Murmastienes pamatskola kā daudzfunkcionālu kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Murmastiene – mūsu mājas (2009.-2010.), Murmastienei ir jābūt! (2012-2013), Murmastienes vizītkarte (2013), Murmastienes Ķiparu nams (2013).

Mērķis: Veicināt Murmastienes pamatskolas attīstību par daudzfunkcionālu kopienas izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centru, izmantojot vietējos cilvēkresursus, nodrošinot iedzīvotāju vajadzības un atbalstot uzņēmējdarbības attīstību.

Galvenie darbības virzieni:

Iesaistīt iedzīvotājus, it sevišķi ģimenes ar skolas vecuma bērniem un jauniešiem projekta līdzdalībā un kopienas attīstībā, stiprinot paaudžu sadarbības saiknes. Aktivitātē „Es lepojos” vākt un apkopot informāciju par savas ģimenes, dzimtas, radinieku, kaimiņu uzņēmējdarbību pagastā. Izveidot informatīvu pagasta teritorijas karte, kurā atspoguļota visa savāktā informācija. Projektu nedēļas laikā, mācību ekskursiju ciklā, bērni prezentē saviem skolas biedriem ievākto informāciju reāli uz vietas. Izveidots informatīvs stends par Martu Bārbali Murmastienes pamatskolā visiem interesentiem.

„Vecāku mazā universitāte” – vecākiem tiek organizētas tikšanās ar vieslektoriem par ģimenisko vērtību izkopšanu un saglabāšanas nozīmi, psihologa padomi bērnu un jauniešu un vecāku attiecību izpratnē, jauno vecāku izglītošana, tikšanās ar veselīga dzīvesveida speciālistiem. Tiek organizētas aktivitātes vecākiem kopā ar bērniem: sporta dienas sakopšanas talkas, ekskursijas, kopīgu pasākumu apmeklēšana, vecāku radošās dienas.

„Pieredze un jaunas zināšanas ir mana bagātība!” – pirmsskolēniem nodrošinātas individuālās nodarbības-  valodas traucējumu novēršanā, pareizas runas izkopšanā; mūzikā; lasītprasmē un rakstītprasmē, sadzīves iemaņu apguvē un pilnveidē, tiek izgatavoti kvalitatīvi izdales materiāli rotaļnodarbībām, bērnu mūzikas instrumenti. Skolas vecuma bērniem peldēšanas nodarbības; interešu nodarbības angļu un itāļu valodas apguvē, interešu nodarbības dziedāšanā. Tiek organizētas izglītojošas tikšanās par drošu rīcību un veselīgu attiecību veidošanu.

Nodrošināta regulāra skolas bibliotēkas fonda pieejamība, bērni gatavo grāmatzīmes, tiek pilnveidota aktivitāte „Lasīšanas semināri”, sumināti čaklākie lasītāji, nodrošināts atalgojums skolas bibliotekārei.

„Paaudze paaudzei” – organizētas dažādu vecuma grupu, paaudžu aktivitātes/tikšanās, pēcpusdienas, radošās dienas/, kurās tiek apzināta pieredze un idejas: „Hobiji vakar, šodien”, „Brīvā laika iespējas vakar un šodien”, „Vitamīnu lādiņs pret ziemas nogurumu”, „Lēti,ātri un veselīgi”, „Mūsmājas aptieciņa”. Atstarotāju pagatavošanas akcija „Sargi sevi!”Murmastienes pagasta iedzīvotājiem, īpaši skolas vecuma un vecākās paaudzes cilvēkiem. Ciemošanās pie Varakļānu un Barkavas pansionātu iemītniekiem ar sagatavotu muzikāli radošu pārsteigumu Ziemassvētkos, Lieldienās, Veco laužu dienā.

Pagasta mazajiem pirmsskolēniem un viņu ciemiņiem, tiek izveidots jauns rotaļlaukums pirmskolas zaļajā zonā, kas ir pieejams visiem pagasta mazajiem bērniem. Iegādāts materiāltehniskais aprīkojums nodarbībām, mācību procesa nodrošinājumam, klases vakaru, ārpusstundu pasākumu kvalitatīvai sagatavošanai. Labiekārtota autobusa pietura Murmastienes centrā,  izvēloties labāko vietējo iedzīvotāju konkursa ideju pieteikumu jaunajam autobusa pieturas krāsojumam. Organizēta talka, kuras ietvaros saremontēts autobusa pieturas jumts, sakārtota zaļā zona, pārkrāsotas autobusa pieturas sienas.

Dienas nometnes bērniem, kopīgas aktivitātes bērniem un vecākiem, paredz bērnu atrašanos drošā vidē vasarā, nodarbībās bērni pilnveido savu dziedāt prasmi, dejotprasmi, radoši izpausties zīmēšanās, veidošanā. Izglītojoši pasākumi pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem – kopienas cilvēku mērķtiecīga kopīga sanākšana, galvenais – iesaistīšanās savu bērnu pilnveidošanas procesā, kas mūsdienās ir viena no svarīgākajām mazā ķipara veidošanās izpausmēm. Izglītojošās aktivitātes bērnu vecākiem ļauj vecākus aicināt aizdomāties par bērnu prasmju un iemaņu veidošanas, attīstīšanas un  pilnveidošanas nozīmīgumu jau no dzimšanas brīža, ietvertas arī tikšanās ar psiholoģi, logopēdi, bērnu ārsti, kā arī piedāvāti pirmsskolas metodiskajā bāzē pieejamos materiāli par bērnu attīstības posmiem, īpatnībām, praktizējošu pedagogu  padomiem.

Partneri: Biedrība „Zemes bites”

Kontakti: editea75@inbox.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: