Mēneša arhīvs: April, 2010

Lapa 2 no 7

Dzīvotprieka skola Turlavas pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Dzīvotprieka skola (2009.-2010.), Dzīvotprieka skola 2 (2012.-2013.), Sajūti prieku!  (2013.).

Mērķis: visi kopā veicinām veselīgas, aktīvas un pašpietiekamas kopienas veidošanos Turlavā – sekmēt sadarbību un partnerību vietējā kopienā, padarot skolu par vietu  jaunai pieredzei un zināšanām visām paaudzēm un iedzīvotāju grupām, uzlabot aktīvas atpūtas iespējas ģimenēm ar bērniem. Radīt priecīgu pieradumu iznākt no mājām, sadarboties un mācīties mūža garumā, vienlaikus uzņemoties atbildību par savu, kā personības, un pagasta, kā kopienas, konkurētspēju.

 Galvenie darbības virzieni:

Galvenās aktivitātes  plānotas dažādu kopienas paaudžu un sociālo grupu sadarbībai risinot sev aktuālus jautājumus:

1.            Dzīves skola – dalīšanās pieredzē un zināšanās ;

2.            Radošās darbnīcas- dzīvesprasmju apguvei visai ģimenei;

3.            Saprasties prieks – kopādarbošanās prasmes bērniem un jauniešiem;

4.            Sajūtu prieks- sportošana un nodarbības veselībai;

5.            Pūralāde – nodarbību un pasākumu cikls sava mantojuma apzināšanā;

6.            Pepijas skoliņa- nodarbības mazajiem, kamēr mammas mācās.

 Izveidotas atraktīvas un drošas vietas izveide aktīvām āra nodarbībām ģimeņu atpūtai.

 Skolotāju profesionālās kapacitātes celšana mācīšanas un mācīšanās procesā, IT doto iespēju izmantošana stundās (kritiskās domāšanas, datorprasmju, metodikas kursi), skolēnu aktīva iesaiste e-vides veidošanā skolā un pagastā, pilnveidotās datorprasmes izmantojot mācību procesā un ārpusstundu aktivitātēs (fakultatīvās nodarbības informātikā, dažādu veida prezentāciju prasmju izmantošana sava, skolas, pagasta saziņas tīkla veidošanā).

Konkurētspējas un pašnodarbinātā motivācijas celšanai – svešvalodu un datorprasmju pamatu apguve, amatu darbnīcas, dzīvesgudrību skola, kur iegūtais noderētu kā zemnieku saimniecības īpašniekam un mājas mātei, tā bērniem un jauniešiem, kuri vēl nav atraduši īsto vietu dzīvē (praktiski darbi, kuru galaprodukts ir derīgs mājas vai realizējams tirgū, treniņgrupas, mācības pieaicinātu pasniedzēju un vietējo zinātāju vadībā).

Paralēli visās augstāk minētajās aktivitātēs tiek akcentēts prieks būt turlavniekam, pierādot savu varēšanu gan ikdienas darbā, gan sacensībās, gan kopīgi svētkus svinot.

 Īstenotais projekts  motivēs kopienas cilvēkus  aktīvi līdzdarboties  apkārtējās vides kvalitatīvā uzlabošanā, iedrošinās tālākizglītībai un pašizaugsmei. Skola kalpo sadarbības vieta un resurss.

Partneri: biedrība Dzīvotprieks

 Kontakti: zandaspulgite@inbox.lv

Gārsenes pamatskola kā daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta un pagasta attīstības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Kopā palīdzēsim viens otram (2009.-2010.), Kopā palīdzēsim viens otram (2012.-2013.), Man viņa ir visskaistākā…  (2013.).

 

Mērķis: Gārsenes pamatskolas veidošana par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta un pagasta attīstības centru. Vietējās kopienas aktivizēšana un iniciatīvas veicināšana.

Galvenie darbības virzieni:

Dažādas nodarbības plašam interešu lokam: novadpētniecības ekspedīcija, kokapstrādes nodarbības, informātika, kristīgo vērtību pulciņš, mājturības radošā darbnīca, vokāli instrumentālais ansamblis, saskarsmes psiholoģija, sporta pulciņš (trenažieri), volejbols, florbols, fizioterapija un logopēda pakalpojumi.

Nodrošināta pastāvīga kopienas attīstības centra darbība, organizētas arī bērnu vasaras nometnes, mākslinieku plenērs un aktivitāšu dalībnieku pieredzes braucieni uz citiem novadiem.

Nostiprināta materiāli tehniskā bāze: iegādāta un atjaunota kokapstrādes iemaņu apguves bāze, informātikas apguvei – datorkomplekti, dažāds inventārs sporta nodarbībām, mājsaimnieču darbnīcu funkcionēšanai, vokāli instrumentālā ansambļa vajadzībām, novadpētniecības ekspozīcijas izvietošanai, mākslinieku plenēra norisei.

Notikusi labiekārtošanas talka Gārsenes dabas takās un skolas bērnu spēļu un sporta laukumā, apvienojot kopienas dažādu grupu locekļus un sadarbības partnerus pagasta kultūrvides jautājumu risināšanā, iesaistot ne tikai iedzīvotāji (skolēni, vecāki, jaunieši, pensionāri, psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieki un pacienti), bet arī novada pašvaldība, pagasta pārvalde, no pagasta ievēlētie deputāti novada domē, kā arī A/s Latvijas valsts meži un Z/s Tīreļi.

Partneri: Biedrība „Paspārne”

Kontakti: gar.psk@gmail.com

Sabiles pilsētas un Abavas pagasta ģimeņu atbalsta centrs “Sirdspuksti”

Mērķauditorija: Bezdarbnieki, jaunieši ar zemu prasmju un zināšanu līmeni, jaunās māmiņas, čigānu (romu) ģimeņu sievietes un bērni, ģimenes, kurās ir bērni ar speciālām vai īpašām vajadzībām .

Mērķis: Sniegt atbalstu Sabiles pilsētas un Abavas pagasta ģimenēm savas personības izaugsmē un pilnveidei, kā arī iesaistīt ģimeņu centra darbā čigānu (romu) sievietes un vecākus, kuriem ir bērni ar speciālām vai īpašām vajadzībām.

Aktivitātes: Regulāru 6 nodarbību ciklu organizēšana Sabiles vidusskolas telpās un Abavas pagasta muzeja telpās: pozitīvas domāšanas veidošana, supervīzijas vecākiem, mandalu izveide, datorapmācības, pašapziņas un pašvērtējuma apzināšanās vecākiem un skolēniem, karjeras iespējas Talsu novadā un Latvijā.

Rezultāts: Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas katram cilvēkam dos iespēju sevi pilnvērtīgāk pasniegt vietējā sabiedrībā, kas veicinās vispārēju sabiedrības emocionālās telpas stabilizēšanos un radīs optimistiski virzītas emocijas.

Užavas pamatskolas attīstošā rotaļu centra 3-6 gadīgie bērniem pilnveidošana

Mērķauditorija: Projekta ieguvēji būs ģimenes un bērnu vecāki. Tiks atrisināts jautājums par bērnu pieskatīšanu un nodarbināšanu laikā, kad vecāki atrodas darbā vai ir aizņemti.

Mērķis: Izveidot rotaļu centru 3-6 gadīgiem pirmsskolas vecuma audzēkņiem Užavas pagastā, tādējādi nodrošinot daudzpusīgu attīstību un izglītību.

Aktivitātes:

Katra bērna aktivitātes un individualitātes attīstīšana, atbalstot viņa vēlmi aktīvi darboties, izzināt apkārtējo pasauli un sabiedrības dzīves norises;

Bērnu sagatavotība skolai, attīstot prasmju, iemaņu kopumu un apjomu, kas nepieciešamas, lai bērni varētu veiksmīgi iekļauties skolas dzīvē;

Uzlabot bērnu komunikācijas spējas ar vienaudžiem un pieaugušajiem, garantēt drošību.

Rezultāts: Projekta īstenošanas rezultātā tiks izveidots rotaļu centrs bērniem, kas nākotnē piesaistīs bērnus Užavas pamatskolai, saglabājot izglītības iestādi Užavas pagastā. Rotaļu grupa dos iespēju attīstīt dažādas prasmes, attīstīs valodu, muzikālās spējas un komunikācijas prasmes.

 

Dunavas pamatskola – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Dunavas pamatskolas pārveide par daudzfunkcionālu izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru (2009.-2010.), Dunavas skolas kā daudzfunkcionālā centra attīstība un darbības paplašināšana (2012.-2013.), Nāc, darbojies „Pavadiņā” un dzīvo labāk! (2013) un Iekrāsojam mūsu vasaru!   (2013.).

 

Mērķis: uzlabot iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu klāstu un veicināt uzņēmējdarbību lauku teritorijā, efektīvi izmantojot vietējos resursus. – attīstīt Dunavas pamatskolas kā daudzfunkcionāla centra darbību, uzlabot izglītības pieejamību pirmsskolas un skolas vecuma bērniem un jauniešiem, pilnveidot un dažādot sabiedrisko resursu centra piedāvājumu iedzīvotājiem mūžizglītības, kultūras un sociālajā jomās, uzlabot sadarbību starp skolu, ģimeni, sabiedrību, radīt iedzīvotājiem iespēju uzsākt uzņēmējdarbību.

Galvenie darbības virzieni:

Izglītības pieejamības uzlabošana pirmsskolas vecuma bērniem, labiekārtojot radošās attīstības telpu un organizējot apmācības bērniem un vecākiem „Kā attīstīt bērnu radošās spējas”.

Iedzīvotāju apmācības – atbalsts nodarbinātības veicināšanā un sava mazā biznesa uzsākšanā. Tiek organizētas moduļu tipa apmācības grupās un individuālas konsultācijas, attīstot efektīvas mājsaimniecības iemaņas, tiek nodrošināta izpratne par pašnodarbinātas personas darbību, sava biznesa uzsākšanu.

Sociālo pakalpojumu paplašināšana un centra atbalsts uzņēmējdarbībai – mazā biznesa atbalsta punkta izveide, aprīkojuma uzlabošana Sabiedrisko resursu centra darbības paplašināšanai, mājturības kabineta pielāgošana iedzīvotāju vajadzībām un modernizēšana un centra apmācību telpas aprīkojuma papildināšana. Ikvienam pieejama šujmašīna un palīdzība pārtikas sagatavošanā ziemai.

Mazā biznesa praktiskā skola „No idejas līdz prasmēm” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, ar mērķi attīstīt iedzīvotāju prasmes uzņēmējdarbības uzsākšanā, attīstīt radošo domāšanu, apgūt jaunas prasmes, ģenerēt idejas un zināt, kā tās īstenot, būt konkurētspējīgam mainīgos apstākļos.

Ir pieprasījums pēc austām prievītēm, grāmatzīmēm, jostām, tautiskām somiņām pie tērpa, dekoratīvajiem spilventiņiem un citiem rokdarbiem. Lai paplašinātu preču sortimentu un uzlabotu to kvalitāti, ir iegādātas dažāda izmēra galda stelles, materiāli – dzija, diegi u.c. No darbiem tiks veidota izstāde, tie izmantoti pašu vajadzībām un pārdoti.

Partneri: Dunavas pagasta biedrība „Dunavietis” un biedrība „Pavadiņa”

Kontakti: astra_liopa@inbox.lv

Izglītības centrs MŪZA Jaunannā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Izglītības centra MŪZA izveide Jaunannā (2009-2010), Izglītības centrs MŪZA Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolā (2012-2013), Jaunas iespējas pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu daudzpusīgai attīstībai Jaunannā (2013), Iedzīvotāju talka aktīvās atpūtas vietas Jaunannas Zaķusalā  atjaunošanai un sakopšanai (2013).

Mērķis: Radīt labvēlīgu vidi Jaunannas, Annas un citu Alūksnes novada bērnu un jauniešu personības attīstībai, jauniešu un pieaugušo tālākizglītībai, konkurētspējai darba tirgū, veicināt visu iesaistīto sabiedrības grupu konsolidāciju, izveidojot un nodrošinot izglītības centra MŪZA darbību Jaunannā, veicinot Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas tālāku attīstību par daudzfunkcionālu izglītības, sporta un  kultūras atbalsta centru.

Galvenie darbības virzieni:

Bērniem un jauniešiem tiek piedāvātas kultūras, izglītības un sporta aktivitātes pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai, daudzpusīgai radošo un intelektuālo spēju attīstībai. Sports: aktīvais sports, ielu vingrošana, tūrisms, pilates, aerobika un vingrošana senioriem. Teātra un dejas studija: mūsdienu deju grupa skolēniem, aktiermeistarības skola, ķermeņa un dejas valoda, kulinārija, interešu klubiņš „Sievietes pasaule”.

