Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Izglītības, kultūras un sociālā atbalsta centra izveide Stabulnieku pagasta Dravnieku pamatskolā (2009.-2010.), Esam vienoti domās un darbos! (2012-2013), Labo darbu turpinājums Stabulniekos! (2013).

Mērķis:  Veicināt skolas kā daudzfunkcionāla centra attīstīšanos, sekmējot vietējo iedzīvotāju līdzdalības paaugstināšanos un sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju zināšanu un prasmju pilnveidošanu un sociālo pakalpojumu saņemšanu, tā mazinot sociālo un ekonomisko atšķirtību laukos.

Galvenie darbības virzieni:

Izveidot pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolu’’, kurā gan pieaugušie, gan bērni vakaros nāk kopā uz nodarbībām un apgūst vietējo speciālistu vadībā jaunas prasmes un iemaņas karvinga un enkaustikas tehnikā, saņem speciālistu konsultācijas. Bērni var sagatavoties mācību stundām, kuriem ir grūtības mācību vielas apguvē, piedalīties kopīgos sporta un atpūtas pasākumos, radoši darboties un kopīgi izteikt priekšlikumus dzīves kvalitātes uzlabošanai novada vadības grupai; tā kalpo arī kā veselīga dzīvesveida skola.

Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām un vēlmēm (veļas mazgāšanas iespējas, mazgāšanās iespējas dušā), veikti remontdarbi veļas mazgāšanas – dušas telpā un veikti tās labiekārtošanas darbi un iegādāta veļas mašīna.

Iegādāts nepieciešamais inventārs, radošo darbu materiāli, pamatlīdzekļi sekmīgai projekta aktivitāšu īstenošanai pieaugušo un bērnu ‘’vakara skolas nodarbībām’’.

Noorganizēta vasaras dienas nometni 20 sociālā riska un daudzbērnu ģimeņu bērniem ‘’Es vesels un videi draudzīgs’’.

Veicināta pagasta iedzīvotāju līdzdalība apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā, panākta viņu līdzatbildība par to vidi, kas atrodas viņiem apkārt, un dota iespēja aktīvi līdzdarboties vides sakopšanā, talkā. Pašiem darot un plānojot, neradīsies vēlēšanās kaut ko lauzt, mēslot, bet priecāties par vēl vienu sakoptu stūrīti pagasta centrā. Īstenojot plānotās aktivitātes, kopīgi visiem darbojoties sakopta Stabulnieku pagasta apkārtne, savākti un utilizēti atkritumi, labiekārtota (izgatavoti un uzstādīti 2 soliņi) un apzaļumota pludmales volejbola laukuma apkārtne. Pēc talkas, noslēgumā kopīgi veikta darba izvērtēšana, ugunskura kurināšana un tējas vai kafijas dzeršana un desiņu cepšana.

Partneri: Riebiņu novada biedrība ‘’Atspulgs L’’

Kontakti: skaidritegrigale@inbox.lv

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: