Mēneša arhīvs: April, 2010

Lapa 4 no 7

Daudzfunkcionālais centrs Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) Grāveru pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Mainīties pašiem! (2009-2010), Turpini mainīties! (2012-2013), Informācijas stendu izgatavošana un uzstādīšana Grāveru pagastā (2013).

Mērķis: Veicināt iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos kopienas attīstībā, veidot stabilas partnerības starp pašvaldību, izglītības un kultūras iestādēm, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvas grupām projekta darbību ilgtspējas nodrošināšanai, kā arī sekmēt inovatīvus risinājumus mūžizglītībā, nodarbinātības un sociālajā jomā Aglonas novadā, turpinot skolas kā daudzfunkcionālas kopienas centra sabiedrisku attīstību Grāveru ciemā.

Galvenie darbības virzieni:

Centram ir raksturīgas daudzpusīgas aktivitātes – apmācības dalībniekiem sabiedrību izglītojošos pasākumos (datorkursos, angļu valodā un uzņēmējdarbībā), interešu izglītības – amatnieku darbnīcas, deju un teātra nodarbības, vasaras dienas nometne bērniem no sociālā riska ģimenēm, organizēta jauniešu darbošanās vācot un noformējot materiālus par pagasta un skolas vēsturi un muzeja izveidošana.

Izveidoti un uzstādīti  trīs informācijas stendi no koka materiāla ar nelielu jumtiņu, soliņi un miskastes visā pagasta teritorijā. Kopā ar brīvprātīgajiem noorganizēta talka, kuras laikā tika sakopts  ciems.

 Partneri: biedrība „Mēs Grāveriem”

Kontakti: 1108ip@inbox.lv

Tālākizglītības centra un interešu izglītības centra izveide (27)

Mērķauditorija: Jaunāko klašu skolēni, kuri lietderīgi varēs pavadīt brīvo laiku, apmierināti bērnu vecāki, kuru bērni būs pieskatīti pēc mācību stundām, vecāko klašu skolēni un jaunieši.

Mērķis: Radīt mācību, atpūtas un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas, veidojot intereses un iespējas lauku jauniešu tālākizglītībai novadā.

Aktivitātes:

Tālākizglītības un interešu izglītības centra izveide, kurā būs organizētas 1.- 4. klases skolēnu un bērnu grupas, kuri tiks atstāti uz dažām stundām pieskatīšanai, kā arī iemaņu tehniskajā jaunradē, veidošanai.

Skolēnu un jauniešu grupas izveide, kokapstrādes apmācībai viņu iespēju robežās.

Veidota mācību firma, kuras darbībā iesaistīti jaunieši no 16 gadu vecuma ar mērķi apmācīt tos rīkoties ar kokapstrādes instrumentiem, izgatavot koka rotaļlietas un citus izstrādājumus un realizēt tos.

Jauniešiem dota iespēja apgūt zeļļa mācekļa iemaņas un rast iespējas turpināt kārtot pārbaudes darbus diploma iegūšanai.

Rezultāts: Iegūtās materiālās vērtības tiks izmantotas arī turpmāk, apmācot jauniešus, dodot tiem iespēju meklēt darbu pie uzņēmējiem, kas saistīti ar kokapstrādi un radot tajos interesi veidot savus uzņēmumus.

Siguldas novada vidusskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru

Mērķauditorija: Projekta tiešie ieguvēji ir Siguldas novada vidusskolas audzēkņi, kuriem tiks sniegta iespēja apgūt jaunas, izglītojošas programmas, risināt sociālās problēmas kopumā veicinot sociāli izglītotas sabiedrības veidošanos. Projekta netiešie ieguvēji ir visi Siguldas novada iedzīvotāji (bērni, jaunieši un viņu vecāki, uzņēmēji, pedagogi u.c.).

Mērķis: Veicināt Siguldas novada vidusskolas pārveidi par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centru.

Aktivitātes:

Komunikācijas pamata prasmju veicināšana uzņēmējdarbībā;

Siguldas novada kultūras mantojuma un tūrisma attīstības perspektīvu apzināšana;

Dabas procesu izzināšana Gaujas Nacionālajā parkā;

Mājsaimniecības budžeta veidošanas principu izzināšana;

Komercdarbības pamatu apgūšana;

Praktiski sociālpsiholoģiskie treniņi;

Audzināšanas stundas skolās;

Laika racionālas plānošanas pamati;

Ģimenes psiholoģisko aspektu izzināšana;

Lekciju kurss interesentiem, kam ir interese par sevis sakārtošanas virzienu caur mūziku un mākslu, kā arī speciāla mākslu programma bērniem ar īpašām vajadzībām.

Rezultāts: Atbalstīti Siguldas novada iedzīvotāji, it sevišķi bērni un jaunieši, viņu vecāki ar ģimeņu izglītības un sociālās vajadzību programmām/nodarbībām, kā arī sekmēti inovatīvi risinājumi izglītības, nodarbinātības un sociālās aktivitātes veicināšanai saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām.

 

Salas pamatskola- izglītības, kultūras un sabiedriskais centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Salas pamatskola – kultūras, sabiedriskais un izdzīvošanas centrs krīzes laikos (2009-2010), Salas pamatskola – izglītība mazam un lielam, kultūras, sociālais, garīgais centrs kopienā (2012-2013), Smelteru lūgšanu nama un apkārtnes labiekārtošana (2013).

Mērķis: Saglabāt Salas pamatskolu kā izglītības, kultūras un sociālo centru mazam un lielam, kultūras, sociālo un garīgo centru kopienas iedzīvotājiem.

Galvenie darbības virzieni:

Veidot skolu, kā mūžizglītības bāzi pieaugušajiem – iespēja turpināt un padziļināti apgūt datorprasmes pieaugušajiem. Turpināt iesākto darbu ar bērniem un visiem apkārtnes iedzīvotājiem un rast jaunus resursus talantu attīstībā. Dot iespēju apgūt jaunas prasmes, iemaņas. Nodrošinātas nepieciešamās pirmsskolas no 1,5gadiem līdz skolas vecuma bērniem izglītības iespējas un telpu aprīkojums, kadru nodrošinājums, lai vecāki var atstāt uz dienu bērnu jau sākot no 1,5 gadu vecuma. Par tradīciju kļuvušas ģimeņu 3 dienu nometnes talantīgiem bērniem un daudzbērnu ģimenēm. Uzlabojies individuāls darbs ar talantīgiem bērniem, sadarbība ar bērnu ģimenēm un paaudžu mantojuma nodošana, saglabāšana.

Internāta bērnu izglītošana, datoru iegāde, spēļu istabas aprīkojums, attīstošās spēles. Iegādāti velosipēdi, lai internāta bērni, kā arī skolas brīvprātīgie, kopā ar internāta audzinātāju, citiem interesentiem, varētu organizēt apkārtējās vides izglītojošus braucienus, piedalītos tālākās talkās, palīdzēt vientuļiem pensionāriem ikdienas darbos, kā arī no veikala atvest dzīvei nepieciešamos produktus, kā arī piegādāt presi.

Brīvā laika saturīga pavadīšana iespējama vairākās vietās – izveidotajā ar dēļu grīdas segumu basketbola laukumā, futbola laukumā, atpūtas vietā pie āra kamīna, ābeļdārzā, atpūtas un rotaļu laukumā, kā arī nepabeigtajā, pielāgotajā ēkā sporta nodarbībām.

Vides sakopšanai un sava novada izaugsmei tiks rīkotas kopējās talkas. Darbosies darbnīca kārklu klūdziņu pielietojumam lauku sētā, to visu varēs iegādāties Ziemassvētku tirdziņos, Lieldienās, un pavasarī, tirgū Mārtiņos un citos svētkos. Izremontēts lūgšanu nams, apzaļumots ciemata centrs, izveidota ērta tualete kopienas iedzīvotāju labklājībai.

Darbojas folkloras ansamblis „Bindari” un nodibinātais vokālais ansamblis „Smelteru maganeņis”. Intensīvāk notiek vokālā ansambļa mēģinājumi, koncerti, uzstāšanās, tika organizētas koncertturnejas, apsveikumu koncerti „Vienīgi Jums no mums”.

Muzeja telpu un mēbeļu iegāde, arī muzeja eksponātu vākšana un eksponātu krājuma veidošana.

Partneri: Sabiedriskā organizācija „Smelteriešu cimdiņš”

Kontakti: salaspsk@pvg.edu.lv

Izglītības centrs personības intelektuālai, sociālai un kulturālai attīstībai Drustu pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Drustu pamatskolas izveide par izglītības centru personības intelektuālai, sociālai un kulturālai attīstībai (2009.-2010.), Drustu pamatskola – pārmaiņu dzinējspēks (2012-2013), Pasākums Raunas novada iedzīvotājiem (2013).

Mērķis: Atbalstīt un paplašināt Drustu pamatskolas kā daudzfunkcionāla kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra darbību, kas nodrošina iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicina uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Nodrošināt kvalitatīvu un daudzpusīgu izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem ārpusstundu laikā. Samazināt atšķirību lauku un pilsētas piedāvātajās izglītības, kultūras un sociālās jomas iespējās.

Centrs bērniem un vecākiem no audžuģimenēm un sociālā riska grupas ģimenēm (skolā mācas 30% bērnu no audžuģimenēm); angļu valodas nodarbības pieaugušajiem; jaunā kvalitātē nodrošināta informāciju tehnoloģiju (IT ) apguve gan iesācējiem, gan iedzīvotājiem, kuri ikdienā strādā ar datoru; pēcpusdienas skoliņa „Latviskā dzīvesziņa Drustu pagastā” – tradīcijas, kultūtvēsturiskā mantojuma saglabāšana – neapzinoties savu vēsturi, pagātni, nav nākotnes; rokdarbu klubiņš (darba materiāls – papīrs); radošās darbnīcas, kuru laikā iedzīvotājiem dota iespēja strādāt kopā ar vietējiem uzņēmējiem, apgūt jaunas prasmes sava stila un dzīves vides izveidošanai; nodarbības muzicēšanā pirmskolas vecuma bērniem (aktivitāte notiek sestdienās, dodot vecākiem pāris stundu atslodzi); „Dabas labaratorija” – skolēnu vides apziņas veidošana, piedāvājot visplašākās zināšanas, eksperimentu iespējas; veselīga/sportiska dzīves vide un aktīvs brīvais laiks sportojot.

Organizēt plašu pasākumu vietējiem iedzīvotājiem ar pieaicinātiem viesiem un ekspertiem. Informēt sabiedrību par audžuģimeņu kustību un likumdošanu Latvijā. Paplašināt audžuģimeņu loku un stiprināt audžuģimeņu kustību. Celt vietējo iedzīvotāju pašapziņu un  ticību saviem spēkiem. Ar šī pasākuma palīdzību stiprināt sadarbību starp dažādu sociālo slāņu iedzīvotājiem. Iepazīstoties ar atsevišķu audžuģimeņu pieredzi un veiksmes stāstiem, ieinteresēt sabiedrību šī aktuālā jautājuma risināšanā, atbalsta sniegšanā, līdzcilvēku stiprināšanā.

 Kontakti: svari30@inbox.lv

Savā vidē, saviem cilvēkiem un sev

Mērķauditorija: Riebiņu vidusskolas skolas saime – skolēni, viņu ģimenes locekļi un vecāki, pedagogi, tehniskais personāls, skolas absolventi, Riebiņu pagasta jaunieši, pensionētie skolotāji, vientuļie pensionāri, maznodrošinātās ģimenes Riebiņu teritoriālajā pārvaldē, kaimiņu – Preiļu novada ieinteresētās mērķgrupas.

Mērķis: Turpināt Riebiņu novada Riebiņu vidusskolas kvalitatīvu uzlabošanu par daudzfunkciju centru, radot priekšnosacījumus izglītotu cilvēku izaugsmei, uzņēmības, patstāvības, atbildības un gatavības mācīties mūža garumā veidošanai Riebiņu novadā, tādējādi sekmējot lauku dzīves telpas kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā.

Aktivitātes: Realizējot projektu, tiks iegādāts un uzstādīts kvalitatīvs aprīkojums, tiks sniegta iespēja lauku cilvēkiem, novada iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās dzīvē. Daudzfunkciju centrs apstiprinās savu darbību 10 radošajās studijās un darbnīcās – sporta un fizisku aktivitāšu cents, autoskola, “Pārvērtības sirdīs un mājās”, folkloras skola, digitālo iespēju pasaule, veselības istaba, vides centrs, valodu draugu klubs, radošais centrs „Padoms”, darbnīca bērniem un jauniešiem „Lai notiek!”

Rezultāts: Pilnveidot savas zināšanas un iemaņas, gūstot jaunu prasmju apgūšanu, radīs iespēju pašiem bērniem un jauniešiem piedalīties jaukas, patīkamas vides veidošanā, dot iespēju apgūtās zināšanas izmanot praktiskajā dzīvē. Tiks sniegta iespēja lauku cilvēkiem, novada iedzīvotājiem apgūt jaunas zināšanas un pielietot tās dzīvē, jauniešiem lietderīgi un patīkami atpūsties, sekmēs iespēju iedzīvotāju un speciālistu savstarpējā iesaistīšanā veselīga un saturīga dzīvesveida popularizēšanā.

Rugāju novada vidusskola kā daudzfunkcionāls kopienas centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Skola kā patvērums un daudzveidīgas izglītības centrs Rugāju novada iedzīvotājiem (2009-2010), Mūsdienīga skola Rugāju novadā izaugsmei un konkurētspējai (2012-2013), Labo garšu un sajūtu studija Rūķīšu ciemā (2013), Kā sadzīvot ar upi (2013), Katrs bērns – mūziķis! (2013).

Mērķis: Izveidot un paplašināt Rugāju novada vidusskolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību, radot jaunas zināšanu un prasmju apguves iespējas iedzīvotājiem, tādējādi sekmējot inovatīvus risinājumus mūžizglītības, nodarbinātības un sociālajā jomā novadā, izmantojot vietējos resursus.

Galvenie darbības virzieni:

Karjeras izvēles pasākumu komplekss  „Just do it – Izvēlies dzīvi!” skolu jaunatnei – elektroniska profesiju kataloga izveidošana un 5 mācību braucieni „pielaikojot” profesijas.

6  tematiskie apmācību semināri novada iedzīvotājiem savu un vietējas kopienas iekšējo resursu apzināšanai kā „Personības un karjeras attīstības programmu”.

Novada iedzīvotāju rokdarbu, amatu un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošana 9 tematiskās darbnīcās, kā arī skolu kā attīstības un resursu centra materiālā pamata pilnveidošana.

Trīs gadatirgus Rugāju novadā – veicinot prasmju apmācību efektivitāti un iedzīvotāju pašorganizēšanos vietējiem novada risinājumiem.

Mazo projektu konkurss uzņēmējdarbības uzsākšanai ar pašvaldības līdzfinansējuma atbalstu.

350 novada iedzīvotāju iesaistīšanu  resursu centru darbībā, palīdzot apzināt un pielietot savus radošos resursus personīgās karjeras attīstībā un uzņēmējdarbības prasmju pilnveidošanā.

Kopienas ļaužu kopdarba (biedrībai sadarbojoties ar skolu, novada pašvaldību, vietējiem uzņēmējiem un sabiedrību) rezultātā labiekārtots Vārnienes upes krasts, izveidojot aktīvās atpūtas vietu, tādējādi veicināt skolēnu interesi par aktīvās atpūtas iespējām novada teritorijā. Uzstādīta spēle Tvisters pielāgota āra apstākļiem, šķēršļu josla, līdzsvara baļķis un līdzsvara tiltiņš.

Izveidot  pirmsskolas skolotāju darba komandu Orff muzikālās metodes „Mūzika bērniem” apgūšanai no Rugāju novada vidusskolas un Eglaines pamatskolas pirmsskolas skolotājiem, gūstot izpratni par metodes ieviešanu Rugājos, iegādāties ritma instrumentus bērniem, kā arī izveidot un iekārtot mobilo mūzikas studiju bērniem.

„Labo garšu un sajūtu studija Rūķīšu ciemā” ir lieliska iespēja iemācīt jaunas vai pilnveidot esošās jauniešu ēdienu gatavošanas iemaņas, turklāt atdzīvinot senās godu saimnieču receptes. Iegādāta cepeškrāsns un gatavošanai nepieciešamās palīgiekārtas (kūku veidnes, mikseris, blenderis u.c.). Turpmāk paredzētās darbības: smalkmaizīšu (bulciņu) cepšana un tirgošana skolēniem skolas teritorijā, dažādu konditorejas izstrādājumu tirgošana apkārtnes tirdziņos un viesu nama viesiem, izgatavošana uz pasūtījuma. Veicināta ekonomiskās aktivitātes novadā ar piemēriem par personīgo prasmju pielietojumu un uzņēmējdarbības uzsākšanu.

Partneri: Biedrība „Jaunatne lauku attīstībai”

Kontakti: marite.ornina@rugaji.lv

Sabiedriskie centri Jaunaucē, Šķēdē, Zaņā un Sātiņos

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pārmaiņu iespēja reorganizētajām skolām Saldus novadā (2009.-2010.), Sabiedrisko centru attīstības turpinājums Saldus novadā (2012.-2013.), Jaunauces pils – iedvesmas avots tūrismam un mājražošanai (2013), Pirmsskolas vecuma bērnu attīstībai  (2013.) un Rotaļu laukumam būt! (2013)

 

Mērķis: Ar inovatīvām metodēm veicināt vietējo iedzīvotāju mūžizglītību, sabiedrisko aktivitāti un dzīves kvalitāti, lai attīstītu reorganizētās Saldus novada skolas par daudzfunkcionāliem izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centriem.

Galvenie darbības virzieni:                        

Interešu un radošo darbnīcu nodarbības Zaņā, Šķēdēm Jaunaucē un Sātiņos dažādām interesēm: sporta nodarbības lieliem un maziem; drāmas nodarbības lieliem un maziem; „Pērlīšu un šūšanas darbi”; līnijdejas; amatniecība un rokdarbi; datorkursi; ģitārspēles nodarbības; radošā darbnīca „Animācija”; radošā darbnīca „Zīda apgleznošana”; radošā darbnīca „Veidošana”.

Izveidots pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu attīstošo rotaļlietu, spēļu un sporta inventāra Nomas punkts, kā arī tiek vadītas izglītojošas un praktiskas nodarbības vecākiem ar bērniem.

Labiekārtots bērnu rotaļu laukumu Saldus novada Šķēdē, labiekārtošanas procesā piedalījās skolas darbinieki un skolotāji, kā arī mazo bērnu vecāki un viņu ģimenes.

Izveidota pils suvenīru sērija, pilī izveidots tirdzniecības stends ar vietējiem identitātes produktiem – vīnu, amatnieku darinājumiem, pārtikas ražojumiem, pirtslietām, veicinot iedzīvotāju iesaistīšanos Saldus novada attīstībā, attīstot mazo uzņēmējdarbību un stiprinot partnerības starp pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām un vietējām iniciatīvas grupām.

Partneri: biedrības „Mēs – Jaunaucei”, „Mantinieki” un „Gaismas pusē”

Kontakti: laine.bluma@saldus.lv

Puzes pamatskolas amatniecības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2012. gada, īstenojot projektus: Darbīgais Pužiņš (2009.-2010.), Pužiņš atklāj jaunus darbus (2012.-2013.), Bez pagātnes nav nākotnes (2013) un Mazo rūķu skola (2013.).

 Mērķis: Remontēt un labiekārtot Amatniecības centra nodarbību telpas, vienlaicīgi  mācot praktiskās darba prasmes skolēniem un citiem pagasta iedzīvotājiem.

Veicināt Puzes pagasta 20.gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, iesaistot visu paaudžu pagasta iedzīvotājus, tā stiprinot piederības sajūtu savam pagastam, novadam, Latvijas Valstij.

Puzes pamatskolas pirmsskolas grupas “Rūķītis” telpās izveidot „Mazo rūķu skolu” bērniem vecumā no dzimšanas līdz 1,5 gadiem.

 

Galvenie darbības virzieni:

Izremontēt un labiekārtot Amatniecības centra 1.stāvu, lai nodrošinātu 72 Puzes pamatskolas skolēniem iespēju kvalitatīvi apgūt mājturības un tehnoloģiju mācību programmu.

Bagātināt ārpusstundu nodarbību klāstu ar praktiskām nodarbībām “Elektrība – strādā droši!”, “Krāsas, špaktele un otas, darbs mums tīri labi sokas!”, “Labāk trīsreiz nomēri, nekā darbu pārdari!” un “Mūsu rokās koks par skaistu lietu top!”, lai iegūtu jaunas zināšanas un veidotu dzīvē noderīgas prasmes, izmantojot papildināto materiālo bāzi.

Turpināt popularizēt senās tradīcijas un pilnveidojot interesi par senlatviešu daiļamatniecību, organizējot vienreizēju pieredzes apmaiņas braucienu, kurā gūt ieskatu neredzētajos arodos – kalējs, rotkalis un koktēlnieks.

Nodrošināt iespēju, izremontētās telpas un materiālo bāzi, izmantot visiem pagastā dzīvojošiem interesentiem, pilnveidojot vakarēšanas tradīcijas un radot iespēju apmainīties savstarpējā pieredzē. Skolēniem būs daudzpusīgas ārpusstundu nodarbības, izmantojot papildināto materiālo bāzi, tā veicinot vēlmi apgūt jaunas prasmes. Centra darbība tiks papildināta ar iespēju darboties dažāda vecuma vīriešiem, lai mainītos ar pieredzi, papildinātu zināšanas un pilnveidotu praktiskās iemaņas.

Izveidot „Mazo rūķu skolu” pašiem mazākajiem pirmsskolas vecuma bērniem, iekļaut to Puzes pamatskolas daudzfunkcionālajā mācību, audzināšanas un interešu izglītības darbībā, nodrošinot bērniem iespēju un pieejamību kvalitatīvas agrīnas attīstības un izglītības iegūšanai.

Veicināt Puzes pagasta 20.gs. pirmās puses lokālās vēstures apzināšanu, izpēti un izpratni par vēsturiskajiem notikumiem, aptaujājot 11 pagasta vecākos iedzīvotājus, sagatavojot 11 audioierakstus un sniegto liecību apkopošana, noformēšana uz 5 stendiem un  izstādīšana apskatei interesentiem, talkā sakopt piemiņas vietas  pagasta represētajiem iedzīvotājiem, 2 piemiņas un atmiņu pasākumi.

Partneri: „Puzes attīstības veicināšanas biedrība Niedre”

 Kontakti: soofy@inbox.lv

Nīcgales pamatskola kā daudzfunkcionāls attīstības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Nīcgales pagasta skolēns, skolotājs, iedzīvotājs ceļā uz pašpietiekamu, pašnodarbinātu personību (2009-2010), Nāc un dari – Tu to vari ! (2012-2013), Veselīga dzīvesveida popularizēšana Nīcgales kopienā (2013).

Mērķis: atbalstot un paplašinot skolas kā daudzfunkcionāla kopienas centra darbību, sekmēt iespēju bērniem, skolēniem, jauniešiem, vecākiem papildināt zināšanas mūžizglītības motivācijai, saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām, izmantojot vietējās kopienas resursus.

Galvenie darbības virzieni:

Veicināt skolēnu un Nīcgales pagasta iedzīvotāju prasmju un iemaņu pilnveidi, organizējot viņiem dažādu jomu seminārus un nodarbības – svešvalodas kursus, logopēda un psihologa konsultācijas, nodarbības moderno tehnoloģiju apgūšanā, kokapstrādē un dažādos mākslas veidos, jauno pavāru nodarbības, atpūtas nodarbību organizēšana.

Veidot stabilas partnerības starp Daugavpils novada pašvaldībām, Nīcgales pamatskolu, Nīcgales pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”, Nīcgales pagasta Tautas bibliotēku un biedrību “Cinītis”, veicinot integrētas sabiedrības veidošanos  un  nodrošinot sadarbību starp dažādām sociālajām grupām,  ar aktivitātēm veicinot iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un iesaistīšanos Nīcgales kopienas attīstībā, kā arī paaugtinot viņu pašapziņas līmeni un aktīvo dzīves pozīciju.

Atbalstīt dzīves vides uzlabošanu jaunajām ģimenēm ar bērniem un senioriem, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam, piedāvājot mācības un brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Īstenots iedzīvotāju lēmums Nīcgales pagasta kopsapulcē par nepieciešamību atjaunot un pilnveidot atpūtas laukumu Nīcgales centrā, strādājot kopā dažādu paaudžu iedzīvotājiem, izstrādāts pamatskolas teritorijas labiekārtošanas plāns, pilnveidots atpūtas laukums, lai iedzīvotāji varētu atpūsties kopā un varētu piedalīties gan ar savām idejām, gan palīdzību.

 Partneri: biedrība „Cinītis”

Kontakti: nicgalespsk@inbox.lv