Jaunannas, Annas un citiem Alūksnes novada iedzīvotājiem veicināta konkurētspēja darba tirgū, noorganizējot tālākizglītības kursus ar 10 izglītības programmām: nodarbības uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem, mazā uzņēmuma organizēšana un vadība – ievads lietvedībā, datorzinību apguve, svešvalodu apguve, praktiskā psiholoģija un garīgā veselība, estētikas skola pirmsskolas vecuma bērniem, vecāku un bērnu klubiņš „Mācīsimies kopā”, interaktīvo materiālu veidošana skolotājiem.

Jaunannā turpmākajos gados ievērojami bagātināsies kultūras dzīve, izveidojot pie izglītības centra MŪZA mākslas un mūzikas studiju. Mākslas studija ar apakšprogrammām: keramika, mākslas studija pieaugušajiem, mazo rūķu darbnīca, ideju darbnīca ar netradicionāliem materiāliem skolēniem. Mūzikas studija ar apakšprogrammām: mūzikas instrumenta spēle (klasiskā ģitāra), vokāli instrumentālā ansamblis un ritma grupa „Impulss”.

Atjaunota pirmskolas grupas materiālā bāze, noritējusi vasaras skoliņa, īpašu uzmanību pievēršot tieši fiziskajām aktivitātēm un veselības nostiprināšanai, bērniem un vecākiem bija iespēja piedalīties radošo darbnīcu nodarbībās, kā arī iespējas saņemt atbalstu – psihologa un logopēda konsultācijas.

Programma „Sports”, ietvēra sporta aktivitātes bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, kā arī sporta inventāra – volejbola un futbola tīklu un bumbu iegādi. Lai šīs iedzīvotājiem tik vajadzīgās aktivitātes varētu notikt iniciatīvas īstenošanas laikā un arī turpinātos pēc tam, rīkojot talku un iesaistot tajā potenciālos aktīvās atpūtas zonas  izmantotājus (skolēnus, jauniešus, pieaugušos sportistus, kā arī pārējos ieinteresētos kopienas iedzīvotājus), tika atjaunota un sakopta  iedzīvotāju aktīvās atpūtas vieta  Zaķusalā.

Partneri: Interešu centrs Jaunanna

Kontakti: direktors.jan@aluksne.edu.lv

Daudz siržu-viena zeme un valoda

Mērķauditorija: Balvu 2. pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji. Krievu kultūras biedrības ”Razdoļje” biedri.

Mērķis: Izveidot sabiedrības integrācijas un kultūrmijiedarbības centru.

Aktivitātes:

Mazināt valodas barjeras iedzīvotāju vidū, veicot valodu apmācību;

Nodrošināt iedzīvotājiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju: iepazīstinot ar latviešu un krievu tautu kultūru un tās tradīcijām, mācot mājsaimniecības un kokapstrādes un galdniecības iemaņas, iepazīstinot iedzīvotājus ar latviešu, krievu un pasaules tautu ēdieniem un to gatavošanu;

Skolēni pēc mācību stundām varēs apvienoties interešu grupās un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Tiks nodrošinātas gan grupu, gan individuālās nodarbības.

Tiks nodrošināta pieaugušo apmācība par mājsaimniecību lomu sabiedrībā, pilnveidojot prasmes, kas spētu risināt privātos ekonomiskos un sociālos jautājumus, kas šajos sociālekonomiskajos apstākļos ir būtiski.

Rezultāts: Balvu 2. pamatskola pārtaps par sabiedrības integrācijas un kultūrmijiedarbības centru, nodrošinot ārpusstundu aktivitātes skolēniem, mūžizglītības un amata prasmju pilnveidi pieaugušajiem neformālajā izglītībā.

Izvaltas pamatskolas daudzfunkcionālais izglītības centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Pilnvērtīga dzīve visiem (2009-2010), Soli tālāk! (2012-2013), Padod, es celšu! (2013).

Mērķis: Sekmēt Izvaltas pamatskolas pilnveidi par daudzfunkcionālu izglītības iestādi, veicinot Izvaltas kopienas attīstību, atbalstot iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalību, sociālo pakalpojumu uzlabošanu, daudzveidīgu Izvaltas pamatskolas daudzfunkcionālā izglītības centra pakalpojumu pieejamību, uzņēmējdarbības attīstību un jaunu resursu veidošanu, tādējādi sekmējot lauku dzīves kvalitātes ilgtspējīgu uzlabošanos Krāslavas novadā.

