Mēneša arhīvs: April, 2010

Lapa 5 no 7

Savu rītdienu veidojam šodien

Mērķauditorija: Ieguvēji būs Zilākalna pagasta sabiedrība – skolēni, bezdarbnieki, sociāli neaizsargātie iedzīvotāji, arī pensionāri un dažādu nacionalitāšu iedzīvotāji.

Mērķis: Pilnveidot bijušās Zilākalna sākumskolas darbību, izveidojot par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, sniedzot iespējas dažādām iedzīvotāju grupām pilnveidoties, apgūstot jaunas iemaņas, jaunas zināšanas.

Aktivitātes: Lai veiksmīgi sasniegtu izvirzīto mērķi, tiks iekārtotas mācību, nodarbību telpas, iegādāts nepieciešamais inventārs, mācības, lekcijas un kursi tiks organizēti atbilstoši interešu grupu vajadzībām un interesēm, tiks veicināta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Valmieras nodaļu, ar pagastā darbojošos NVO un tuvākā apkārtnē esošiem uzņēmējiem.

Tiks apmācītas vairākas iedzīvotāju grupas kulinārijā, šūšanā, datorzinībās.

Sniegtas konsultācijas interesentiem, celta iedzīvotāju motivācija.

Organizētas nodarbība dažādās aktivitātēs, un sniegtas pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Rezultāts: Izveidots daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs bijušās Zilākalna sākumskolas telpās, lai nodrošinātu iespējas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu, daudzpusīgai attīstībai un izglītībai, tādējādi uzlabojot lauku iedzīvotāju dzīves vidi.

 

Allažu pamatskola kā daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Kopā varam vairāk (2009-2010), Nāc līdzi, darīsim kopā! (2012-2013), Mēs „Cerību sētai” (2013).

Mērķis: veicināt Allažu pamatskolas pārveidi par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru Siguldas novada iedzīvotājiem; veicināt dabas izzināšanu, latviskās dzīves ziņas praktizēšanu, izzinot mūsu tautas garīgo mantojumu, attīstot un liekot to lietā savā ikdienā, radot priekšnosacījumus paaudžu sadarbībai.

Galvenie darbības virzieni:

Siguldas novada NVO, izglītības iestāžu un lēmējvaras pārstāvji iesaistīti kopīgās pilsoniskās līdzdalības akcijā kopienas „Cerību sēta” sakopšanas talkā, kurā dzīvos un būs nodarbināti jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem.

Diskusiju klubos kopā ar uzņēmējiem un organizāciju pārstāvjiem meklē risinājums nodarbinātības problēmu mazināšanai, iedzīvotāju aktivitātes palielināšanai, ģimenes saišu stiprināšanai.

Tiek iedzīvinātas latviskās dzīvesziņas un tradīcijas: kopīgi arodi, lakatu aušana, kopīga maizes cepšana, laika zīmes, kopīga zupas vārīšana, pārgājieni un gadskārtu ieražu svinēšana.

Skolas apkārtnes iepazīšanai ir izveidota izziņas taka ar tematiskām pieturām, kā arī padziļinātai dabas procesu izpētei tiek piedāvāts izmantot jaunākās informācijas tehnoloģijas, izveidota ekskursiju un pārgājienu programma iekļaujot gan praktiskas, gan teorētiskas aktivitātes. Kopīgos pasākumos, stiprinot ģimeniskās saites un gūstot pieredzi kopīgi darīt darbu, tika izveidota dabas taka, radīta liela puķu dobe dzirnakmens formā, svinētas latviskās svētku dienas un organizēts kopīgs pārgājiens.

Ģimenēm, kurām nav, kur atstāt bērnus vasarā un bērniem ar mācīšanās grūtībām un zemām sociālajām prasmēm tika organizētas vasaras skolas.

Partneri: bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni”

Kontakti: aiina@inbox.lv

Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā (2009.-2010.), Esam vienoti domās un darbos! (2012-2013), Labo darbu turpinājums Stabulniekos! (2013).

Mērķis:  Veicināt skolas kā daudzfunkcionāla centra attīstīšanos, sekmējot vietējo iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos un sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošanu un sociālo pakalpojumu saņemšanu, tā mazinot sociālo un ekonomisko atšķirtību laukos.

Galvenie darbības virzieni:

Izveidot pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolu’’, kurā gan pieaugušie, gan bērni vakaros nāk kopā uz nodarbībām un apgūst vietējo speciālistu vadībā jaunas prasmes un iemaņas karvinga un enkaustikas tehnikā, saņem speciālistu konsultācijas. Bērni var sagatavoties mācību stundām, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, piedalīties kopīgos sporta un atpūtas pasākumos, radoši darboties un kopīgi izteikt priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai novada vadības grupai; tā kalpo arī kā veselīga dzīvesveida skola.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm (veļas mazgāšanas iespējas, mazgāšanās iespējas dušā), veikti remontdarbi veļas mazgāšanas – dušas telpā un veikti tās labiekārtošanas darbi un iegādāta veļas mašīna.

Iegādāts nepieciešamais inventārs, radošo darbu materiāli, pamatlīdzekļi sekmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolas nodarbībām’’.

Noorganizēta vasaras dienas nometni 20 sociālā riska un daudzbērnu ģimeņu bērniem ‘’Es vesels un videi draudzīgs’’.

Veicināta pagasta iedzīvotāju līdzdalība apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, panākta viņu līdzatbildība par to vidi, kas atrodas viņiem apkārt, un dota iespēja aktīvi līdzdarboties vides sakopšanā, talkā. Pašiem darot un plānojot, neradīsies vēlēšanās kaut ko lauzt, mēslot, bet priecāties par vēl vienu sakoptu stūrīti pagasta centrā. Īstenojot plānotās aktivitātes, kopīgi visiem darbojoties sakopta Stabulnieku pagasta apkārtne, savākti un utilizēti atkritumi, labiekārtota (izgatavoti un uzstādīti 2 soliņi) un apzaļumota pludmales volejbola laukuma apkārtne. Pēc talkas, noslēgumā kopīgi veikta darba izvērtēšana, ugunskura kurināšana un tējas vai kafijas dzeršana un desiņu cepšana.

Partneri: Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’

Kontakti: skaidritegrigale@inbox.lv

Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

Mērķauditorija: Korģenes iedzīvotāji gan pieaugušie (t.sk. bezdarbnieki un darba meklētāji, jaunieši), gan ģimenes ar bērniem (t.sk. sociālā riska ģimenes), arī vecāka gada gājuma cilvēki, aktīvie pensionāri.

Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu kultūras, izglītības un sociālo centru „Korģene” uz reorganizētās Korģenes pamatskolas un pirmsskolas grupas bāzes, uzlabojot Salacgrīvas novada izglītības iestāžu filiāļu kvalitāti.

Aktivitātes:

Iepazīsim pasauli – publiskā bibliotēkas un publiskā interneta punkta atklāšana;

„Pelēnu skola” pirmskolas bērniem – pirmsskolas izveide jaunākā vecuma bērniem;

„Stipra ģimene – stipra valsts” – ģimenes atbalsta centra dibināšana;

Sporta deju studija – moderno deju studijas izveide;

Biedrības „Mēs – Korģenei” kapacitātes paaugstināšana – biedrības dalība projektos, trenažieru zāles iekārtošana;

Meistaro pats – esi palīgs savai skolai – kokamatniecības pulciņa izveide;

Darbs dara darītāju – mazpulka dibināšana.

Rezultāts: Centra izveide ir būtisks nosacījums pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika lietderīgai izmantošanai, lai Korģenes iedzīvotājiem, neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, būtu iespēja īstenot savas intereses kultūras, neformālās izglītības, arī brīvprātīgā darba u.c. jomās, kas ļautu neaktīvajai iedzīvotāju grupai iekļauties darba tirgū un veicinātu iedzīvotāju palikšanu pašvaldībā, kā arī uzturēt pozitīvus savstarpējos sociālos kontaktus.

Durvis ir atvērtas – nāc un sāc!

Mērķauditorija: Lazdonas pamatskolas skolēni, pirmsskolas izglītības bērni, ģimenes, kuras materiālo apsvērumu vai aizņemtības dēļ nevar atļauties attīstīt bērnu spējas, pagasta iedzīvotāji (tai skaitā maznodrošinātie), kuri varēs pilnveidot savas prasmes un iemaņas svešvalodā, kā arī datorzinībās; bērni un jaunieši, kuri iesaistīsies interešu grupu nodarbībās un rīkotajās aktivitātēs, vietējie iedzīvotāji.

Mērķis: Nodrošināt pagasta iedzīvotāju, bērnu un jauniešu spēju un talantu izkopšanu, iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot sevi, tādējādi mazinot sociālo atstumtību un sekmējot sociālo vajadzību apmierināšanu. Skolai tas ļautu turpināt iesāktās tradīcijas interešu izglītībā un arī turpmāk ilgtermiņā iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitatīvus un daudzpusīgus izglītības pakalpojumus.

Aktivitātes: Projekta ietvaros izveidotajā brīvā laika centrā tiktu atvērta pēcpusdienas klase skolas un pirmsskolas vecuma bērniem drošai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Tiktu labiekārtots rotaļu laukums, organizētas grāmatu un filmu pēcpusdienas, sporta aktivitātes u.c. pasākumi. Plānots organizēt 5 interešu izglītības grupas – kokapstrāde, angļu valoda, vokālā māksla, vizuālā māksla, sports. Projekts paredz piedāvāt iedzīvotājiem izmantot skolas bibliotēkas un interneta resursus zināšanu pilnveidei un ikdienā nepieciešamo vajadzību nodrošināšanai (darba piedāvājumu izpētei, CV sagatavošanai, maksājumu kārtošanai u.c.). Iesaistot pagasta iedzīvotājus, skolēnus un vecākus brīvprātīgā darbā, tiks izveidota aktīvās atpūtas un veselības trase ar mērķi visos gadalaikos organizēt sportiskus pasākumus ģimenēm, skolēniem u.c. interesentiem, popularizējot veselīgu dzīvesveidu.

Rezultāts: Īstenotais projekts ļaus nodrošināt pagasta iedzīvotāju, bērnu un jauniešu intelektuālo un fizisko attīstību, savu spēju un talantu izkopšanu, mazinās sociālo atstumtību un sekmēs sociālo vajadzību apmierināšanu, ļaus mērķtiecīgi izmantot brīvā laika centra materiāli tehnisko nodrošinājumu un pakalpojumus.

Makašānu dzīvās mākslas centrs

Mērķauditorija: Makašānu Amatu vidusskolas skolēni un pedagogi, Latgales jaunieši un pieaugušie.

Mērķis: Radīt Makašānu Amatu vidusskolā multifunkcionālu informācijas, izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru – „Makašānu Dzīvās mākslas centrs”, kura darbība balstās uz formālās un neformālās izglītības mijiedarbību tradicionālo amatu apguvē un popularizēšanā.

Izveidot Latvijā unikālu interneta resursu, kur ar jauno tehnoloģiju un inovatīvu metožu palīdzību, piedāvāt iespēju Latgales jauniešiem un pieaugušajiem apgūt tradicionālos amatus, padarot dzīvu tautas mākslu un veicināt tās attīstību reģiona kultūrvidē.

Aktivitātes:

Multifunkcionālās informācijas un darbu ekspozīciju telpas izveidošana, aprīkošana, lietišķās mākslas priekšmetu, uzziņu literatūras vākšana, sistematizēšana, sagatavošana un izvietošana;

Interneta resursa „Virtuālā amatu pašmācības grāmata” satura veidošana, t.sk. darbu izgatavošana, procesa dokumentēšana, tehnoloģiju aprakstu veidošana;

Ārtelpas ekspozīcijas – koka skulptūru dārzs, tā objektu izgatavošana un izvietošana, procesa dokumentēšana, objektu izgatavošanas tehnoloģiju aprakstu veidošana;

Interneta resursa „Virtuālā amatu pašmācības grāmata” izstrāde, materiālu ievadīšana;

Projekta noslēguma pasākums un „Makašānu Lielās balvas” tradīcijas iedibināšana.

Rezultāts: Izveidots „Makašānu Dzīvās mākslas centrs”, kura misija ir radīt iespēju pagasta un novada skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem apgūt tradicionālos amatus, paplašināt apmācības veidus un pielietot inovatīvas metodes, kā arī radīts pievilcīgs objekts tūristiem.

Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem “Nāc, mācies, dari, – tu to vari”

Mērķauditorija: Tiešie projekta ieguvēji: Māteru Jura Kazdangas pamatskolas skolēni, Kazdangas un apkārtnes iedzīvotāji, no kuriem lielākā daļa ir sociāli neaizsargāti. Netiešie projekta ieguvēji būs projektā iesaistīto iedzīvotāju ģimenes, kuras labvēlīgi ietekmēs apmācību rezultāti.

Mērķi: Aktivizēt Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus un veicināt viņu dzīves un darba apstākļu uzlabošanos, kā arī vispārējās labklājības celšanos, īstenojot motivācijas programmu. Atbalstīt novada iedzīvotāju izglītības un sociālās vajadzības, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības un sociālā atbalsta centru bijušās Kazdangas Profesionālās vidusskolas ēkās.

Aktivitātes: Izstrādāt interešu programmas un apmācīt dažādu vecumu iedzīvotājus pamatprasmēs un praktiskā darba prasmēs: angļu valoda; datorapmācība; vācu valoda, sporta pulciņš 10 – 12 gadus veciem skolēniem, metālapstrādes praktiskie darbi, kokapstrādes praktiskie darbi, apģērbu šūšana un piegriešana, rokdarbi, dārzkopība.

Rezultāts: Motivācijas programmas realizēšana aktivizēs Kazdangas un apkārtnes iedzīvotājus, mazinās sociālo atstumtību un vairos vispārējo labklājību, kā arī labvēlīgi ietekmēs visas sabiedrības attīstību. Pēc projekta beigām Aizputes novada dome un Kazdangas pagasta pārvalde turpinās pieaugušo izglītības programmu un skolēnu interešu programmu finansēšanu.

Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centra izveide Strenču novada vidusskolas Plāņu filiālē

Mērķauditorija: Skolēni (Plāņu pagastā dzīvojošie, kā arī Strenču novada un citu pašvaldību bērni), skolēnu vecāki, citi ģimenes locekļi un pārējie Plāņu pagasta, Strenču novada un apkārtējo pašvaldību iedzīvotāji, skolu beigušie, bez darba esošie jaunieši.

Mērķis: Pārveidot Strenču novada vidusskolas Plāņu filiāli par daudzfunkcionālu izglītības iestādi ar Ģimenes atbalsta un diennakts bērnu centru pirmskolas un skolas vecuma bērniem.

Aktivitātes:

Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, konsultējot, izglītojot tās un organizējot nodarbības vecākiem;

Ģimenēm ar bērniem tiks nodrošināts sociālais un psiholoģiskais atbalsts;

Radīt iespēju skolēniem atrasties drošā un atbalstošā vidē, īpaši situācijās, kad ģimene to pilnībā nespēj nodrošināt;

Palielināt iespējas pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem – radošās darbnīcas, rotaļu un spēļu istabas, grāmatu stūrītis utt.

Rezultāts: Celsies skolēnu izglītības līmenis, palielināsies mācību motivācija un uzturoties centrā pēc mācību stundām, bērniem būs iespēja mācīties vai darboties pedagogu vadībā, izglītoti vecāki vairāk motivē savus bērnus mācīties. Būs apzināta nepieciešamība veidot speciālās izglītības programmas vai individuālos mācību plānus bērniem ar mācīšanās traucējumiem vai īpašām vajadzībām.

Multifunkcionāli centri Trikātas, J. Endzelīna Kauguru un Brenguļu pamatskolās

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīves skola (2009.-2010.), Skola iziet Ciemā (2012-2013), Durvis meklē māju (2013), Zini? Uzzini. Zini! (2013), Palīdzi bērnam kā ziedam plaukt (2013).

Mērķis:  izmantojot novada skolās pieejamos resursus un izveidojot spēcīgu sadarbības “trīsstūri” starp skolām, to pārstāvošo biedrību un pašvaldību, īstenot tādu aktivitāšu kompleksu, kas, kopienas iedzīvotājiem iesaistoties viņus interesējošos pasākumos, dotu iespēju uzlabot savu labsajūtu un rosinātu viņus uz pašu iniciētu turpmāku sabiedrisko darbību un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Galvenie darbības virzieni:

Plānots īstenot daudzveidīgas, bet savstarpēji saistītas aktivitātes:

  1. “Skola māca” – nodarbības dažāda vecuma bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem: “Mazā zinātņu skola” no 6 līdz 14 gadus veciem novada bērniem, priekšstatu veidošana par tēmu “Daba un tehnika” – elektrība, fizikāli lielumi, dzīvības procesi un augi, Beverīnas novada ūdeņi, dabas parādības. Izdzīvošanas spēle jauniešiem kopā ar zemessardzi un biedrību “Brenguļu jauniešu dome”. Labas saimniekošanas prasmju nodarbības dažādu paaudžu pārstāvjiem. “Stilīgs un stiprs” – nodarbību bloks, kurā jaunieši, kā arī citi interesenti tiek iepazīstināti ar dažādu mūsdienīgu prasmju pamatiem (pašaizsardzība, ielu vingrošana, skaistumkopšana, improvizācija, debatēšanas prasmes, velosipēda vadītāja apliecības iegūšana). Fotografēšanas nodarbības “Ķer mirkli”;
  2.  “Skola rada” – katrā skolā tiek organizēti bērnu un vecāku radošās kopdarbības pasākumi – teātra uzvedums, roku leļļu darbnīca un teātra uzvedums, krēslu apgleznošanas darbnīca, īpašo uzdevumu fotografēšana, u.c.;
  3. “Skola ielūdz” – jauniešu, pieaugušo un senioru kopīgi tematiskie vakari – par dzīvi, darbu, hobijiem un īpašām prasmēm;
  4. “Skola palīdz” – nometne sociālā riska bērniem;
  5. “Skola paver iespēju durvis” – sadarbojoties vairākiem projekta partneriem tiek īstenots sociālās uzņēmējdarbības pilotprojekts, kurā novada iedzīvotājiem tiek radīta iespēja gūt ienākumus;
  6. “Skola uzrunā” – kopienas iedzīvotāju izglītošana par brīvprātīgā darba iespējām un iesaistīšanos nevalstisko organizāciju darbībā;
  7. “Skola informē” – publicitātes un reprezentācijas pasākumi.

Nodrošināt atbalstu jaunajām māmiņām Beverīnas novadā, izveidojot mobilo mātes un bērna aktivitāšu centru, izveidojot māmiņu atbalstu grupu katrā Beverīnas novada pagastā, iegādājoties attīstošas spēles un rotaļlietas atbilstoši agrīnajam bērnu vecumam, kā arī nodrošināt regulāru nodarbību norisi māmiņām kopā ar bērniem.

Iekārtot telpu – veikaliņu, kurā ir iespēja apskatīt, pasūtīt vai iegādāties vietējo amatnieku darinājumus, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju mazo uzņēmējdarbību. Ar savu darbību biedrība palīdzētu ne tikai vietējiem amatniekiem, pārdodot viņu saražoto, bet arī sev gūtu nelielu peļņu, ko izmantot savas darbības nodrošināšanai un jaunu projektu īstenošanai. Šī telpa vienlaikus kalpotu arī kā biedrības birojs, kurā informāciju par biedrības aktivitātēm varēs iegūt tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar skolu vai interneta vidi.

Veicināt pilsoniskās aktivitātes veidošanos kopienā, iepazīstinot novada iedzīvotājus un NVO ar pilsoniskās līdzdalības formām un iespējām un noskaidrojot viņu viedokli vairākos ar sabiedrisko aktivitāti saistītos jautājumos, veicot intervijas un to apkopojumu publicējot novada laikrakstā. Sagatavot un novadīt semināru novada nevalstiskajām organizācijām par pilsoniskās līdzdalības un sabiedrības viedokļa noskaidrošanas formām, turpinot novada NVO pārstāvju ikgadējo tikšanos.

Kontakti: linda@eglitis.lv

Tirzas pamatskola kā daudzfunkcionāls izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pastāvēs, kas pārvērtīsies (2009-2010), Iespējas visiem (2012-2013), Jaunas uzņēmējdarbības izveidošana lauku tūrisma jomā Tirzas pagasta “ Kalnārēs” (2013), Es un mani kaimiņi (2013), Veikborda trases izveide Tirzas pagasta „Kalnārēs” (2013).

Mērķis: Izveidot skolu par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta centru, kurā tiks nodrošināta daudzpusīgu, ilgtspējīgu izglītības pakalpojumu pieejamība, veicinot privātās publiskās partnerības attīstību, iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Ir nostiprināti un attīstīti inovatīvi risinājumi mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām, izmantojot novada un vietējās kopienas resursus un veicinot partnerību.

Tirzas pamatskolā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un pašvaldību ir izveidots plašs piedāvājums kopienai, attīstot tās intelektuālu un fizisku resursu attīstību, izveidojot daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru. Ir pilnveidots profesionālās ievirzes un interešu programmu piedāvājums un īstenotas jaunas interešu programmas. Tike organizēti izglītojošie semināri un darbnīcas, līderības un pilsoniskās līdzdalības skola, dzīvesprieka skola aktīva dzīvesveida iespēju paplašināšanai un pasākumi tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai

Skolā ir ieviesta uzņēmējdarbības pamatu apguves izglītības programma, dodot iespēju skolēniem apgūt praktisku biznesa izglītības programmu, nodibināt skolēnu mācību firmu un realizēt savas biznesa idejas, kā arī īstenots pasākums karjeras izvēles ievirzei uzņēmējdarbībā un nodarbinātības iespējām laukos. Ir veidots priekšstats par amatniecību un lietišķo mākslu kā uzņēmējdarbības formām, to attīstības iespējām un tika dota apgūt pirmās iemaņas metālapstrādē un rotu kalšanā, rokdarbos, kokapstrādē.

Piemājas saimniecībā “Kalnāres” izveidotas kabeļveikborda un ūdensbumbas atrakcijas, paplašinot tūristiem pieejamo pakalpojumu klāstu, kas ir unikāls pakalpojums novada mērogā un paplašina uzņēmējdarbības izmantošanu tūrismā.

Izveidota „Mazulīšu skola” – rotaļu grupa bērniem, kas neapmeklē pirmsskoliņu, uzlabojot kvalitatīvas mācīšanās un attīstības iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām. Notikušas ģimeņu mācības un neformālās nodarbības, kā arī radošās darbnīcas pirmsskolas vecuma un jaunākā skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm vasaras periodā.

Notikuši pagalma svētki dažādos pagasta ciemos un divas ekskursijas pa tuvējo apkārtni, īstenojot aktivitātes iespējami tuvu dzīves vietai un uzrunājot cilvēkus personiski, dodot iespēju labāk iepazīt līdzcilvēkus, savu pagastu un Gulbenes novadu.

 Partneri: biedrība „KāpNes”

Kontakti: svetlanaziepniece@inbox.lv