Mēneša arhīvs: April, 2010

Lapa 3 no 7

Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Druvienas pamatskola kā izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs (1009.-2010.), Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centrs (2012.-2013.), Kopā mēs varam un darām!  (2013.), Atbalsts bērnu attīstībai un izglītībai – ieguldījums kopienas nākotnei (2013),  Druvienas pamatskola – radošas un latviskajā kultūrā saskaņotas sabiedrības attīstības centrs (2013.).

Mērķis: Sekmēt Druvienas pamatskolas izveidi par radošas un latviskajā kultūrā sakņotas sabiedrības attīstības centru Gulbenes novadā, sekmējot arī pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu attīstību un izglītību, nodrošinot atbilstošu materiālo bāzi un vecāku apmācību, un jauniešu līdzdalību un aktivitāti pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Galvenie darbības virzieni:

Vietējiem iedzīvotājiem iespēja apmeklēt izglītojoša un praktiska rakstura seminārus, kursus, nodarbības, lai sekmētu viņu pašnodarbinātības iespējas, bet reizi mēnesī Druvienas pamatskolas telpās ikvienam interesentam iespēja piedalīties dažādu amatu prasmju apguve pēc iepriekš saskaņota plāna, reizi nedēļā skolas darbnīcā organizēt tradicionālo un netradicionālo mūzikas instrumentu izgatavošanas darbnīcu.

Organizēt mākslas un latviskās dzīvesziņas, tradicionālās kultūras vasaras nometnes un radošās dienas bērniem, jauniešiem, ģimenēm. Izstrādāt latviskās dzīvesziņas apguves programma un to realizēt pirmsskolā un pamatskolā klases stundu un ārpusklases pasākumu ietvaros. Vietējā kopienā organizēt tradicionālo latviešu svētku svinēšanu: Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas, Līgo, Miķeļi, Mārtiņi.

Izstrādāt praktiskās muzicēšanas programmu pirmsskolai un pamatskolai, realizēt to kā vienu papildus fakultatīvo stundu nedēļā katrai klasei un pirmsskolas grupai. Uzkrāt pieredzi par tradicionālās kultūras, amatu prasmju, latviskās dzīvesziņas integrēšanu pirmsskolas vispārējās pamatizglītības programmu ietvaros, uzsākt vienotas programmas izstrādi. Programmas izstrādē uzsākt sadarbību ar biedrības „Kustība par latvisku kultūru izglītībā” vadītāju Solvitu Lodiņuun Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas lektori, folkloras kopas «Grodi» dalībnieci Guntu Siliņu-Jasjukeviču.

Druvienas pamatskolas kokapstrādes darbnīcā tiek izgatavotas tautiskās kokles. Lielākoties tas notiek vasaras nometnes “Kokļu darbnīca” ietvaros. Taču atsevišķos gadījumos kokles meistars izgatavo pēc individuāla pasūtījuma. – Tā pamazām veidosies par uzņēmējdarbības nozari ne tikai Druvienā un Gulbenes novadā, bet arī Vidzemes reģionā. Tas sekmēs Druvienas tēla veidošanos un atpazīstamību. Interesanti, ka pagājušās vasaras Kokļu darbnīcas dalībnieki Druvienas pamatskolu nodēvēja par “Kokļu lielciemu”.

Noorganizēts Druvienas pagasta jauniešu forums, kurā tika izzināti viedokļi par nepieciešamajām aktivitātēm Druvienā un rasti risinājumi to pilnveidošanai un attīstībai, attīstīta ilgtermiņa sadarbība ar Druvienas pamatskolu un pagasta pārvaldi, kā arī kultūras namu, kā arī sakārtots Druvienas pamatskolas pagrabs un tā apkārtne, kas kalpos kā pamats radošo aktivitāšu centra izveidei.

Izveidota Jauno vecāku skola un nodrošināta tās darbība, piesaistot kvalificētus speciālistus, kā arī iegādātas attīstošās un izglītojošās spēles pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem, automātiskā veļas mazgājamā mašīna maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu atbalstam.

Partneri: Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki”

 Kontakti: druviena@gulbene.lv

Vārkavas pamatskola – skola mazam un lielam

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Skola mazam un lielam (2009-2010), Skola mazam un lielam (2012-2013), Mans  ciems – mana paliekošā dzirksts (2013), Vinnija Pūka nodarbības vasarā (2013).

Mērķis: Radīt ilgtspējīgu un daudzveidīgu sabiedrisko centru, kurā pašvaldības iedzīvotāji vispusīgi attīstītos un darbotos, nodrošināt pastāvēšanu paplašinot darbības un iesaistot lielāku sabiedrības daļu.

Galvenie darbības virzieni:

Jauniešu studijas izveidošana, kurā jau uz esošās datoru un programmatūras bāzes tiek veidoti scenāriji kultūras un citu pasākumu organizēšanai, reklāmai (pasākumu scenāriji, afišu izveidošana, reklāmas internetā izvietošana) un arī gala produkta (gatava pasākuma) organizēšana un piedāvāšana citiem. Projekta ietvaros tika iegādāti arī pasākumu rekvizīti parūkas, maskas, tērpi pasākumu organizēšanai. Daļa tērpu tiek izgatavota uz vietas projekta ietvaros izveidotajā darbnīcā, kā arī izveidojot citas darbnīcas, kurās iespējams izgatavot gan skatuves rekvizītus, gan citus priekšmetus pasākumu organizēšanai. Šīs studijas izveidošanai un darbu veikšanai īpaši piesaistīti invalīdus ar kustību traucējumiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos.

Praktisko apmācību darbnīca, kuras ietvaros tika organizētas apmācības, kurās konsultants ar teorētiskām un praktiskām ievirzēm demonstrēja kā sagatavot gan konservus ziemai, gan kā vārīt ievārījumus, dažādus ēdienus, kā vākt augu tējas un citas ikdienā laukos dabūjamas izmantojamas lietas (sēņošana, ogošana, mazdārziņu apstrādāšana).

Attīstības centra „Kastanītis” izveidošana pirmsskolas vecuma bērniem, kurā tiek piedāvātas nodarbības, kas nav iekļautas apstiprinātajās izglītības programmās: papildus mūzikas nodarbības (muzikālo, talantīgo bērnu sagatavošana dažādiem konkursiem) un koriģējošas vingrošanas nodarbības. Pirmsskolas bērniem tiek organizētas angļu valodas apmācības nodarbības.

Ierīkots datoru apmācības un konsultāciju centrs, kurā pašvaldības iedzīvotāji var apgūt datorprasmes, iekārtota folkloras mūzikas instrumentu apmācības darbnīca, kurā var apgūt sitamo, pūšamo un stīgu instrumentu pielietošanas prasmes, kā arī aprīkota telpa dažādām mācībām, konsultācijām, semināriem, lekcijām.

Vārkavas pagasta iedzīvotāji iesaistīti sava ciema kultūrvēstures un tradīciju izpētē, dokumentēšanā un to nodošanā nākamajām paaudzēm.  Uzstādītas   kultūrvēstures objektu norādes un aktīvāko  ciematu nosaukumu zīmes, savākti vēstures un folkloras materiāli, kuri apkopoti ciemu bukletiņos un informācija ir iesniegta Vārkavas novadpētniecības muzejā.

Vinnija Pūka nodarbībās pirmsskolas un skolas vecuma bērniem vasarā tika organizētas veidošanas, pasaku iestudēšanas, ēst gatavošanas, sportošanas, rotaļu, apkārtējās dabas izzināšanas un dārzkopības nodarbības. Tika piesaistīti bērnu vecākus, vecvecāki, sociālā riska ģimenes, jaunieši, studenti, pedagogi, skolas darbinieki, logopēds, psihologs, kas ar bērniem darbojās pēc brīvprātīgā darba principiem.

 Partneri: biedrība „Pūces māja”

Kontakti:  varkavaspsk@pvg.edu.lv

Sikšņu pamatskola – izglītība visām paaudzēm

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Sikšņu pamatskola-izglītība visām paaudzēm (2009-2010), Sikšņu pamatskola-izglītība visām paaudzēm II (2012-2013), Nometnes „Gribu un varu dzīvot zaļi!” (2013), Forums „Skola kā kopienas centrs” (2013).

Mērķis: Izveidot un attīstīt un pilnveidot Sikšņu pamatskolu kā vietējās sabiedrības izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, paplašinot darbības sfēras atbilstoši kopienas vajadzībām.

 Galvenie darbības virzieni:

Nodrošināt pirmsskolas vecuma bērniem iespēju darboties drošā, estētiskā vidē, pieaugušo uzraudzībā. Veikts pirmsskolas vecuma bērnu nodarbību telpu kosmētiskais remonts, darbībai vasaras periodā izveidota bērnu rotaļu grupa, dodot iespēju vasarā vecākiem, kuri strādā, vai kuriem ir nepieciešamība uz dažām stundām atstāt drošībā savu pirmsskolas vai sākumskolas vecuma bērnu. Notikušas ritmikas un dziesmu nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem – vairojot bērnu fiziskās aktivitātes, ritma izjūtu, uzlabojot stāju, veselību.

Radīt  uz sabiedrības vajadzībām balstītu mūžizglītības piedāvājumu: Web lapu (blogu, forumu utt.) veidošana, foto un video apstrāde ar datoru, mūzikas apstrāde ar datoru, „Aklais raksts”, biznesa iespējas interneta vidē, mazā biznesa uzsākšana, biznesa idejas attīstīšana, angļu valoda, datorkursi, floristika, rokdarbi, pērļošana, kokapstrāde un projektu vadības kursi.

Dot iespēju bērniem apgūt jaunas prasmes un iemaņas, mācīties sadzīvot ar citiem bērniem, esot diennakts nometnē, gūt jaunu pieredzi. Nedēļu garu nometņu organizēšana skolēnu brīvdienās bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem, izmantojot Sikšņu pamatskolas nepieciešamos telpu, teritorijas un cilvēkresursus.

Palielināt iespēju bērniem un jauniešiem saturīgi un organizēti pavadīt brīvo laiku, izmantojot skolas infrastruktūru.

Stiprināt Virešu pagasta ģimenes, organizējot Ģimeņu dienu, Māmiņu skolu, dodot iespēju māmiņām gan iemeslu iznākt no mājas, gūt jaunas zināšanas, iespēju savstarpēji komunicēt. Ģimenes dienā vecāki var  pavērot savu bērnu mācību darbu, veidotos darbus, kad ir iespēja gūt jaunas zināšanas par bērnu audzināšanu, kopīgi pavadīt laiku ar bērniem radošās nodarbēs, kopīgi svinēt svētkus.

Notikušas diskusijas par tēmu „Skola kā kopienas centrs”, dalot iedzīvotājus nelielas grupās, apkopojot foruma rezultātus, ir izstrādāts Sikšņu pamatskolas kā pārmaiņu skolas attīstības plāns 2014.-2019.gadam, kas balstās uz kopienas vajadzībām.

 Partneri: biedrība „Pagasta attīstības grupa „Vireši””

Kontakti: unre@inbox.lv

Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra izveide (2009-2010), Vēl viens pakāpiens Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbībā (2012-2013), Rotaļu laukuma labiekārtošana Malienā (2013), Rokdarbu darbnīcas izveide Malienas pamatskolā (2013), Kvalitatīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem (2013).

Mērķis: veicināt vietējās kopienas dzīves kvalitātes uzlabošanu, paplašinot Malienas Bērnu un Ģimenes atbalsta centra darbību

Galvenie darbības virzieni:

Ir paplašinātas pieaugušo, jauniešu un bērnu izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespējas, iespējas saņemt sociālo atbalstu uz vietas pagastā. Aktivitātes vērstas uz sabiedrības līdzdalību vietējās kopienas labklājības nodrošināšanā. Skolas audzēkņi, vietējie uzņēmēji un pagasta iedzīvotāji piedalījušies labdarības pasākumos – snieguši koncertus, realizējuši savus rokdarbus, piedalījušies talkās, atjaunojuši skolas sporta inventāru, labiekārtojuši skolas apkārtni un izgatavojuši skrituļošanas rampu. Norisinājusies vasaras diennakts nometne „Āra dzīves skola” bērniem.

Brīvā laika pavadīšanas istabās „Kabata” divas reizes mēnesī notiek tematiskas nodarbības, kuras pasniedz pieredzes bagāti pagasta cilvēki (rokdarbnieces, konditores un citu noderīgu amatu meistari), istabām iegādāta jauna materiāli tehniskā bāze (jaunas galda spēles, LEGO komplekts, novusa galds, latviešu autoru animācijas filmas). Nodarbību norisei iegādāti jauni mūzikas instrumenti un aprīkojums (sintezatora, 2 ģitāras,  apskaņošanas iekārta un 4 mikrofoni), aprīkots meiteņu mājturības kabinets (jauna plīts un tvaika nosūcējs, katlu komplekts).

Dzīves prasmju skolas izveide pieaugušajiem, bērniem un jauniešiem:

Pieaugušajiem – tālākizglītība dzīves prasmju apguvei un nodarbinātības sekmēšanai: ēst gatavošana – Racionālās mājsaimnieces šūšana un apģērba labošana, tradicionālie tekstildarbi, inovatīvie tekstildarbi (tapošana, zīda apgleznošana, dekupāža, Nuno filcēšana, Kanzaši ziedu veidošana), darbs ar koku (karotes, ogu lasāmmašīnas, ķeblīši), mazā uzņēmējdarbība- mājražošana, datorkursi „ Senioru minimums”, datorkursi ar priekšzināšanām, iespējas un prasme piedāvāt savu produktu internetvidē, nodarbību cikls – 6 tikšanās ar novada amatniekiem, mājražotājiem.

Bērniem un jauniešiem – nodarbību cikls  „Jaunais saimnieks un saimniece” (sēklas, dārza sēšana, ārstniecības augi, to audzēšana, dārzaugu kopšana, ražas novākšana, uzglabāšana, galda kultūra, galda klāšana, ēdiena gatavošana), imidža studija (personīgā higiēna un veselība, skaistumkopšanas pamati, tērpu kopšana, tērpu modelēšana un demonstrēšana), uzvedības kultūra, suvenīru darbnīca, karjeras izglītība – tikšanās ar 6 novada uzņēmējiem, amatniekiem, mājražotājiem, ekskursijas uz 2 novada saimniecībām un 2 uzņēmumiem.

Noticis pasākums „Darīsim kopā!” ģimenēm ar pirmsskolas vecuma bērniem, kā arī reizi nedēļā notikušas nodarbības – teātra māksla, fiziskās aktivitātes, tēlotājdarbības, runas māksla, rotaļas un dejas. Norisinājies arī bērnu koncerts „Mēs jau varam!” un nodarbības radīto darbu izstāde.

Projekta ietvaros izveidotā interneta mājas lapa ir pirmais solis, lai sabiedrību iepazīstinātu ar pašu iedzīvotāju radīto produkciju un savas iemaņas popularizētu ārpus pagasta teritorijas.

Kopīgiem spēkiem (skola, pirmsskolas izglītības iestāde, pagasta pārvalde, pagasta iedzīvotāji) labiekārtots un atjaunots pie skolas esošais sporta spēļu un rotaļu laukums, izveidojot vietu pagastā, kur visa ģimene varētu apvienot pastaigu brīvā dabā ar dažādu fizisku un garīgu prasmju izkopšanu (līdzsvara noturēšana, koncentrēšanās, veiklība u.c.).

Partneri: Nodibinājums „ Malienas skolas fonds”, biedrība „Mēs – Malienai”

Kontakti: skola.mal@aluksne.edu.lv

Murmastienes pamatskola kā daudzfunkcionālu kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Murmastiene – mūsu mājas (2009.-2010.), Murmastienei ir jābūt! (2012-2013), Murmastienes vizītkarte (2013), Murmastienes Ķiparu nams (2013).

Mērķis: Veicināt Murmastienes pamatskolas attīstību par daudzfunkcionālu kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, izmantojot vietējos cilvēkresursus, nodrošinot iedzīvotāju vajadzības un atbalstot uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Iesaistīt iedzīvotājus, it sevišķi ģimenes ar skolas vecuma bērniem un jauniešiem projekta līdzdalībā un kopienas attīstībā, stiprinot paaudžu sadarbības saiknes. Aktivitātē „Es lepojos” vākt un apkopot informāciju par savas ģimenes, dzimtas, radinieku, kaimiņu uzņēmējdarbību pagastā. Izveidot informatīvu pagasta teritorijas karte, kurā atspoguļota visa savāktā informācija. Projektu nedēļas laikā, mācību ekskursiju ciklā, bērni prezentē saviem skolas biedriem ievākto informāciju reāli uz vietas. Izveidots informatīvs stends par Martu Bārbali Murmastienes pamatskolā visiem interesentiem.

„Vecāku mazā universitāte” – vecākiem tiek organizētas tikšanās ar vieslektoriem par ģimenisko vērtību izkopšanu un saglabāšanas nozīmi, psihologa padomi bērnu un jauniešu un vecāku attiecību izpratnē, jauno vecāku izglītošana, tikšanās ar veselīga dzīvesveida speciālistiem. Tiek organizētas aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem: sporta dienas sakopšanas talkas, ekskursijas, kopīgu pasākumu apmeklēšana, vecāku radošās dienas.

„Pieredze un jaunas zināšanas ir mana bagātība!” – pirmsskolēniem nodrošinātas individuālās nodarbības-  valodas traucējumu novēršanā, pareizas runas izkopšanā; mūzikā; lasītprasmē un rakstītprasmē, sadzīves iemaņu apguvē un pilnveidē, tiek izgatavoti kvalitatīvi izdales materiāli rotaļnodarbībām, bērnu mūzikas instrumenti. Skolas vecuma bērniem peldēšanas nodarbības; interešu nodarbības angļu un itāļu valodas apguvē, interešu nodarbības dziedāšanā. Tiek organizētas izglītojošas tikšanās par drošu rīcību un veselīgu attiecību veidošanu.

Nodrošināta regulāra skolas bibliotēkas fonda pieejamība, bērni gatavo grāmatzīmes, tiek pilnveidota aktivitāte „Lasīšanas semināri”, sumināti čaklākie lasītāji, nodrošināts atalgojums skolas bibliotekārei.

„Paaudze paaudzei” – organizētas dažādu vecuma grupu, paaudžu aktivitātes/tikšanās, pēcpusdienas, radošās dienas/, kurās tiek apzināta pieredze un idejas: „Hobiji vakar, šodien”, „Brīvā laika iespējas vakar un šodien”, „Vitamīnu lādiņs pret ziemas nogurumu”, „Lēti,ātri un veselīgi”, „Mūsmājas aptieciņa”. Atstarotāju pagatavošanas akcija „Sargi sevi!”Murmastienes pagasta iedzīvotājiem, īpaši skolas vecuma un vecākās paaudzes cilvēkiem. Ciemošanās pie Varakļānu un Barkavas pansionātu iemītniekiem ar sagatavotu muzikāli radošu pārsteigumu Ziemassvētkos, Lieldienās, Veco laužu dienā.

Pagasta mazajiem pirmsskolēniem un viņu ciemiņiem, tiek izveidots jauns rotaļlaukums pirmskolas zaļajā zonā, kas ir pieejams visiem pagasta mazajiem bērniem. Iegādāts materiāltehniskais aprīkojums nodarbībām, mācību procesa nodrošinājumam, klases vakaru, ārpusstundu pasākumu kvalitatīvai sagatavošanai. Labiekārtota autobusa pietura Murmastienes centrā,  izvēloties labāko vietējo iedzīvotāju konkursa ideju pieteikumu jaunajam autobusa pieturas krāsojumam. Organizēta talka, kuras ietvaros saremontēts autobusa pieturas jumts, sakārtota zaļā zona, pārkrāsotas autobusa pieturas sienas.

Dienas nometnes bērniem, kopīgas aktivitātes bērniem un vecākiem, paredz bērnu atrašanos drošā vidē vasarā, nodarbībās bērni pilnveido savu dziedāt prasmi, dejotprasmi, radoši izpausties zīmēšanās, veidošanā. Izglītojoši pasākumi pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – kopienas cilvēku mērķtiecīga kopīga sanākšana, galvenais – iesaistīšanās savu bērnu pilnveidošanas procesā, kas mūsdienās ir viena no svarīgākajām mazā ķipara veidošanās izpausmēm. Izglītojošās aktivitātes bērnu vecākiem ļauj vecākus aicināt aizdomāties par bērnu prasmju un iemaņu veidošanas, attīstīšanas un  pilnveidošanas nozīmīgumu jau no dzimšanas brīža, ietvertas arī tikšanās ar psiholoģi, logopēdi, bērnu ārsti, kā arī piedāvāti pirmsskolas metodiskajā bāzē pieejamos materiāli par bērnu attīstības posmiem, īpatnībām, praktizējošu pedagogu  padomiem.

Partneri: Biedrība „Zemes bites”

Kontakti: editea75@inbox.lv

Kopā būšana (33)

Mērķauditorija: Bērni un pusaudži vecumā no 8 līdz 18 gadiem: Stelpes pamatskolas skolēni, Vecumnieku novada bērni un jaunieši, kas sadarbosies ar Stelpes pagastā izveidoto izglītības un kultūras centru. Iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 85 gadiem: Stelpes pagasta iedzīvotāji, kas tieši darbosies projekta aktivitātēs, Vecumnieku novada iedzīvotāji, kas sadarbosies ar Stelpes pagastā izveidoto izglītības un kultūras centru.

Mērķis: Izveidot Stelpes pamatskolu par laikmetīgu, pagasta sabiedrībai atvērtu izglītības un kultūras iestādi. Projekta uzdevumi ir: piedāvāt dažāda vecuma iedzīvotāju grupām saturīgi pavadīt brīvo laiku, aktivizēt kultūras dzīvi Stelpes pagastā, veicināt iedzīvotājos vēlmi socializēties un pašizglītoties.

Aktivitātes: Projekta ietvaros pagasta bērniem, jauniešiem, visiem iedzīvotājiem un interesentiem tiks piedāvāta iespēja darboties dažādos interešu pulciņos. Atjaunosim Stelpes pagasta kultūras tradīcijas, organizējot dramatisko teātri, tautas dejas, kori, veicināsim bērnu un vecāku kopā būšanu, darbojoties tēlotājmākslas studijā, ieinteresēsim pusaudžus sporta aktivitātēm, piedāvājot skeitošanas un skrituļošanas nodarbības, mācīsimies angļu sarunvalodu un datorzinības, motivēsim iedzīvotājus papildināt zināšanas skaistumkopšanā un popularizēsim veselīgu dzīvesveidu.

Rezultāti: Projekta īstenošanas rezultātā lielākais ieguvums būs apmācīti cilvēki, kas tos vairāk motivēs un dos lielāku pārliecību par savām prasmēm un spējām.

Iekļaujoša atbalsta sistēma (32)

Mērķauditorija:

Bērni ar dažāda veida invaliditāti, t.sk. prognozējamo, vispārējās saslimšanas, funkcionāliem traucējumiem, intelektuālās attīstības traucējumiem;

Bērni bez invaliditātes, bet kuriem būs nepieciešams atbalsts un palīdzība projekta ietvaros, un kuri būs tiešā labuma guvēji;

Vecāki, t.sk. bērnu invalīdu vecāki;

Skolotāji, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, sadarbības tīkla un atbalsta tīkla pārstāvji, Vaivaru pamatskolas pedagogi, kuri piedalīsies informatīvi izglītojošos pasākumos – semināros;

Vecāki, profesionāļi, bērni, citu pilsētu pārstāvji, kuri būs netieši iesaistīti rezultātu saņemšanā (konferencē, semināros, informatīvo materiālu saņēmēji).

Mērķis: Izveidot iekļaujošu sociālā atbalsta un izglītības centru Vaivaru pamatskolā bērniem ar/bez invaliditātes, pusaudžiem un viņu vecākiem, piedāvājot atbalsta, konsultāciju, integrācijas (iekļaušanās) iespējas, sociāli-pedagoģiskās korekcijas, neformālās izglītības pakalpojumu pieejamību, veicināt bērnu ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā un vispārējās izglītības iestādē.

Aktivitātes: Realizētas programmas „Iepazīsti savu bērnu!”, „Bērnu – vecāku skolas”, „Vecāku dienas”, „Neformālās izglītības pasākumi”, „Bērnu adaptēšanās pasākumi”, „Vērtību orientācijas pasākumi”, „Pieredžu izglītība”. Pieredzējuši speciālisti no Jūrmalas dažādām iestādēm ( NRC :”Vaivari”, Skolu psiholoģiskās palīdzības centrs (likvidēts), Vaivaru pamatskola) nodrošinās 80 konsultācijas skolēniem un vecākiem.

Rezultāti:

Notiks bērnu ar invaliditāti iekļaušana sabiedrībā un vispārējās izglītības vidē, izmantojot drošu, atbalstošu un daudzpusīgi attīstošu vidi.

Tiks sniegts profesionāls atbalsts ģimenēm, kas veicinās saskaņu ģimenēs, kur aug pusaudži.

Skolas vecuma bērniem un jauniešiem tiks piedāvāti pasākumi, kas nodrošinās viņiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Jaunsilavas pamatskola kā daudzfunkcionāls kopienas sabiedriskās dzīves centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Radošās darbnīcas Jaunsilavās (2009-2010), „Kaskurkadis” kāpj kalnā (2012-2013), 24:0 (2013), Koloristi, Knipucīši un Klaberkaste (2013).

Mērķis: Uzlabot iedzīvotāju sabiedriskās dzīves kvalitāti, izveidot skolu par ilgtspējīgu un daudzfunkcionālu kopienas sabiedriskās dzīves centru, veicināt iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos un saimnieciskajos procesos.

Galvenie darbības virzieni:

Balstoties uz novada reģionālās attīstības koncepciju, iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, projekta galvenās aktivitātes plānotas sešās radošajās darbnīcās, kam devām dinamisku nosaukumu: „Kaskurkadis” kāpj kalnā. Nosaukums atspoguļo iepriekšējā projekta posmā iesāktā darba pozitīvu virzību un attīstību. Darbnīcu nosaukumi sākas ar burtu „K” un ir veidoti „ar smaidu”, lai programmai piešķirtu pozitīvu un nepiespiestu, dzīvespriecīgu auru.

1.            Kokjāņi (kokgriezumu darbnīca) apgūs jaunas un senas koka apstrādes prasmes.

2.            Kompēteri (IT darbnīca) mācīsies attēlu un mūzikas apstrādi, veidot projekta mājas lapu, filmēt un fotografēt.

3.            Koloristi (izšūšanas un noformēšanas darbnīca) mācīsies veidot interjera piederumus, krāsos, gleznos, veidos maskas un dekorācijas.

4.            Knipucīši (rokdarbu darbnīca) adīs, šūs, tamborēs un audīs.

5.            Kikergaiļi (skanīgā darbnīca) dziedās, muzicēs un spēlēs teātri.

6.            Klaberkaste (kultūras mantojuma darbnīca) apgūs vakarēšanas tradīcijas – vīs virves, lāpīs zeķes, vārīs klimpas, ies rotaļās, t.i., izbaudīs draudzīgu kopā būšanu.

Iepērkot nepieciešamos materiālus, tiks nodrošināta trīs radošo darbnīcu  („Knipucīši”, „Klaberkaste”, „Koloristi”) aktivitātes, kurās apgūst senās amatu un mākslinieciskā dizaina prasmes, izgatavo paliekošas vērtības. Projekta dalībniekiem ir iespēja realizēt saražoto produkciju un gūt nelielus ienākumus. Gandarījumu par paveikto radīs pašapziņu un ticību spējai pašiem uzlabot savas dzīves kvalitāti.

Iegādāti 10 divpusīgi velostatīvi un veikta to iebetonēšana, kā arī kvalificēti ieklāts bruģis. Nodrošinot velosipēdu drošību, kas pēc vietējo iedzīvotāju aptaujas reuzltātiem ir viens no svarīgākajiem kritērijiem. Velonovietne ir jauns, ļoti vajadzīgs, praktisks un nekad nebijis akcents skolas kopējā ainavā.

 

Partneri: biedrības „Miltu kalns” un „Ancis”

Kontakti: anastasija.kaktiniece@gmail.com

Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Gintermuiža” (30)

Mērķauditorija: Galvenie ieguvēji būs ilgstoši slimojošie bērni psihoneiroloģiskajā slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā.

Ieguvēji būs arī pedagogi un medicīniskais personāls, jo projektā iegūtā darba pieredze, atziņas, vērojumi, secinājumi un rekomendācijas tiks apkopotas un izmantotas darbā ar izglītības iestāžu pedagogiem, atbalsta personālu un bērnu vecākiem. Atspoguļojot projekta aktivitātes masu medijos, ieguvēja būs arī sabiedrība, kura tiks informēta par ilgstoši slimojošo bērnu attīstību, viņu interešu aizstāvību, atbalsta nepieciešamību slimo bērnu ģimenēm un integrāciju sabiedrībā.

Mērķis: Nodrošināt mācību procesu (A, B un C apmācības līmeņi) un rehabilitācijas darbu ilgstoši slimojošiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem viņu ārstēšanās laikā psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”.

Aktivitātes: Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atbilstoši speciālās pamatizglītības programmām 1.-9. klašu skolēniem tiks organizētas mācību nodarbības. Rehabilitācijas darba sekmīgai norisei pedagogi kopā ar ārstniecības iestādes bērnu nodaļas speciālistiem izstrādās individuālos plānus slimo bērnu iemaņu, prasmju un spēju attīstībai. Mācību un rehabilitācijas nodarbībās tiks ņemts vērā katra bērna veselības stāvoklis un attīstības īpatnības. Lai sekmīgi noritētu mācību un rehabilitācijas darbs, tiks pilnveidota un uzlabota mācību un nodarbību telpu materiāli tehniskā bāze: iegādāts inventārs un izglītības programmas prasībām atbilstošas mācību grāmatas un darba burtnīcas. Darba sekmīgai organizēšanai pedagogi un speciālisti varēs izmantot mūzikas centrus, portatīvo datoru un projektoru, dažādas attīstošās spēles. Visā mācību un rehabilitācijas darba procesā tiks veikta ilgstoši slimojošo bērnu veselības stāvokļa, psihiskās attīstības, komunikāciju prasmju un iemaņu izpēte. Izpētes rezultāti tiks dokumentēti bērnu medicīniski pedagoģiskajos raksturojumos.

Rezultāts: Projekta realizācijas laikā ilgstoši slimojošiem bērniem, atrodoties psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā, tiks nodrošināts jau izglītības iestādēs uzsāktā mācību un rehabilitācijas darba turpinājums, kā rezultātā bērni tik ļoti neizjutīs problēmas izglītības turpināšanā, atgriežoties savās izglītības iestādēs pēc ārstēšanās slimnīcā.

Daugavpils novada Zemgales vidusskolas telpu pielāgošana Demenes pagasta iedzīvotāju sabiedriskajām, kultūrizglītības un sociālajām vajadzībām (29)

Mērķauditorija: Demenes pagasta mazturīgie iedzīvotāji, Zemgales vidusskolas skolēni no sociālā riska ģimenēm, kā arī profesionālās apmācības pasniedzēji.

Mērķis: Veicināt Daugavpils novada Zemgales vidusskolas telpu pielāgošanu daudzfunkcionālām, kultūrizglītības un sociālām vajadzībām, nodarbināt ražošanas apmācības skolotājus.

Aktivitātes:

Traktoristu kursu organizēšana;

B, C 1 autovadītāja kategorijas kursu organizēšana;

Šūšanas operatores kvalifikācija;

Sekretāres – lietvedes kursi;

Individuālo psiholoģisko konsultāciju un semināra organizēšana.

Rezultāts: Daugavpils novada Zemgales vidusskolas telpas pielāgotas diennakts naktsmītnes vajadzībām, iegādātas ierīces un aprīkojums, kas ļauj apmācīt cilvēkus dažādos arodos. Apmācību rezultātā Demenes pagasta darbaspējīgie iedzīvotāji ir palielinājuši savu konkurētspēju darba tirgū.