Galvenie darbības virzieni:

Izvaltā ir izveidots daudzfunkcionāls izglītības centrs, kurā tiek organizētas bērnu un jauniešu interešu izglītības pulciņu nodarbības, pieaugušo (vecāku) interešu izglītības pulciņu nodarbības, tālākizglītības kursi, arodapmācība un organizētas lekcijas pieaugušajiem, meklējot problēmas risinājumus laukos – bezmaksas tālākizglītība un interešu izglītība, jaunu prasmju apgūšana, sociālo vajadzību piepildīšana, iecietības  un sadarbības veicināšana iedzīvotāju vidū.

Dibināta Kompetences darbnīca, kas veicina vietējo resursu izmantošanu mazajā ražošanā un popularizē vietējiem iedzīvotājiem uzņēmējdarbību. Darbnīcā esošās iekārtas vietējie iedzīvotāji var izmantot gan  apmācībai, gan arī neliela preces apjoma ražošanai, kā arī ir radīti priekšnoteikumi uzņēmējdarbības, ražošanas un patēriņa ķēdēm, lai vietējie pakalpojumi vai  produkcija pārtaptu precēs, ko pārdotu uz vietas, tuvākā vai tālākā apkārtnē.

Tiek veicināta sadarbība starp novada organizācijām, dibinātas sadarbības partnerības, rosinot kopienas iedzīvotājus uz sadarbību, citu labās pieredzes pārņemšanu un savas labās prakses nodošanu, rosinot uz paliekošu vērtību radīšanu sev un sabiedrībai kopumā.

Apvienojot brīvprātīgo aktīvistu iniciatīvu, pašvaldības atbalstu un vietējo iedzīvotāju līdzdalību, tika sakopta un labiekārtota pludmale, kas brīvi pieejama visiem Izvaltas pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem, vienlaikus atjaunojot Izvaltas pagasta tradīciju „Pludmales svētkus”.

 Partneri: biedrība „Attīstībai”

Kontakti: ingaleikuma@inbox.lv

Daudzfunkcionāls centrs – skola visiem (40)

Mērķauditorija: Pirmskolas vecuma bērni, sākumskolas skolēni, pamatskolas skolēni – pusaudži, bērni, kuri neturpina mācības pēc pamatskolas beigšanas, jaunās māmiņas, darba meklētāji un ilgstošie bezdarbnieki, sociālā riska ģimenes, pirmskolas iestādes un pamatskolas pedagogi, pensionētie pedagogi, pagasta skolēni, kas turpina mācības vidusskolās, arodskolās, skolēnu vecāki un vecvecāki.

Projekta mērķis: Daudzfunkcionāla izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centra izveide un labiekārtošana skolēnu, viņu vecāku, ģimeņu izglītošanai, informēšanai, atbalstīšanai, iesaistīšanai pagasta kultūras dzīvē sekmējot saikni dažādu paaudžu starpā.

Aktivitātes: Nodarbību ciklu organizēšana svešvalodā, datorapmācībā, psiholoģijā, saskarsmes kultūrā skolēniem, viņu vecākiem, ilgstošiem bezdarbniekiem, maznodrošinātiem pagasta iedzīvotājiem, atbalsta grupu un individuālo konsultāciju (logopēda, psihologa) organizēšana skolēniem, ģimenēm, interešu  nodarbības un tikšanās ar dažādu jomu (folklora, dzīvesziņa, dabas pētniecība, veselīgs uzturs) speciālistiem, kopēju pasākumu bērniem, vecākiem, skolotājiem, interesentiem organizēšana (ģimeņu dienas, sadziedāšanās, gadskārtu svētki), sporta aktivitātes veselīga dzīvesveida veicināšanai bērniem kopā ar vecākiem, dienas  nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām organizēšana.

Rezultāts: Projekta realizācijas gaitā būs cēlies skolas prestižs, jo parādīsies izglītības iespēju dažādība.

