Mācību procesa un rehabilitācijas darba nodrošināšana ilgstoši slimajiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem Jelgavas psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Gintermuiža” (30)

Mērķauditorija: Galvenie ieguvēji būs ilgstoši slimojošie bērni psihoneiroloģiskajā slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā.

Ieguvēji būs arī pedagogi un medicīniskais personāls, jo projektā iegūtā darba pieredze, atziņas, vērojumi, secinājumi un rekomendācijas tiks apkopotas un izmantotas darbā ar izglītības iestāžu pedagogiem, atbalsta personālu un bērnu vecākiem. Atspoguļojot projekta aktivitātes masu medijos, ieguvēja būs arī sabiedrība, kura tiks informēta par ilgstoši slimojošo bērnu attīstību, viņu interešu aizstāvību, atbalsta nepieciešamību slimo bērnu ģimenēm un integrāciju sabiedrībā.

Mērķis: Nodrošināt mācību procesu (A, B un C apmācības līmeņi) un rehabilitācijas darbu ilgstoši slimojošiem bērniem ar psihiskās attīstības traucējumiem viņu ārstēšanās laikā psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ģintermuiža”.

Aktivitātes: Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, atbilstoši speciālās pamatizglītības programmām 1.-9. klašu skolēniem tiks organizētas mācību nodarbības. Rehabilitācijas darba sekmīgai norisei pedagogi kopā ar ārstniecības iestādes bērnu nodaļas speciālistiem izstrādās individuālos plānus slimo bērnu iemaņu, prasmju un spēju attīstībai. Mācību un rehabilitācijas nodarbībās tiks ņemts vērā katra bērna veselības stāvoklis un attīstības īpatnības. Lai sekmīgi noritētu mācību un rehabilitācijas darbs, tiks pilnveidota un uzlabota mācību un nodarbību telpu materiāli tehniskā bāze: iegādāts inventārs un izglītības programmas prasībām atbilstošas mācību grāmatas un darba burtnīcas. Darba sekmīgai organizēšanai pedagogi un speciālisti varēs izmantot mūzikas centrus, portatīvo datoru un projektoru, dažādas attīstošās spēles. Visā mācību un rehabilitācijas darba procesā tiks veikta ilgstoši slimojošo bērnu veselības stāvokļa, psihiskās attīstības, komunikāciju prasmju un iemaņu izpēte. Izpētes rezultāti tiks dokumentēti bērnu medicīniski pedagoģiskajos raksturojumos.

Rezultāts: Projekta realizācijas laikā ilgstoši slimojošiem bērniem, atrodoties psihoneiroloģiskās slimnīcas „Ģintermuiža” bērnu nodaļā, tiks nodrošināts jau izglītības iestādēs uzsāktā mācību un rehabilitācijas darba turpinājums, kā rezultātā bērni tik ļoti neizjutīs problēmas izglītības turpināšanā, atgriežoties savās izglītības iestādēs pēc ārstēšanās slimnīcā.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: