Mēneša arhīvs: April, 2010

Turpinām domāt par radošumu

Radošuma nedēļa tuvojas beigām, taču gribas ticēt, ka domāšana ir iekustināta, radošai domai slūžas parautas vaļā un vismaz dažas vietās labās idejas pāraugs labos un ilgtspējīgos darbos. Vakar un šodien Britu Padome organizēja Nākotnes Pilsētas spēli, kurā no mūsu projekta piedalījās arī Sandra no Malienas pamatskolas, pie kam piedalījās tik aktīvi un pārliecinoši, ka viena no spēles grupām/komandām Konsultatīvajai padomei “Izglītība visiem” prezentēja īpašu Malēnijas aktivizēšanas un pilnveidošanas projektu, izpelnoties gan pārējo spēlētāju, gan Padomes ekspertu un citu klātesošo atzinību. Moto “Katrs malēnietis – pats savas dzīves līderis!” ir gana pārliecinošs, lai to gribētos pārņemt. Tas man atgādina sarunu no filmas  “Brīvdienas”, kurā dzīvesgudrais scenāriju autors saka savai gados jaunajai sarunu biedrenei apmēram tā: “Filmās parasti ir galvenās aktrises un labākās draudzenes.  Tev jābūt par galveno varoni savā dzīvē.” Droši vien ik pa laikam ir vērts pārbaudīt, vai jūtamies un izturamies kā savas dzīves galvenie varoņi, vai visu laiku kādam paklausām, pakļaujamies un pielāgojamies?
Jāpiekrīt arī malēniešu projekta prezentācijā teiktajam, ka tas, kas bieži tiek saukts par ačgārnu domāšanu, patiesībā atklāj radošumu, netradicionālu un inovatīvu skatu uz lietām un notiekošo. Vairāk par Nākotnes pilsētas spēli, otrdien notikušo teletiltu un visu radošuma nedēļu meklējiet Britu padomes mājaslapā www.britishcouncil.lv . Tas tiešām ir to vērts!

Turpināt lasīt…

Kāda ir radoša skola?

Kopā ar Britu Padomi, Izglītības un zinātnes ministriju un vēl virkni partneru, Sorosa fonds – Latvija un arī iniciatīvas Pārmaiņu iespēja skolām” dalībnieki aktīvi iesaistījušies Radošuma nedēļas norisēs.

Šīs nedēļas norises apliecina, ka Latvijā ir daudz radošu skolu un pedagogu, taču viņiem jāpalīdz apzināties savu darbu vērtību un padarīt to redzamu plašākai sabiedrībai. Bērni un jaunieši IR radoši zinātkāri, darboties griboši, tāpēc mūsu, pieaugušo, tai skaitā pedagogu un vecāku pirmais uzdevums ir nepazaudēt, neapdzēst un neielikt rāmjos viņu radošumu un vēlmi darboties.
Mūsu vīzija par radošu skolu ietver aktīvu darbību un sadarbību, kurā vieta un loma atrodas katram, kurā katrs māca un mācās un kas kopumā vairo ikviena cilvēka un visas kopienas labsajūtu un līdzdalības iespējas – šos būtiskos kvalitatīvu procesu un rezultātu indikatorus.  Domājot par šo tēmu, man izveidojies šāds radošas skolas pazīmju saraksts: Turpināt lasīt…

Sadarbības rezultāts – 1. starpnovadu olimpiāde mājturībā

 Viena no aktivitātēm Baldones projektā ir sadarbības tīklu veidošana ar iespējamiem partneriem, lai nodrošinātu projektā saņemtā atbalsta efektīvākai izmantošanai un projekta popularizēšanai. 27. aprīlī īstenojās projekta autoru Arnolda Ziemeļa un Dzintras Ziemeles ideja – izmantot projekta ietvaros Baldones vidusskolā izveidoto darbnīcu kompleksu kā bāzi Starpnovadu 1.olimpiādei mācību priekšmetā „Mājturība un tehnoloģijas II”. Tajā piedalījās divu blakus novadu (Ķekavas un Baldones novada) četru skolu 6., 7. un 8. klašu audzēkņi. 

Turpināt lasīt…

Atraisi savu radošumu!

Radošuma nedēļas ietvaros SFL iniciatīva “Pārmaiņu iespēja skolām” aicina ikvienu Latvijas skolu pārdomāt, kādi radoši risinājumi iespējami, lai skola kļūtu par daudzfunkcionālu vietējās sabiedrības centru, kas piedāvā daudzveidīgas izglītošanās, brīvā laika pavadīšanas un savstarpēja atbalsta sniegšanas iespējas visu vecumu cilvēkiem, balstoties uz viņu interesēm un vajadzībām un izmantojot skolas un vietējās sabiedrības rīcībā esošos resursus? 

Lai atrastu savus risinājumus, jums nepieciešams pārdomāt un ņemt vērā:

  • kā uzklausīt dažādu cilvēku vajadzības un atrast nepieciešamos risinājumus,
  • kā izmantot esošos resursus (cilvēkus, telpas, finansu resursus utt.) šo vajadzību apmierināšanai,
  • kā saistīt tiešo mācību procesu ar neformālās izglītības iespējām lieliem un maziem,
  • kā palīdzēt ģimenēm un veicināt bērnu attīstību kopš agrīnās bērnības,
  • kā radīt iespējas uzņēmējdarbības attīstībai un savu prasmju un hobiju pārvēršanai ienākumu avotā,
  • kā izmantot visu paaudžu iedzīvotāju pieredzi un zināšanas, aktīvi iesaistot darbībā maksimāli daudzus cilvēkus utt.

Savus priekšlikumus un radošos risinājumus varēs iesniegt videokonferences “Radoša skola” ietvaros trešdien, 28. aprīlī.

Sekojiet informācijai par radošuma nedēļu Britu padomes Latvijā un IZM mājaslapās!

Metālapstrādes kabineta atvēršana Baldonē

„Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus” – šis komplicētais un ļoti praktiskais projekts ir pagājis lielu soli uz priekšu. 21.aprīlī Baldones vidusskolā notika ar SFL atbalstu izveidotās un aprīkotās metālapstrādes darbnīcas atvēršana. 

Turpināt lasīt…

Kazdangas darbīgais aprīlis

Kā katru līdzšinējo mēnesi, arī aprīlī Aizputes novada domes īstenotajā projektā “Motivācijas programma Kazdangas apkārtnes iedzīvotājiem “Nāc un dari – tu to vari!” notiek daudzveidīgas aktivitātes, ar kurām iespējams iepazīties pārskatāmā kalendārā.

Sabiedrības atbalsta centra izveide Mazsalacas vidusskolā

Mērķauditorija: Skolēni, Mazsalacas vidusskolas visu klašu skolēni, skolēnu ģimenes, Mazsalacas novada pieaugušie, arī tādi, kuru ģimenē nav skolēns un kuriem nav tiešas saistības ar skolu.

Mērķis: Izveidot sabiedrības atbalsta centru Mazsalacas vidusskolā – daudzfunkcionālu izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punktu novadā, kas pulcēs gan bērnus, gan pieaugušos.

Aktivitātes: Interešu izglītības iespēju dažādošana bērniem un pieaugušajiem: „Mērķu izvirzīšana un sasniegšana”, skolēnu līdera personības un mērķtiecības izaugsmes veicināšanas apmācības kurss. Teātra studijas, lietišķās jaunrades darbnīca, zviedru valodas apmācība, norvēģu valodas apmācība, psihologa lekciju cikls vecākiem, „Stājas projekts”, nūjošanas nodarbības, vides izglītības nometne. Projektu un mūžizglītības iespēju apmācības cikls „Projektu laboratorija”.

Rezultāts:

Izveidots sabiedrības atbalsta centrs – daudzfunkcionāls izglītības, kultūras, sociālā atbalsta punkts Mazsalacas novadā.

Sniegts atbalsts skolēniem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un daudzpusīgas interešu izglītības iespējas.

Sniegts ieguldījums bērnu, un viņu ģimeņu izglītības un sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Stiprināta sadarbība starp skolu un novada nevalstiskajām organizācijām.

Asares pamatskola kā kopienas centrs

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus: Būsim kopā (2009-2010),  Esam kopā (2012-2013), Sabiedriskā talka (2013).

Mērķis: Aktivizēt iedzīvotāju un skolēnu līdzdarbošanos aktuālu problēmu risināšanā, brīvā laika lietderīgā pavadīšanā; vietējās kopienas saglabāšana un saliedēšana, ceļot sabiedrisko kapacitāti.

Galvenie darbības virzieni:

Dažādas interešu grupas, rosinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu: literāri dramatiskā interešu grupa (literārā materiāla meklēšana, atlase un kombinēšana svētku bagātināšanai; literāri dramatisku priekšnesumu sagatavošana pasākumiem u.c.), kokapstrādes interešu grupa (sadzīves priekšmetu, loģisko un prāta spēļu un sporta un sporta spēļu inventāra izgatavošana), sporta interešu grupa (tenisa spēles un sacensības, novusa spēles un sacensības, trenažieri, dienas nometne, pārgājiens, galda spēles), IKT un video interešu grupa (video operatora meistarības kurss, video materiāla apstrāde ar PC, OS un lietojumprogrammu uzstādīšana) un 3.- 4.gadīgo bērnu interešu grupa (saskarsmes un sadarbības prasmju veidošana, attīstošie uzdevumi, individuālo spēju attīstīšana un rotaļas).

Prakses un pieredzes apmaiņas klubiņš pieaugušajiem – dārzkopība, pavārmāksla, puķkopība, rokdarbi u.c., labdarības pasākumi, tautas tradīciju saglabāšana.

Mūžizglītības lekciju cikls – psihologa lekcijas, speciālistu lekcijas, praktiķu padomi.

Biedrība sadarbībā ar Aknīstes novada pašvaldību un Asares pagasta pārvaldi, kā arī ar aktīvākajiem iedzīvotājiem apzināja ziedojumu iespējas, kopīgi izstrādāja 2009.gadā nojauktas daudzdzīvokļu mājas agrākās teritorijas renovācijas plānu un tā apspriešanu, kā arī ir noorganizēta sabiedriskā talka teritorijas sakopšanai un labiekārtošanai.

 Partneri: biedrība „Kopā-2”

Kontakti: reno1996@inbox.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala”

Piedalās SFL iniciatīvā „Pārmaiņu iespējas skolām” kopš 2009. gada, īstenojot projektus:

Brīvā laika pavadīšanas centra “Upmala” izveidošana (2009.-2010.), Jaunas iespējas brīvā laika pavadīšanas centrā „Upmala” (2012.-2013.), Kas sagaida mūsu pagastu nākotnē un ko es varu dot savam pagastam  (2013.).

 

Mērķis: Veicināt lauku sabiedrības vispārējo noskaņojumu, celt iedzīvotāju pašapziņu un sekmēt pašiniciatīvu. Rosināt un ieinteresēt pagasta iedzīvotājus aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā dzīvē, apgūstot jaunas prasmes un kopā būšanas prieku.

 

Galvenie darbības virzieni:

Ir izveidots un attīstīts brīvā laika pavadīšanas centrs “Upmala” kā daudzfunkcionāls  resursu centrs, veicinot Bērziņu pagasta iedzīvotāju sociālo iekļaušanos, organizējot dažādas radošās darbnīcas. Tiek sniegts atbalsts skolēniem, nodrošinot saturīgu brīvā laika pavadīšanu un daudzpusīgas interešu izglītības iespējas ikvienam, kas vēlas iegūs dzīvesprieku, uzlabotu veselību, valodu zināšanas un apgūtas IT prasmes. Jaunu prasmju, zināšanu un iemaņu apguve ceļ iedzīvotāju pašapziņu, motivāciju, uzlabos dzīves kvalitāti un konkurētspēju.

Centra telpās ir izveidota bērnu istaba, kā arī iespējas sociālajam darbiniekam un pieaugušo izglītības nodrošinātājiem izmantot „Upmalas” telpas. Ir iekārtota un aprīkota rokdarbu darbnīca – iespēja iemācīties šūt, kā arī saņemt šūšanas pakalpojumus, tiek organizēti latviešu valodas kursi, dartorapmācības, pavārmākslas praktiskās nodarbības, iespēja iesaistīties vokālajā ansamblī un dejošanas nodarbībās, kā arī, lai dažādotu sporta nodarbības, ir nolemts iegādāties sporta trenažieri un nūjas aktīvai nūjošanai, kā arī organizētas dažādas sporta aktivitātes.

Notikusi diskusija, kurā iedzīvotāji izteica savus priekšlikumus pagasta dzīves uzlabošanai, uzdeva jautājumus pagasta pārvaldes pārstāvjiem un uzklausīja viņu viedokļus par pagasta nākotni. Bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem velobrauciena laikā bija iespēja iepazīt un iemūžināt Bērziņu pagastu fotogrāfijās, kas tika apkopotas fotogrāmatā.

Kontakti: lahazanna67@inbox.lv

Daudzpusīga, mūsdienīga uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientēta darbnīcu kompleksa izveidošana Baldones novadā, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un vietējās sabiedrības resursus

Mērķauditorija: Pašvaldības iedzīvotāji, it sevišķi bērni un skolēni (īpaši riska grupu audzēkņi), viņu vecāki.

Mērķis: Izveidot Baldones novadā ilgtspējīgi darbojošos daudzpusīgu, mūsdienīgu uz iedzīvotāju vajadzībām un praktisku darbību orientētu darbnīcu kompleksu, apvienojot formālās un neformālās izglītības iespējas un izmantojot vietējās sabiedrības resursus.

Aktivitātes: Projekta laikā tiks veikta praktisko apmācību kompleksa (daudzfunkcionālu darbnīcu kompleksa) izveides turpināšana jauniešu un perspektīvā arī pieaugušo praktiskās apmācības materiālās bāzes nodrošināšana īpaši uzsverot iespēju apgūt katram ne tikai darbā, bet arī mājas dzīvē noderīgu iemaņu un prasmju apguvi. Baldones vidusskolas telpās projekta īstenošanas ietvaros paredzēts turpināt iesākto, t.i., aprīkot esošās telpas – metālapstrādes darbnīcu, kas papildinās jau iekārtoto un aprīkoto kokapstrādes darbnīcu un izveidos vienotu praktiskās darbības mācību kompleksu. Šāda pieeja ļaus veidot skolu par aktīvu vietējās sabiedrības centru saturiskā un organizatoriskā nozīmē.

Projekts veidots balstoties uz vietējo iedzīvotāju izglītības un sociālo vajadzību analīzi, un vispirms ir orientēts uz bērnu un skolēnu interesēm, nodrošinot iespējas viņu daudzpusīgai attīstībai un izglītībai, apvienojot daudzveidīgas formālās un neformālās izglītības iespējas, vietējās sabiedrības resursus, modernās tehnoloģijas, kā arī darbojoties kā bezpeļņas struktūra skolām nepieciešamo remontu, rekonstrukciju un/vai jaunu interjera priekšmetu izgatavošanā.

Rezultāts: Projekta rezultātā tiks pabeigta daudzfunkcionāla darbnīcu kompleksa izveidošana, aprīkošana un iekārtošana Baldones novadā.