvojošiem bērniem, kuri tuvākā laikā atgriezīsies Brocēnos – pamatizglītību. Izglītības pieejamība un kvalitāte uzlabota arī 15 pirmsskolas bērniem, apmeklējot atbalsta pasākumus mazuļu skoliņā.

Mūžizglītības jomā piedāvāts iedzīvotājiem apgūt sava tēla veidošanas un pasniegšanas prasmes, izstrādāt projektus un iesniegt tos finansējuma saņemšanai, apgūt e- pakalpojumu iespējas un veiksmīgāk strādāt ar fotoaparātiem, viedtālruņiem, e- grāmatu lasītājiem. Izveidots e-konsultatīvais punkts, kurā darbosies īpaši apmācīti jaunieši, kas sniegs palīdzību iedzīvotājiem. Auklīšu apmācības programmas apguvējas saņems no pašvaldības piemaksu pie darba samaksas.

Izveidota Brocēnu attīstības biedrību, kas apvieno novada NVO, pašvaldības iestāžu vadītājus un interesentus. Biedrība koordinēs NVO darbību novadā, iesniegs pašvaldības vadībai rekomendācijas un izstrādās projektus kopienas attīstībai.

Apzināti Brocēnu pilsētas iedzīvotāju sociālo un radošo prasmju resursi  un to izmantošana vietējās kopienas aktivitātēs. Veiktas aptaujas, kuru rezultāti izmantoti, veidojot  novada attīstības plānu un Brocēnu vidusskolas audzināšanas darba plānu. Ar savāktajiem materiāliem – iedzīvotāju aptaujas rezultātiem- iepazīstināti pašvaldības darbinieki un deputāti, lai viņi tos varētu izmantot, veidojot jauno Brocēnu novada attīstības plānu. Lai veidotos ciešāka un produktīvāka sadarbība ar pašvaldību, noorganizētas divas nodarbības- „Diskusijas prasmes” un „Konfliktu risināšana”.

 

Partneri: biedrība „Brocēnu skolēnu parlaments”

Kontakti: mikelsone.broceni@inbox.lv

53 pārmaiņu asni labākai dzīvei

Kopš 2009. gada novembra 53 skolām un pašvaldībām Latvijā radusies vēl viena iespēja kaut ko darīt, lai uzlabotu dzīvi savā apkārtnē, īstenojot Sorosa fonda – Latvija atbalstītos projektus iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros. Šajā pavasarī jau varam redzēt, kā pārmaiņu asni drosmīgi aug, pārliecinādami un iepriecinādami gan pašus projektu ieviesējus, gan mudinādami darboties arī citiem.

Vieniem tas ir viens no daudziem, citiem – pirmais projekts, kura īstenošanas gaitā soli pa solim jāapgūst prasmes savas idejas pārvērst īstenībā. Taču ikvienā gadījumā vietējā sabiedrība meklē jaunus veidus, kā nepazaudēt esošos resursus – skolu ēkas fiziskā un skolas garīgā nozīmē, skolotāju zināšanas un prasmes, un kā pievienot tiem jaunus, līdz šim nepamanītus vai pilnībā neizmantotus resursus un iespējas. Viens no lielākajiem pārsteigumiem , ar ko projektu īstenotāji jau sastapušies, ir vietējo iedzīvotāju atsaucība, vēlme un gatavība nākt kopā, mācīties un darboties, neskatoties uz samērā drūmajiem situācijas aprakstiem projektu pieteikumos. Tas nozīmē, ka pašu jau esošie resursi ir liekāki, nekā bija domāts, un paveikt varēs vairāk. Pareizi uzrunāti, cilvēki atsaucas un iesaistās. Protams, liela nozīme ir arī tam, ka daudzie kursi un nodarbības tiek piedāvātas bez maksas, taču daudzviet cilvēki jau izteikuši gatavību atrast veidus, kā saglabāt šīs iespējas arī pēc projekta finansējuma beigšanās.

Šajā pārmaiņu ceļā kopā ar projektu īstenotājiem un visiem, kas viesosies šajā lapā, būšu es, Aija Tūna, SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespējas skolām” koordinatore, cerot, ka no pārmaiņu asniem izaugs spēcīgi piemēri, kuriem mācīties un iedvesmoties varēs gan Latvijā, gan ārpus tās robežām .

Turpināt lasīt…