Briežuciema pamatskola kā daudzfunkcionāls resursu centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Fēnikss: Briežuciema pamatskolas glābšanas misija (2009.-2010.), Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra tālākattīstība – vīzija, iespējas, risinājumi (2012-2013), Satiekamies kāpnēs! (2013), E-veikala izveide Balvu novada un Baltinavas novada amatnieku izstrādājumu pārdošanai, popularizēšanai (2013), Pepijas Garzeķes vasaras skola Briežuciemā (2013).

Mērķis: perspektīvā pārveidot Briežuciema pamatskolas iestādi par daudzfunkcionālu, plašai sabiedrībai pieejamu informatīva, konsolidējoša, izglītojoša rakstura centru. Organizējot dažāda rakstura izglītojošus pasākumus plašai mērķauditorijai, tika uzkrāta pieredze un auklētas idejas skolas darbībai nākotnē, veicināta pilsoniskā līdzdalība un radīta iespēja līdzdarboties  vietējiem iedzīvotājiem pagasta dzīves vides uzlabošanā; sadarbības tīkla stiprināšana starp NVO, pagasta pārvaldi, vietējo skolu un iedzīvotājiem.

Galvenie darbības virzieni:

Briežuciema pamatskolas kā daudzfunkcionāla resursu centra kapacitātes stiprināšana – pieredzes apmaiņas brauciens uz Dagdas novada Bērziņu pagasta Brīvā laika pavadīšanas centru „Upmalas”, tālākizglītības kursi – angļu valodas kursi skolotājiem, semināru apmeklēšana, sadarbības tīkla lokālā mērogā veidošana.

Kvalitatīvas izglītības, t.sk. interešu izglītības, mūžizglītības, saturīgas brīvā laika pavadīšanas pieejamības veicināšana Briežuciema pagasta iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem, senioriem u.c: datornodarbības senioriem, logopēda konsultācijas skolēniem, ielu  vingrošanas laukuma labiekārtošana pie Briežuciema pamatskolas, sporta laukuma atjaunošana,  Ceļu satiksmes pilsētiņas izveide uz asfalta – drošai un radošai ceļu satiksmes noteikumu apguvei sākumklašu skolēniem,  izglītojošas vasaras skolas organizēšana bērniem, lasīšanas motivēšanas konkursa organizēšana 1.-5.klašu skolēniem, jauniešu dienas „Tici sev!” organizēšana.

Lokālā amatniecības un tūrisma centra izveide skolas telpās. Centra darbības nodrošināšana – kokapstrādes darbgaldu iegāde, to pieejamības nodrošināšana vietējiem iedzīvotājiem, līmspīļu izgatavošana kokapstrādes nodarbību ietvaros, velobrauciena organizēšana jauniešiem, ekskursija 26 senioriem – pa velobrauciena maršrutu, bet ar autobusu, Briežuciema pamatskolas un Balvu Tūrisma centra sadarbības veicināšana, vietējā tūrisma maršruta kopīga izstrāde,aušanas nodarbības.

Briežuciema pagasta centra pašvaldībai piederoša divstāvu dzīvojamā mājas kāpņu telpas remonts, kurā atrodas dzīvokļi, Latvijas Pasts un Briežuciema pamatskolas kokapstrādes darbnīcas. Remonts tapa kā Briežuciema pamatskolas, Briežuciema pagasta pārvaldes, Briežuciema pagasta bibliotēkas, Latvijas Pasta un vietējo iedzīvotāju sadarbības rezultāts.

Sadarbībā ar  Baltinavas novada biedrību „Sukrums” un Briežuciema pamatskolu izveidots e-veikals amatnieku preču pārdošanai, tādējādi veicināt mazo uzņēmējdarbību Latvijas laukos. Plānotie preces/pakalpojuma pārdevēji ir apmēram 8  Briežuciema pagasta amatnieki – audēja, zeķu adītāja, slotu sējējs, vaska sveču gatavotājs, pērļotājas, kokapstrādes meistari.

Kvalitatīvu agrīnas attīstības un izglītības iespēju radīšana Briežuciema bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem, kuriem vasaras periodā nav iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, nodrošinot regulāras radošās nodarbības, koriģējošās vingrošanas kursus, iesaistot vecākus darbā ar bērniem, izglītojot nodarbību vadītājus, pedagogus, vecākus.

 

Partneri: Briežuciema pagasta biedrība „Saulessvece”

Kontakti: locmelesilvija@inbox.lv