Daudzfunkcionālais centrs “Korģene”

Mērķauditorija: Korģenes iedzīvotāji gan pieaugušie (t.sk. bezdarbnieki un darba meklētāji, jaunieši), gan ģimenes ar bērniem (t.sk. sociālā riska ģimenes), arī vecāka gada gājuma cilvēki, aktīvie pensionāri.

Mērķis: Izveidot daudzfunkcionālu kultūras, izglītības un sociālo centru „Korģene” uz reorganizētās Korģenes pamatskolas un pirmsskolas grupas bāzes, uzlabojot Salacgrīvas novada izglītības iestāžu filiāļu kvalitāti.

Aktivitātes:

Iepazīsim pasauli – publiskā bibliotēkas un publiskā interneta punkta atklāšana;

„Pelēnu skola” pirmskolas bērniem – pirmsskolas izveide jaunākā vecuma bērniem;

„Stipra ģimene – stipra valsts” – ģimenes atbalsta centra dibināšana;

Sporta deju studija – moderno deju studijas izveide;

Biedrības „Mēs – Korģenei” kapacitātes paaugstināšana – biedrības dalība projektos, trenažieru zāles iekārtošana;

Meistaro pats – esi palīgs savai skolai – kokamatniecības pulciņa izveide;

Darbs dara darītāju – mazpulka dibināšana.

Rezultāts: Centra izveide ir būtisks nosacījums pašvaldības iedzīvotāju brīvā laika lietderīgai izmantošanai, lai Korģenes iedzīvotājiem, neatkarīgi no mantiskā stāvokļa, būtu iespēja īstenot savas intereses kultūras, neformālās izglītības, arī brīvprātīgā darba u.c. jomās, kas ļautu neaktīvajai iedzīvotāju grupai iekļauties darba tirgū un veicinātu iedzīvotāju palikšanu pašvaldībā, kā arī uzturēt pozitīvus savstarpējos sociālos kontaktus.

komentāri


  • Tavs viedoklis ir svarīgs:

Tavs viedoklis ir svarīgs: